Skip to content

VICTORIA HYDROENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-17 10:19:23
JSON

Tax Registration Number: L73307203M
Administrators: Erjon Toçi
Scope: Ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin e "Zallit të Lunikut", të tipit BOT (ndërto-opero-transfero). Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi lumin e "Zallit të Lunikut". Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e HEC-it si me sipër gjate periudhës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: VICTORIA HYDROENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/08/2017
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Kosove
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: VICTORIA INVEST shpk, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2003 sipas ligjit shqiptar, me numër regjistrimi në QKB NIPT K32712206U, me adresë në Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, pallati pranë Tatim Taksave, kati 2, me administrator Fatmir Kuçi. Ortak i vetem i shoqerise eshte VICTORIA INVEST INTERNATIONAL (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022).

VICTORIA INVEST INTERNATIONAL sh.p.k, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me numër regjistrimi biznesi NRB 70038606, me seli kryesore në Brigada 123 Suharekë, Kosovë dhe degë e shoqërisë së huaj, regjistruar pranë QKB me nr. NIPT-i L02712202J, me ortak të vetëm dhe përfaqësues ligjor Z. Fatmir Kuçi (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "VICTORIA HYDROENERGY", datë 28.08.2017, të dorëzuar në QKB).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.02.2023, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2024 , Pronare perfitues i shoqërisë VICTORIA HYDROENERGY eshte :

Fatmir Kuçi, shtetas kosovar, lindur me 1972, pronar përfitues, pasi eshte zotërues ne shoqërinë VICTORIA INVEST INTERNATIONAL.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 28.08.2017.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, zona kadastrale 8523, pasuria nr.8/340-N.15, kati 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.01.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -78 966,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 334 723,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -857 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -11 993,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 449 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -404 508,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani