Skip to content

Integrated Energy BV SPV
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-02-18 11:54:46
JSON

Tax Registration Number: L72031013B
Administrators: Herman Daniel Vermeulen
Scope: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, shitjen dhe eksportin e energjisë elektrike në ketë kontrate koncesioni si dhe çdo lloj tjetër aktiviteti tregtar që lidhet dhe ushtrohet sipas kësaj kontrate, gjithashtu dhe çdo aktivitet tjetër që kontribuon në zhvillimin dhe administrimin e projektit.
Other Trade Names: Integrated Energy BV SPV
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GeoGenix BV (Ish Integrated Energy B.V), nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e të drejtës tregtare Holandeze qe merret me perpunimin e mbetjeve, e regjistruar ne daten 19.08.2016, me numer ne regjistrin tregtar te Amsterdamit 66671752, me adrese ne Joop Geesinkweg 701, Amsterdam, me administrator Marc Richard Lappat dhe Peter Druijts. Klodian Zoto ka qene administrator i shoqerise ne periudhen 2016-2018. Shoqeria ka ndryshuar emrin ne 13.02.2020, nga “Integrated Energy BV” ne “Geogenix BV”. Burimi i te dhenave, date 14.02.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Përfitues date 25.06.2021 publikuar në QKB, dokument i terhequr ne daten 14.02.2022,
Pronare Përfitues të shoqërisë Integrated Energy BV SPV, rezultojnë:

1. Giuseppe Ciaffaglione, shtetas Italian, datelindje prill 1968, Pronar Përfitues për 30% të Pronësisë pasi zotëron GeoGenix (mëma e Integrated Energy BV SPV) për 30% të Pronësisë.

2. Salvatore Russelli, shtetas Italian, datëlindje mars 1975, zotëron si Pronar Përfitues 25 % të pronësisë pasi zotëron 100 % Hydros SRL ( numër identifikimi 01380110765), pronar direkt për GeoGenix.

3. Alberto Presezzi, shtetas italian, datëlindje 1969, Pronar Përfitues për 43% të Pronësisë së Integrated Energy BV SPV përmes Ponarit Indirekt BrunoPrezzi SPA (shoqëri aksionere 07118380158) dhe Franco Tosi Meccanica SPA (shoqëri aksionare 09020510963).

4. 2 % aksioneve të Mëmës GeoGenix nuk janë identifikuar pronarët pasi janë me më pak se 25 % të Pronësisë.

Tre pronaret perfitues jane deklaruar si zoterues ne daten 31.08.2017.

Pronaret e shoqerise GeoGenix BV per periudhen nga data e regjistrimit te saj ne gusht te 2016 deri ne gusht te 2017 (kur jane deklaruar pronaret ekzistues) nuk behen te ditur ne dokumentacionin zyrtar te Qendres Kombetare te Biznesit per pronaret perfitues.
Child Company: ECO RECYCLING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L71920025R, e themeluar më datë 12.07.2017, me seli në Tirane, Njesia Administrativer Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Gjergji Center, Kati i 7, me administrator Bajram Sallaku. Ortaket e shoqerise jane: Integrated Energy BV SPV me 49% te kapitalit dhe shoqeria ECO TIRANA me 51% te kapitalit. Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.02.2023)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim burimi ujor siperfaqesor Baseni Erzen -
Legal Cases: I. Me date 15.07.2020, me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, protokolluar nga QKB me nr. 6323 Prot., date 16.07.2020, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve/aktiveve apo çdo të drejte tjetër në subjektin me të dhëna shoqëria “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, adresë Njesia Administrative Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48”.

II. Me date 17.08.2020, me ane te urdhrit nr.414 Prot, nr. 105 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, u urdherua heqja e sekuestros mbi subjektin “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, vendosur me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105 Dosje., datë 15.07.2020.

III. Me date 16.11.2020, QKB ka vendosur kundravajtje administrative per shoqerine Integrated Energy BV SPV dhe gjobe 15.000 leke per shkak te mos-deklarimit te bilancit vjetor.

IV. Me date 28.03.2022, sipas Urdhërit Nr.719/9 i Aktit, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Besnik Bajraktari” sh.p.k. u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara ne emer te debitorit Integrated Energy BV SPV, me NUIS ( NIPT ) - L72031013B.

V.Me date 09.06.2022, eshte depozituar urdheri Nr.719/29, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Besnik Bajraktari” , ku është urdhëruar heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e "Integrated Energy BV SPV", me NUIS ( NIPT ) - L72031013B, vendosur me ane te Urdhërit Nr.719/9 i Aktit, datë 28.03.2022.
Changes
Additions: Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Përfitues publikuar në QKB, document i terhequr ne daten 18.02.2023, Pronare Përfitues të shoqërisë Integrated Energy BV SPV, rezultojnë:

1. Giuseppe Ciaffaglione, shtetas Italian, datelindje prill 1968, Pronar Përfitues për 30% të Pronësisë pasi zotëron GeoGenix (mëma e Integrated Energy BV SPV) për 30% të Pronësisë.

2. Salvatore Russelli, shtetas Italian, datëlindje mars 1975, zotëron si Pronar Përfitues 25 % të pronësisë pasi zotëron 100 % Hidros SRL ( numër identifikimi 01380110765) pronar indirekt për GeoGenix.

3. Alberto Presezzi, shtetas italian, datëlindje 1969, Pronar Përfitues për 43% të Pronësisë së Integrated Energy BV SPV përmes Ponarit Indirekt BrunoPrezzi SPA (shoqëri aksionere 07118380158) dhe Franco Tosi Meccanica SPA (shoqëri aksionare 09020510963).

4. 2 % aksioneve të Mëmës GeoGenix nuk janë identifikuar pronarët pasi janë me më pak se 25 % të Pronësisë.
Address:

Seat:
Tirane, Vaqarr, SHARRE Zona Kadastrale nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C)

Website:
https://iebv.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 22.06.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative 15.07.2020
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 17.08.2020
Ekstrakt i regjistrit tregtar Hollande date 08.09.2020 per shoqerine GeoGenix B.v
Gjoba per kundravajtje administrative date 16.11.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative date 28.03.2022
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 09.06.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 793 268 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 723 444 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 226 606 782,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 35 723 572,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 185 007,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 602 035 303,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 308 149 668,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 734 100 254,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 158 281 043,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:107 328 631,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja