Skip to content

MAK ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-12 14:20:03
JSON

NIPT: J61821059A
Administrator: Shefqet Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi i veprimtarive private tregtare ne fushen e ndertimeve te ndryshme me karakter turistik, industrial social, ndertim banesash, etj. Gjithashtu, objekt i veprimtarise se saj do te jene: (i) veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; veprimtari ndertuese, administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje niveli te larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per çdo rast te veçante; veprimtari ndertimore objektesh social-kulturore; veprimtari tregtare lidhur me pronesi te paluajtshme ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi; veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, pjesemarrjes ne shoqeri te tjera tregtare-krijimit te shoqerive te tjera; veprimtari financiare, bankare, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, si dhe veprime agjenti, ndermjetesimi e spedicioneri; veprimtari akomodimi turistik, agjensi udhetimesh turistike, aktivitet transporti.
Emërtime të tjera Tregtare: MAK ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/05/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 628 751 750,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP është nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.04.2016, me ane te Urdhërit Nr.694 Dosje, Nr. 518 Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Altin VAKO, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori : Shoqeria “MAK ALBANIA “ shpk , me Nipt J61821059A.

II. Me date 14.04.2016, me ane te Urdhrit Nr.697-Prot, Nr. 694- Dosje, lëshuar nga Permbaruas gjyqesorë Privat “ ALTIN VAKO ", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet qe zotron pala debitore, shoqëria " MAK ALBANIA " sh.p.k, me NUIS(NIPT) J61821059A, vendosur me shkresen Nr.694 Dosje, Nr. 518 Prot., datë 07.04.2016.

III. Me date 09.11.2018, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI HOTELS & TOWER” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes; Inventarin e imet qe lidhet me biznesin; Marreveshjet e renditura ne Shtojcen 2 dhe punonjesit. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 2.183.746.764 (dy miliard e njeqind e tetedhjete e tre milion e shtateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e kater) leke minus detyrimet qe do te transferohen per shumen 1.515.480.000 (nje miliard e peseqind e pesembedhjete milion e katerqind e tetedhjete mije) leke dhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria Kastrati Hotels & Tower per shumen 668.266.764 (gjashteqind e gjashtedhjete e tete milion e dyqind e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e kater) leke.

IV. Me date 28.01.2019, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes; Inventarin e imet qe lidhet me biznesin; Marreveshjet e renditura ne Shtojcen 2; Inventarin AQT dhe punonjesit. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 1.448.883.330 (nje miliard e katerqind e dyzet e tete milion e teteqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke minus detyrimet qe do te transferohen per shumen 1.448.883.330 (nje miliard e katerqind e dyzet e tete milion e teteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke dhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria Kastrati Residences, ne vleren 1.488.883.330 (nje miliard e katerqind e tetedhjete e tete milion e teteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete) leke.

V. Me date 17.10.2019, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes, lista e punonjesve dhe marreveshjet ne fuqi. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 46.108.156 (dyzet e gjashte milion e njeqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke minus vleren e kapitalit qe do te transferohet tek Kastrati Residences ne vleren 46.108.156 (dyzet e gjashte milion e njeqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke.

VI. Me date 06.12.2021, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI Residences” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Llogarite qe perfshijne vleren e shpenzimeve per investime te ardhshme nen pronesine e shitesit, qe jane te lidhura me kete biznes, punonjesit dhe kontratat e punes. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aktiveve qe do te transferohen per shumen 122.533.683 (njeqind e njezet e dy milion e peseqind e tridhjete e tre mije e gjashteqind e tetedhjete e tre) leke minus vleren e detyrimeve ne shumen 47.519.679 (dyzet e shtate milion e peseqind e nentembedhjete mije e gjashteqind e shtatedhjete e nente) leke minus edhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria “Kastrati Residences” shpk, ne vleren 75.014.000 (shtatedhjete e pese milion e katermbedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Sheshi ITALIA, Ambienti me Nr.pasurie 7/57, Zona Kadastrale 8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.02.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per transferimin e kuotave date 27.04.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 15.11.2018
Marreveshje transferimi biznesi date 06.12.2021
Marreveshje transferimi biznesi date 28.01.2019
Marreveshje transferimi biznesi date 09.11.2018
Marreveshje transferimi biznesi date 17.10.2019
Kontrate perfundimtare e transferimit te kuotave date 05.02.2018
Kontrate shit-blerje kuota 29.10.2008
Kontrate shit-blerje kuotash date 15.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 06.06.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e transferimit te kuotave date 12.03.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 751 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 825 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -223 490 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -834 102 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 059 238 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -149 477 971,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -554 315 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -198 498 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -172 537 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 009 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 790 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:397 140 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:527 029 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:451 740 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:791 470 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 001 929 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 911 084 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 174 416 574,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala