NIPT Emri Tregtar Administrator Rrethi Kapitali Themeltar(Lekë) Zotërues