Skip to content

FAVINA SHPK Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-07 11:08:46
JSON

NIPT: J64104078V
Administrator: Viktor Qylafi
Objekti i Veprimtarisë: Pumime Dheu, Murature, Betoni, Prodhim Materiale Ndertimi, Ndertime te Ndryshme,zhvillimi i veprimtarise se aktivitetit minerar me punime nentokesore ose siperfaqesore. 1.STUDIO PROJEKTIMI me kategorite si me poshte: Kat.1 a. Masterplane-studime e plane racionale urbanistike. b.Plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara-qytete c. Studime pjesore urbanistike Kat.2 a.Projektim objekte civile –industriale-turistike –deri 5 kate. b.Projektim objekte civile –industriale-turistike –mbi 5 kate. c.Projektim objekte sportive d.Projektim interiere e.Projektim pejsazhi,sistemi siperfaqe te gjelbra,lulishte e parqe. Kat.3 a .Projektim objekte civile –industriale-turistike prej murature e skelet beton arme deri ne 5 kate. b.Projektim objekte civile –industrialeturistike prej murature e skelet beton arme mbi 5 kateobjekte me skelet metalik. c.Objekte me shkalle te larte veshtiresie b/arme-metalike-troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet . Kat.4 a. Instalime hidrosanitare. b. Instalim termotermik-ventilim-kondicionim c. Linja e rrjeta elektrike –telefonike-radiotelefoni,citofoni-sistem alarmi-televiziv etj. per objekte civile,industrial,turistike. d Sisteme komplekse te telekomunikacionit e Sisteme te furnizimit me gaz. Kat.5 a.Diga –galeri-tunele hidraulike b.Furnizim me uje ,kolektor shkarkimi c. Projektim ujesjelles kanalizime,urbane-rurale d. Vepra ujitje-kullimi impjante vaditese-diga deri 10m-damba. e .Vepra te trajtimit te ujit f .Vepra hidroteknike,marrje uji shkarkimi,kulla ekuilibriporte e pontile. g. Vepra naftesjellese-gazsjelles-vajsjelles etj. Kat.6 a.Projektim rruge auto kategoria V dhe IV b.Projektim rruge auto kategoria e III dhe II-I c.Projektim shtresa rrugore e sistemim-asfaltim d.Autostrada-pisaaeroporte-helioporte. e.Hekurudha-degezime hekurudhore Kat 7. a. Projektim ura dhe vepra arti deri 10 m. b. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10 m- Estakada. c. Ura metalike – te varura. d.Tunele rrugore – hekurudhore Kat 8. a.Bazamente gjeodezike per rilevime ne te gjitha shkallet. b.Projektim fotogrametrik –hartografik- topografik. Kat 9. a. Studim / Vlersim gjeologo inxhinierik i truallit per objekte civile-ekonomike deri ne 5 kate. b. Studim / Vlersim gjeologo inxhinierik i truallit per objekte civile-ekonomike mbi 5 kate. c. Studim / Vlersim gjeologo inxhinierik i truallit per objekte te medha H/Ç,per aeroporte,bazamente me ngarkesa te medha. d. Studim / Vlersim gjeologo inxhinierik I trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. e.Studime e projektime hidrogjeologjike. Kat 10. a.Centrale hidraulike (elektrike,primare,sekondare) b.Centrale termike (primare sekondare) c.Projektim impjante te prodhimit dhe shperndarje te energjise elektrike-diellore-ere etj. d.Projektim nenstacione elektrike,primare sekondare-linja te tensionit te larte e.Kabina elektrike te rrjetit shperndareslinja te tensionit te ulet-te mesem. Kat 11. a.Projektim I sinjalizimit ne rruge auto kategoria V,IV,III,II. b.Sinjalizimi ne rruge auto kategoria I,Autostrada dhe degezime me Hekurudhen. c.Sinjalizimi ne aeroporte dhe Heliporte Veprimtari me lende plasese per perdorim civil. Shitje me shimice dhe me pakice materiale ndertimi, inerte, betone etj. Tregtim pjese kembimi dhe materiale te tjera. Shitje dhe dhenie me qira apartamente , dyqane, njesi sherbimi, garazhde. Prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime hidrike. Prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime diellore, fotovoltaike. Prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga gjenerues me ere, eolike. Prerje dhe shfrytezim pyjesh. Prodhim, manipulim, perpunim, ruajtje, klasifikim, transportim, shpërndarje dhe tregtim produktesh bujqesore dhe blegtorale ne gjendjen e tyre natyrore ose te perpunuara me pare, si dhe te mekanikes bujqeore. Marrje me qira e pasurive te paluajtshme ne pronesi apo ne pergjegjesi administrimi te institucioneve qendrore, institucioneve te qeverisjes vendore dhe te gjitha institucioneve shteterore shqiptare. Dhenie me qira te , dhenie me nenqira e pasurive te paluajtshme te cdo lloji, individeve, personva fizike ose/dhe personave juridike.
Emërtime të tjera Tregtare: FAVINA SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/1995
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 370 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 1)"SUHA K", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 15.03.2018, me NIPT L83921003U, me seli qendrore ne Korçe, Rruga 1 Maji, Nr.Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561 dhe me perfaqeuse ligjor Qani Kajo ( likuidator). (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 07.01.2022)

2) F&F, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 28.08.2013, me NIPT L33305402C, me seli qendrore ne Korçe, Lagjja 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi FAVINA, Godina 5 dhe me perfaqesues ligjor Adnan Qylafi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 07.01.2022)

3) HIDROCENTRALI CANGONJ, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 31.05.2013, me NIPT L34203001F, me seli qendrore ne Korce, Pojan, Objekt Privat, Ne Fshatin Cangonj dhe me perfaqesues ligjor Adnan Qylafi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 07.01.2022)

4) Hidrocentrali QARR & KALTANJ, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 29.04.2013, me NIPT L37902001E, me seli qendrore ne Korce, CLIRIM Ne qender te Fshatit Çlirim dhe me perfaqesues ligjor Adnan Qylafi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 07.01.2022)

5) OSOJA HPP, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 17.01.2018, me NIPT L83719003E, me seli qendrore ne Korce, Moglice, OSOJE ,Hidrocentrali Osoje, Zona Kadastrale 2843, Nr. Pasurie 163/7, Bashkia Maliq, Qarku Korce dhe me perfaqesues ligjor dhe me perfaqesues ligjor. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 07.01.2022)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit Nr.35 Prot, Nr.67 Dosje, date 13.01.2014, "Për Vënien e Sekuestros KOnservative është vendosur: masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Debitori: Shoqëria"Favina" sh.p.k me Nr. NIPT J64104078V.

II. Sipas Urdherit Nr.175 Prot, Nr.67 Dosje, datë 31.01.2014, është vendosur: Të bëhet ç'bllokimi i akisoneve apo kredive të Shoqërisë "FAVINA" sh.p.k, ne NIPT J64104078V, të bllokuara ma anë të shkresës Nr.35 Prot, datë 17 13.01.2014.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe, Lagjja 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi FAVINA, Godina 5.

Adresa:
1. Korçe, Bulgarec, Lumalas, Rruga Nacionale Korçë-Tiranë, Km. i 3, Zona kadastrale nr.2521, nr.pasurie 39/75
2. Korçe, Pojan, ZVEZDE, Objekt Privat ne zonen kadastrale nr.3952, nr.pasurie 478/3
3. Korçe, Bulgarec, Objekt ne Zonen Kadastrale 2641, Nr. Pasurie 286/4, Vol. 5, fq. 199, Fshati Melcan
4. Korçe, Bulgarec, Rruga Nacionale Korçe-Tirane, Km. i 3, Zona kadastrale nr.2521, nr.pasurie 39/75, Nr.2
5. Korçe, Lagjja 18, Rruga Valentina Kallanxhi, zona kadastrale 8561, nr.pasurie 3/983
6. Korçe ,Pojan, ZVEZDE, Rruga Korce - Bilisht, 1 Km Larg Fshatit Burimas, per Lejen e Shfrytezimit nr. 653/1, Zona Kadastrale 3952

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.01.2022
Statuti i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Vendim i asamblese se ortakeve date 02.06.2009
Vendim i asamblese se ortakeve date 22.10.2009
Vendim i asamblese se ortakeve date 05.04.2010
Vendim i asamblese se ortakeve date 14.07.2011
Vendim i asamblese se ortakeve date 26.06.2015
Vendim i asamblese se ortakeve date 20.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 358 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 97 440 317,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 60 479 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 45 433 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 14 462 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 446 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 184 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 632 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 958 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 21 312 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 41 074 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 53 250 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 53 555 271,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:173 653 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:603 445 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:498 371 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:332 656 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:140 683 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:75 110 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 150 175 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 227 901 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 207 513 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 252 512 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 325 749 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 324 386 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 293 510 824,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani