Skip to content

IDROP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-13 08:00:08
JSON

NIPT: L42424010U
Administrator: Fabio Scuero
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve te meposhtme ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi: - pjesmarrjen ne shoqeri te tjera dhe/ose ndermarrje dhe ente te cfaredo lloj natyre kudo qe te ndodhen qe kane per objekt te tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose fotovoltaike ose prodhimin e energjive te rinovueshme, si dhe pjesmarrjen ne shoqeri te tjera kudo qe ndodhen; - studim, projektim dhe realizim te impianteve per prodhimin e energjise elektrike; - administrim, mirmbajtje dhe riparim te impianteve; - menaxhim, administrim, konsulence per shoqerite; - blerje, ndertim, ristrukturim, menaxhim, administrim shitje dhe dhenie me qira te ndertesave dhe te te drejtave reale ne Shqiperi dhe jashte shtetit; Shoqeria gjithashtu mund te beje financime te treteve si dhe ortakeve, brenda kufizimeve te caktuara nga ligji, me ose pa garanci reale ose personale. Shoqeria mund te siguroje dhe ofroje perfaqesime, depozita dhe agjenci, te bleje, cedoje, jape ose marre licenca mbi patenta dhe te drejta autori, te ngreje dhe bleje si ne Shqiperi dhe jashte, fabrika industriale, t'i marre ose jape me qira ato. Shoqeria, brenda kufijve ligjore, mund te kryeje cdo operacion qe lidhet me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, mund te kryeje operacione industriale dhe tregtare te nevojshme apo te dobishme per realizimin e qellimeve te saj, mund te marre drejtperdrejt ose indirekt pjese ne pjesemarrje ne shoqeri ose subjekte te tjera ne Shqiperi ose jashte saj, te cilat kane objekt te njejte ose te ngjashem ose te lidhur me te vetin, pa e ushtruar kete aktivitet ndaj publikut.
Emërtime të tjera Tregtare: IDROP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/12/2014
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 7
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. IDROENERGIA ALBANIA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 22/09/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42125021I, me adrese ne Diber, Rukaj, BRUC Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe, Lagjja Neziraj, me administrator Francesca Maria Bona dhe otak te vetem IDROENERGIA (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 04.04.2022)

II. IDROHOLDING S.R.L (IMMOBILIARE PORCELLAGA S.R.L), nje shoqeri me seli ne Brescia, Corso Martiri della Liberta n.3, me NIPT 03063050987, e regjistruar ne regjistrin tregtar te Brescias me nr. 502312, e perfaqesuar ne baze te vendimit te asamblese se ortakeve date 17.03.2015 nga Z. Cesare Bianco, shtetas italian (Sipas kontrates se shitjes se kuotave, date 24.03.2021)

III. Bonifin Srl, nje shoqeri me seli ne Villafranca Piemonte, Via Aldo Moro, n. 7, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Torino me nr. 09254360010, e perfaqesuar ne baze te vendimit te asamblese se ortakeve date 12.03.2015 dhe prokures se posacme date 12.03.2015 nga Znj. Antonietta Pastorello, shtetase italiane (Sipas kontrates se shitjes se kuotave, date 24.03.2021)

IV. ALEXANA HOLDING s.r.o, nje shoqeri me seli ne Vaclavske namesti 799/48, Nove Mesto, 110 00 Praha 1, Republika Ceke, NIPT 05659973, perfaqesuar nga administratori z. Nino Altomonte, shtetas italian (Sipas kontrates se shitjes se kuotave, date 25.10.2021)

V. CCF s.r.l, nje shoqeri me seli ne Brescia, Corso Martiri della Liberta n.3, NIPT 02866510981, perfaqesuar nga administratori Cesare Bianco, shtetas italian (Sipas kontrates se shitjes se kuotave, date 23.11.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.12.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U). Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.12.2014.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U). Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.12.2014.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U). Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.12.2014.

ELIGIO SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues per 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U). Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.12.2014.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ENDI - E, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/04/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K78509901R, me adrese ne Diber Rukaj BRUC Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administratore Sokol Muceku dhe Francesca Maria Bona (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 02.04.2022)

HYDRO-PROJECT, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 22/01/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81323009J, me adrese ne Diber Rukaj BRUC Rruga Prell Energy, godine 2 kateshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administratore Bardhyl Muceku dhe Francesca Maria Bona (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 02.04.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.02.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u aprovua financimi afatgjate i dhene per shoqerine "Prell Energy" sh.p.k prane Intesa Sanpaolo Bank Albania per nje shume te barabarte me 8.000.000 (tete milion) euro. Me date 05.02.2016, u lidh Kontrata e Pengut, e lidhur midis “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a, ne cilesine e pengmarresit dhe “IDROP” sh.p.k, ne cilesine e pengdhenesit, me objekt krijimin e nje pengu, ku pengdhenesi le peng ne favor te Bankes kuotat, te barabarta me 90% te pjesmarrjes ne kapitalin qe zoteron ne shoqerine “ ENDI-E” sh.p.k, per garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga Kontrata e Kredise Nr. 332 Rep, Nr.107 Kol., date: 05.02.2016 ndermjet Bankes ne cilesine e kredidhenesit dhe “ PRELL ENERGY” sh.p.k ne cilesine e kredimarresit.

II. Me date 09.12.2020, me ane te marrëveshjes siguruese Nr. 2701 Rep., Nr. 979 Kol, ndërmjet shoqërisë “IDROP” shpk (barrëdhënës), Bardhyl Muceku (barrëdhënës), dhe Intesa San Paolo Bank Albania (barrëmarrës), si garanci per kontraten e kredise bankare nr. 2686 rep/nr. 975 kol, date 07.12.2020, me shume principali 10.000.000 (dhjete milion) euro.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Rukaj BRUC Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe, Lagjja Neziraj

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.04.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 25.10.2021
Kontrate shitje kuota date 23.11.2021
Kontrate shitje e pjeseve te kapitalit date 09.04.2020
Kontrate shitje kuotash date 28.05.2015
Kontrate shitje kuotash date 10.04.2015
Kontrate shitje kuote kapitali date 15.06.2021
Marreveshje siguruese date 09.12.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -10 187 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -188 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -103 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 204 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:680 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2020

Punuar Nga : A.Lala