Skip to content

CODEM ( ish "ALB - SHPRESA", "ALB SHPRESA") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 08:09:42
JSON

NIPT: J72110003F
Administrator: Sokol Sava
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim dhe Rikonstruksion. Ne fushen e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim, te atyre social kulturore, hapje rrugesh, asfaltime, ngritje fabrikash, lokalesh, etj. Prodhime te materialeve te gatshme dhe gjysem te gatshme etj. me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, import eksport. Ne fushen e projektimeve te strukturave te zakonshme prej tulle, guri e betoni e beton armeje. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punimeve speciale, punime restaurimi, karpentieri etj. Sherbim marketingu per te tretet. Sherbim per mirembajtje ndertesash civile. Sherbim per mirembajtje rrugesh. Sherbim per rehabilitime infrastrukture & ndertesa civile. Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh. Sherbim per gjelberim dhe te brendshem dhe te jashtem. Sherbim per mirembajtje te rrjeteve elektrike te brendshem dhe te jashtem. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve per prodhimin e energjise elektrike; N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve teknologjik, termik dhe te kondicionimit. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe te telekomunikacionit. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e sistemeve kundra zhurmes per infrastructure. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirembjtje godinash civile, industirale, veshje fasada Rruge , autostrada, mbikalime , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa, vejsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime te inxhinjerise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Grumbullim, transportim, depozitim, i mbetjeve urbane. Grumbullim, transportim, depozitim, i mbetjeve të përziera nga ndërtimet dhe prishjet. Grumbullim, transportim, depozitim, i dherave gurëve.
Emërtime të tjera Tregtare: CODEM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/08/1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 88 750 000,00
Numri i pjesëve: 88 750
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ACCESS ENERGY ALBANIA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32203022A, me adrese ne Tirane, Paskuqan Lagjja nr.7, apartamenti nr.11, me administrator Zija Lita. ALB SHPRESA shpk zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Me date 14.10.2015, me ane te urdhrit Nr.187/6 Prot, Nr.187 Regj, protokolluar nga QKR me Nr.9097 date 15.10.2015, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Speed Solution” drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit Mehdi Lala në shoqërinë “ALB SHPRESA” sh.p.k, me NIPT J72110003F.

II. Me date 25.09.2018, me ane te urdhrit Nr.99/4-0187 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10885 date 26.09.2018, leshuar nga Studio Permbarimore “De Novo” sh.p., (ish Speed Solution) drejtuar QKB, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet e debitorit Mehdi Lala në shoqërinë “ALB SHPRESA” sh.p.k, me NIPT J72110003F si dhe mbi te drehtat qe rrjedhin nga zoterimi I ketyre kuotave aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pallati 11, Kati 2, zona kadastrale 8160, numer pasurie 2/90- N11, ne krah te Radio Televizionit Shqiptar.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.05.2022
Kontrate shitje kuotash 26.04.2001
Kontrate shitje kuotash 17.04.2001
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.04.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Kontrate Shitje Kuotash me Rezerve date 02.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Kontrate e Shitjes se Kuotave te Kapitalit date 27.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -7 923 792,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 22 133 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 093 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 069 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 216 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 004 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 207 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 862 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 504 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 080 941,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 459 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:640 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:101 775 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:131 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:151 890 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:120 656 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:230 878 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:80 941 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:227 797 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 731 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 198 679 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 135 197 063,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani