Skip to content

FRIGORIFERI NR2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 09:27:11
JSON

NIPT: K33828008R
Administrator: Silvana Çifligari (Likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullim,tregetim,ruajteproduktesh bujqesore,belektorale,perpunim kermilli e peshku etj.
Emërtime të tjera Tregtare: FRIGORIFERI NR2
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/04/1996
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 47 579 000,00
Numri i pjesëve: 47 579
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Jorgaq Bardhi; Arben Dita; Adhurim Panariti;
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas vendimit te administratorit te shoqerise date 17.04.2013, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II.Me date 03.06.2013, me ane te urdherave Nr.1516Prot dhe Nr1521Prot te leshuar nga shoqeria permbarimore“TDR GROUP” ku ne te cilat jane urdheruar : Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori “Christodoulis- Bardhi- Palasa” me NUIS(NIPT) K14804002K dhe dorezanesit Z.Spiro Jorgji Bardhi I datlindjes 12.12.1964 Z.Athanasios Iosif Christodouilidis I Dtl 15.12.1932 Z.Gjergji Pandeli Konopulli I Dtl 02.01.1955 Znj. Diana Vangjel Konopulli. E Dtl 04.03.1963 Z.Piro Sotir Plasa I Dtl 28.08.1957 Znj.Luiza Mehmet Plasa e Dtl 15.07.1961 . Per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv Kontrate Kredie Bankare Nr.567 Nr.2479/1695 dat 24.09.2007, Shtojce Kontrate Nr. 567/2 dat 31.12.2007, Shtojce nr.567/3 Nr. 668/392 dat 05.03.2008, Shtojces Nr. 567/4 dat 30.03.2009, Shtojces Nr. 567/5 dat 29.05.2009.

III.Me date 14.10.2013, me ane te Urdhrit Nr.2487 Prot, lëshuar nga Shoqëria permbarimore gjyqesore private"TDR GROUP" sh.p.k., është urdhëruar:"QKR-Tirane te heqe masën e sekuestros konservative vetem te aksioneve te zoteruara nga dorezanesi z.Spiro Bardhi te bllokuara me shkresat Nr.1516 Prot,date 03.06.2013 dhe Nr.1521,date 03.06.2013 te shoqerise se permbarimit privat “TDR GROUP"sh.p.k.

IV.Sipas vendimit date 10.07.2018, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe , ZONA INDUSTRIALE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Statuti fillestar dhe dokumenta te ndryshme
Statuti i shoqerise i perditesuar
Vendim date 23.01.1997
Lista e aksionereve pas kalimit te pronesise nga Ministria e Financave
Urdher per venien e sekuestros konservative date 03.06.2013
Vendim date 26.12.2012
Kontrate shitje date 04.08.2010 dhe 03.09.2010
Deshmi e Trashegimise ligjore date 23.11.2018
Kontrate e shit-blerjes se kuotave date 31.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -24 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -521 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 40 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 72 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 703 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 550 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 780 000,00
Punuar Nga : L.Kanani