Skip to content

"SUHA T"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 13:52:21
JSON

Tax Registration Number: L81521046K
Administrators: Filto Auditing shpk (likuidator)
Scope: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha T", për të cilën, ortakët e Shoqërisë, janë shpallur si Operatori fitues sipas shkresës së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë Nr. 5321/8 Prot, datë 22 .01.2018, "Njoftimi i Fituesit" dhe do të nënshkruajnë Kontratën Konçesionare; ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare, dhe aktivitete të tjera që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të Shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e Shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Other Trade Names: "SUHA T"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/03/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.03.2018.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.03.2018.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.03.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 01.04.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua prishja e shoqerise dhe hapja e procedurave te likuidimit. U caktua si likuidator shoqeria Filto Auditing shpk. Statusi i shoqeirse ndryshon nga: “Aktiv” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”.

II. Me date 07.07.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua raporti i likuidimit dhe c’regjistrimi i shoqerise “Suha-T” sh.p.k. Statusi i shoqerise ndryshon nga: “Shoqeri ne Likuidim e Siper” ne “C’regjistruar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-të", Ndërtesa Nr.12, Aba Business Center, Kati i 7-të

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani