Skip to content

RENDON OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 12:27:34
JSON

NIPT: L57716501I
Administrator: Enea Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve, bio-karburanteve brenda dhe jashte, import-eksport dhe tregti me shumice e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante etj, si dhe kryerjen e transportit brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre, me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose te te treteve, import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to dhe per depozita stacionare te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per venien ne shfrytezim dhe kryerjen e cdo servisi teknik per to, si brenda vendit dhe jashte shtetit, ndertimin dhe venien ne perdorim per vete dhe per te tretet te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre me shumice e pakice sipas projektit perkates teknologjik, import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve e artikujve industriale, bujqesore, blegtorale, ushqimore, ndertimore, elektroshtepiake, atyre audiovizive, elektrike, te te gjitha llojeve e cilesive, te pajisjeve e makinerive e teknologjive per ndertim dhe celjen e pikave te shitjes per artikujt e mesiperm brenda dhe jashte vendit, ndertimin e cdo lloj godine, pallate banimi, qendra biznesi, hotele, bar, restorante, magazina, parkingje, komplekse te ndryshme turistike ne zona malore e bregdetare, te depove stacionere per karburante e nenprodukteve te tyre dhe kryerje te rikonstruksioneve te tyre. Shoqeria mund te ushtroje edhe aktivitete te tjera prodhuese dhe ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: RENDON OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/03/2015
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “JUKOIL”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 04/10/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L18405501L, me adrese aktuale ne Lezhe Shengjin Ishull Shengjin, Godine 4-kateshe, prane kompleksit Jukoil, me nr. Pasurie 180/37, zona kadastrale 1987, dhe me administrator Florian Uldedaj. Ortak i vetëm i shoqërisë është Rozë Uldedaj, zotëruese për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fatbardha Shtrepi, Ylli Ndroqi, Bojan Ajkoviq
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me date 03.08.2020, me ane te shkresës Nr.4430/2k Prot, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, me të cilën është përcjellë urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Për ekzekutimin e vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi nr.16, 01.08.2020. Sipas urdhrit te Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, u urdherua ekzekutimi i vendimit penal nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Me date 01.08.2020, me ane te vendimit penal nr.16, datë 01.08.2020, u vendos sekuestrimi i kuotave të shoqërisë “RENDON OIL” SHPK, me NIPT- L57716501I, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.- Për administrimin dhe përdorimin e këtyre pasurive, ngarkohet Agjencia për administrimin e Pasurive të Sekuestruara.

II. Me date 05.08.2020, me ane te shkreses Nr.1211 Prot, nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.1184., datë 03.08.2020, u vendos emerimi i Z. Arjan Baci per administrimin e pasurive te sekuestruara. U depozitua vendimi nr. 16 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

III. Me date 08.10.2020, me ane te shkresës Nr.1604 Prot nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u largua nga detyra administratori Arjan Baci dhe u emeruan si administratore te rinj: Erald Totri dhe Erion Ricku për administrimin e pasurive të sekuestruara, në bazë të Urdhrit të Brendshëm 1587, datë 07.10.2020. Sipas urdhrit te brendshem 1587, date 07.10.2020, u urdherua ndryshimi i administratorit te meparshem dhe emërimi i administratorëve z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara në bazë të vendimit Nr16., datë 01.08.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

IV. Me date 01.04.2021, me ane te Kërkesës Nr. 423/5 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Verior, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “RENDON OIL” sha pajisur me NUIS (NIPT) L57716501I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

V. Me datë 19.09.2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

VI. Me datë 29.09.2022, me anë të shkresës Nr.2783 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Sekuestrimi i kuotave/aksioneve të shoqërisë “RENDON OIL” me Nuis (Nipt) L57716501I, sipas vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorit z.Farudin Arapi si administrator i pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara.

VII. Me datë 22.11.2022, me anë të shkresës, Nr.2374/6 Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, me të cilën është përcjellë: Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë “Për ekzekutimin e vendimit penal nr.17, datë 03.11.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. – Shkurtim -vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022 , të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, në të cilën është vendosur :Konfiksimin e pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht: Aksionet e shoqërisë “RENDON OIL” SHA, me NUIS (NIPT) - L57716501I. Kalimin në pronësi të shtetit të pasurive të konfiksuara me këtë vendim.

VIII. Me datë 03.05.2023, me anë të Shkresës Nr. 1489 Prot protokolluar në QKB me Nr. 9747 Prot datë 05.05.2023, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ku dërgohet për zbatim vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023 i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ku është lënë në fuqi vendimi Nr. 17 datë 03.11.2022 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku kërkohet kalimi dhe regjistrimi në pronësi të shtetit të kuotave dhe aksioneve të shoqërive si më poshtë: Kuotat dhe aksionet e shoqërisë RENDON OIL SHPK me NIPT L57716501I, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.

IX. Me datë 08.08.2023, me anë të shkreses Nr. 2667 Prot., te Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara dhe ne zbatim te urdherit te brendshem Nr. 498, date 07.08.2023, u kerkua: Zevendesimi i administratorit te meparshem z. Farudin Arapi me administratorin z. Stefan Boçi, si administrator i pasurive te konfiskuara dhe z. Gjergji Dudi si administrator (vetem per mjetet), e konfiskuara me vendimin Nr. 17, datë 03.11.2022, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023, i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

X. Me datë 26.09.2023, me anë të kërkesës Nr. 3120 Prot., ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, në zbatim të Urdhrit Nr. 580, datë 25.09.2023 të saj, protokolluar nga QKB me Nr. 18994 Prot., datë 27.09.2023, dhe dokumentacionit shoqërues (Vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi Nr. 55, datë 20.04.2023, i Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), për zëvendësimin e administratorit z Stefan Boçi me administratorin z Enea Caushaj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe Shengjin, Rruga e Portit, prane ish godines se Doganes, Godina me Nr.Hipotekor 159, Zona kadastrale 3126.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 01.03.2019
Kerkese e Agjencise se Administrimit te pasurive te sekuestruara dhe te konfiskuara date 08.10.2020, per ndryshimin e administratorit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 159 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -351 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -312 899,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli