Skip to content

ENERGY PROJECT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-17 12:43:21
JSON

NIPT: K81421038P
Administrator: Klodian Allajbeu
Objekti i Veprimtarisë: 1-Prodhim realizim impiante prodhimi energjie elektrike dhe nga burime te tjera. 2-Ne fushen e projektimit te impjanteve te energjise elektrike, konsulences teknike ne fushen e energjise elektrike, importit dhe eksportit me shumice e pakice te te gjitha paisjeve dhe lendeve te para ndihmese per realizimin e impjanteve te energjise elektrike. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te te gjitha materialeve te ndertimit.Aktivitet ne fushen e ndertimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY PROJECT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 283 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Numri i ceshtjes: CN-905539-03-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 15861/2 Prot, datë 25.02.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së 6 Sigurisë mbi titujt e pronësisë, ndaj tatimpaguesit debitor, "Energy Project", me NUIS (NIPT) – K81421038P.

II. Me date 04.02.2015, eshte depozituar vendimi i Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane Nr regjistri themeltar 1818 (31025 - 00933-80), Nr. vendimi 1443 ( 80-2016-1450), date 25.03.2016 ku eshte vendosur: -Pranimin e padise - Shfuqizimin e Urdher Bllokimit Nr.15851 Prot., date 25.02.2015 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane - Shfuqizimin e Urdher Bllokimit Nr.15861/2 Prot., date 25.02.2015 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tiranë - Konstantimin e pavlefshmerise absolute te njoftim vleresimit Nr.34867 Prot., date 04.06.2014 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tiranë, sa i perket gjobes ne Shumen 571.488 Leke - Vendimi sa i takon urdhrave te bllokimit jepet me eksekutim te perkohshem - Kunder ketij vendimi lejohet ankim i veçante per dispozitivin ne lidhje me ekzekutimin e perkohshem brenda 5 diteve ne Gjykaten e Apelit Administrativ Tirane.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 1, Tregu Agro Ushqimore, Objekti B Ekz-3.6 (zyre). Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 52/8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 06.12.2012
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 28.01.2016
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 26.05.2015
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 14.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -383 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -400 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -450 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -445 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -364 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -6 734 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 856 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 071 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 918 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 95 746 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 161 269 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 23 237 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 18 845 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -371 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:23 655 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 276 282,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 134 319 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 18 845 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2017

Punuar Nga : L.Kanani