Skip to content

YLDON Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-03 13:28:36
JSON

NIPT: K31618007S
Administrator: Farudin Arapi; Armelin Shahinas
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport me shumice e pakice, zyre kembimi valutor,agjensi udhetimi, etj.Veprimtari financiare te transferimit te parave ne emer dhe per llogari te subjektit financiar jobanke.Bar-kafe. Aktivitet ne fushen e marketingut dhe sherbimeve te menaxhimit; sherbime te konsulencave te te gjitha llojeve dhe ne te gjitha fushat. Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve, duke perfshire ketu ndertime per qellime banimi, ndertime me karakter social, kulturor, industrial, kanalizime, rehabilitime rrugesh, portesh, aeroportesh, ndertimin e tyre, por gjithnje duke mos u kufizuar vetem ne to dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne kete fushe. Veprimtarine e kerkimit, zbulimit, shfrytezimit, perpunimit dhe zhvillimit te lendeve minerale, rerave vajore, si dhe te te gjitha llojeve te nenprodukteve te tyre, me qellim shitjeje dhe rishitjeje, pas nxjerrjes dhe perpunimit te tyre, si dhe cdo aktivitet tjeter tregtar perfshire ketu koncesionin, qiraje, etj, qe do t'i sherbeje aktivitetit tregtar te shoqerise. Veprimtari te nxjerrjes, prodhimit, tregetimit te mineraleve te ndryshme grupi I, II, III, IV me shumice dhe pakice dhe import eksport, shfrytezimit te mineraleve te ndryshme te dobishme, shfrytezim dhe perpunim te stoqeve minerale dhe sterile, perdorim te lendeve plasese te perdorimit civil dhe shperthyese.
Emërtime të tjera Tregtare: YLDON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/02/2003
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 290 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “ALBANIA BAY MARINA”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 24/12/2015, me NIPT L61307081M, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, IshKinostudio Shqiperia e Re, Brenda ambjenteve te Ora News, Kati II. “YLDON” zotëron 50% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.04.2023)

II. “INTERKINEX”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 15/12/1993, me NIPT J71506006T, me seli qendrore ne Tirane, PUNTORET E RILINDJS 54 dhe me administrator Farudin Arapi. “YLDON” zotëron 80% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.04.2023)

III. “PSICOMEDICAL CERTIFICATES”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 23/01/2014, me NIPT L41324020A, me seli qendrore ne Tirane, Bulevardi Bajram Curri, ETC, Kati i 13 dhe me administrator Sergio Francisco Monroy Gimeno. “YLDON” zotëron 50% të kuotave. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.04.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
Çështje Ligjore: I. Me datë 03.08.2020, në bazë të shkresës, Nr.4430/2k Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, u vendos: - Sekuestrimi i kuotave të shoqërisë “YLDON” SHPK, me NIPT- K31618007S, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi; dhe -Për administrimin dhe përdorimin e këtyre pasurive, ngarkohet Agjencia për administrimin e Pasurive të Sekuestruara.

II. Me datë 05.08.2020, në bazë të shkresës Nr.1211 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.1184., datë 03.08.2020, u vendos: Emërimi i administratorit z.Arjan Baci, për administrimin e pasurive të sekustruara.

III. Me datë 08.10.2020, në bazë të shkresës Nr.1604 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorëve z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara, në bazë të Urdhrit të Brendshëm 1587, datë 07.10.2020.

IV. Me datë 26.02.2021, në bazë të shkresës Nr. 668 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.2063 Prot, datë 02.03.20201, lëshuar nga Ministria e Brëndshme, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, u kërkua: ndryshimi i administrimi të shoqërisë "YLDON " sh.p.k., me NUIS (Nipt) – K31618007S.

V. Me datë 22.07.2021, në bazë të shkresës Nr.2177 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe i dokumentacionit bashkelidhur, u kerkua: Zevendesimi i emrit te administratoreve te meparshem me administratorin z. Skender Methasani, sipas percaktimeve ligjore.

VI. Me datë 29.09.2022, në bazë të shkresës Nr.2783 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Sekuestrimi i kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “YLDON” sh.p.k me NUIS (NIPT) K31618007S, sipas vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; dhe ndryshimi i administratorit Skënder Methasani dhe emërimi i administratorit z.Farudin Arapi si administrator i pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara.

VII. Me datë 22.11.2022, në bazë të shkresës, Nr.2374/6 Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, u vendos. Konfiksimi i pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht: Kuotat e shoqërisë “YLDON” SHPK, me NUIS (NIPT) - K31618007S, ne emer të shtetasit Ylli Ndroqi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE QEMAL STAFA 382

Adresa:
I. Tirane Njesia Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, "Toptani Shopping Center", Kati 0, D 12
II. Tirane Rruga Frang Bardhi, Qendra Tregtare Kristal
III. Tirane Farke Qendra Tregtare T.E.G, Kati i nendheshem (-2),Autostrada Tirane-Elbasan km 0
IV. Diber Kraste Zona Minerare 147/5, objekti Fushe-Lope, Kraste-Martanesh
V. Tirane Rruga Aleksander Moisiu, ish kinostudio Shqiperia e Re (Bar Ora)
VI. Tirane BAJRAM CURRI ETC

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Kontratë themelimi dhe Statut i Shoqërisë
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 16.07.2005
Vendim i Gjyqtarit, Miratimi dhe Regjistrimi i Vendimit të Ortakut të Vetëm për Zmadhim Kapitali datë 04.05.2006
Vendim i Gjyqtarit, Miratimi dhe Regjistrimi i Vendimit të Ortakut të Vetëm për Zmadhim Kapitali datë 20.06.2007
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zvogëlim Kapitali datë 21.11.2011
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 25.10.2014
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 25.10.2016
Vendimi i Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr.17 datë 03.11.2022
Urdhër Ekzekutimi i Vendimit Penal Nr.17 datë 03.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 507 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -312 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 955 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 651 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 109 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -11 534 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 65 060 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 114 430 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 111 936 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 44 139 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -13 788 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -31 526 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -212 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:27 761 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 994 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 439 489,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:31 484 873,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:27 591 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 259 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:92 322 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 150 853 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 159 237 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 144 124 164,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 38 564 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 94 466 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 86 129 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 2 540 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 62 490 725,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli