Skip to content

HYDROPOWER-SAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 09:38:03
JSON

Tax Registration Number: L93906804C
Administrators: Gledis Gjika
Scope: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë ekskluzivisht veprimtaria konçesionare, mirëmbajtja, operimi dhe administrimi i HEC Sasaj, në përputhje me të drejtat e detyrimet e parashikuara në marrëveshjen e konçesionit të datës 23.07.2004 si dhe kontratës së operim dhe mirëmbajtje të firmosur me konçesionarin. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm në permbushje të objektit kryesor më sipër.
Other Trade Names: HYDROPOWER-SAS
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 01/03/2019
District: Sarandë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: W O N D E R, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Lekë Dukagjini, pallati përballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2, me administrator Olimbi Gjika, dhe ortak Vasil Gjika (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 06.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Vasil Gjika, shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme W O N D E R. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.03.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me shkresën me nr. 275 prot., datë 16.09.2019, e protokolluar në ERE me nr. 562 prot., datë 16.9.2019, shoqëria “Wonder” sh.p.k., me cilësinë e konçesionarit, ka paraqitur kërkesën për transferimin e liçencës për ndërtimin, instalimin, dhe shfrytëzimin e Hec-it “Sasaj”, nga shoqëria “Energo-SAS” sh.p.k., në cilësinë e shoqërisë konçesionare, te shoqëria “Hidropower-SAS” sh.p.k., në cilësinë e shoqërisë konçesionare të krijuar së fundmi nga konçesionari “Wonder” sh.p.k.

II. Më datë 07.11.2019, me anë të Vendimit nr. 171 të Këshillit të Ministrave, u refuzua kërkesa e shoqërisë “Wonder” sh.p.k për transferimin e liçensës së shoqërisë konçesionare “ENERGO-SAS” sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Lukovë, Hidrocentrali i Sasaj, Bunec.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.01.2020
Akti i themelimit
Vendim i Entit Rregullator te Energjise 18.12.2019
VKM nr. 171 datë 07.11.2019 per refuzimin e transferimit te licences te shoqeria “Hidropower-SAS” sh.p.k
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -552 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -629 042,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani