Skip to content

VODAFONE M-PESA

JSON

NIPT: L31527001N
Administrator: Elona Lekloti
Objekti i Veprimtarisë: Të ofrojë shërbime të pagesave dhe transfertave monetare dhe parave elektronike përmes telefonisë celulare dhe/ose çdo mjeti tjetër të' komunikimit elektronik; Të emetojë para elektronike; Të ofrojë shërbime për shkëmbimin e monedhave të huaja sipas nevojës, në përputhje me qëllimin e veprimtarisë së saj; Të hape dhe përdorë një ose disa llogari bankare për të tërhequr, kryer, pranuar, garantuar, zbritur, ekzekutuar dhe emetuar letra me vlerë, letra shkëmbimi, çeqe dhe instrumente të tjerë për qëllimin e vetëm të administrimit financiar të të gjitha fondeve në lidhje me shërbimin e transfertave përmes telefonit celular që ofron shoqëria. Të kryejë, mbikëqyre dhe lehtësojë pagesën efektive ndaj përdoruesve të shërbimit të transfertave monetare përmes telefonit celular të ofruar nga shoqëria; Të promovojë dhe mbështesë praktikën më të mirë në ofrimin e shërbimit financiar në lidhje me shërbimin e transferimit të parave përmes telefonit celular, emetimin e parave elektronike, që ofron shoqëria dhe të përdorë strategjitë e duhura dhe të ndryshme të informimit për këtë qëllim në Republikën e Shqipërisë, të bashkëpunojë, organizojë dhe marrë pjesë së bashku me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, Bankën e Shqipërisë dhe palë të tjera të interesuara vendase dhe ndërkombëtare, përfshirë por jo vetëm, donator ndërkombëtarë dhe vendas, universitete, qendra të kërkimit dhe projekte, Organizata jo-Qeveritare si dhe organizata të tjera dhe individë, për të promovuar, mbështetur dhe sponsorizuar ofrimin e sigurtë dhe të përgjegjshëm të shërbimeve financiare për shërbimin e emetimit të parave elektronike dhe të transferimit të parave përmes telefonit celular, të ofruara nga shoqëria në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë. Të përdorë, blejë ose përfitojë me ndonjë mënyrë tjetër pasuritë reale ose personale të të gjitha llojeve në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, në funksion të qëllimeve të shoqërisë, dhe në veçanti tokë, ndërtesa, makineri, dyqane, patenta, licenca, koncesione, të drejta kalimi, energji elektrike ose ujë, si dhe të drejta dhe privilegje të nevojshme për objektin e shoqërisë ose në lidhje me të ose për qëllime rishitjeje, zbatimi apo qëllime të tjera, dhe për të menaxhuar, zhvilluar, shitur, shkëmbyer, dhënë me qira, hipotekuar ose për të menaxhuar në tërësi apo pjesërisht të drejtat e pronësisë. Të administrojë, sipas kushteve dhe afateve që do të parashikohen, fondet që mund t'i vihen në dispozicion herë pas here nga qeveria, organizatat jo-qeveritare, entet private dhe/ose persona të tjerë vetëm për qëllime të shërbimit të emetimit të parave elektronike dhe të transferimit të parasë përmes telefonit celular që ofron shoqëria. Të aplikojë për, të blerë ose përfitojë në ndonjë mënyrë tjetër dhe të mbrojë e rinovojë kudo në botë patenta, marka tregtare, projekte, licenca, koncesione dhe të tilla të ngjashme, duke transferuar të drejta ekskluzive ose jo ekskluzive apo të drejta të kufizuara për përdorim të tyre, apo informacion sekret apo të një natyre tjetër në lidhje me ndonjë shpikje, informacion i cili mund të përdoret për ndonjë nga qëllimet e shoqërisë, apo nga i cili shoqëria mund të përfitojë në mënyrë indirekte si dhe të përdorë, ushtrojë, zhvillojë apo japë të drejta në lidhje me pasuritë, të drejtuar ose informacionin e përfituar në këtë mënyrë. Të shkrijë, lidhë partneritet me apo të lidhë marrëveshje për të ndarë fitime, për bashkimin e interesave, bashkëpunim, shoqëri të thjeshta apo koncesion reciprok apo për të kufizuar konkurrencën, siç mund të lejohet nga ligji i zbatueshëm, me persona apo shoqëri që zhvillojnë apo angazhohen në biznese dhe transaksione të cilat shoqëria është e autorizuar t'i kryejë ose që mund të kryhen në bashkëpunim me të ose që mund të zhvillohen në mënyrë të tillë që shoqëria të përfitojë në mënyrë direkte apo indirekte. Të aplikojë, kërkojë, marrë akte nga parlamenti, statute, privilegje, koncesione, licenca apo autorizime të lëshuar nga autoritetet qeveritare, shtetërore apo bashkiake, urdhra apo licenca të çdo autoriteti që i lejojnë shoqërisë të realizojë objektin e saj ose për të shtrirë të drejtat e shoqërisë ose për të vënë në zbatim ndryshime të përbërjes së shoqërisë ose për qëllime të tjera të dobishme si dhe të kundërshtojë procedura apo veprime që duken se janë menduar për të dëmtuar drejtpërdrejt ose indirekt interesat e shoqërisë. Të lidhë marrëveshje me institucione qeveritare, autoritete të nivelit të lartë, autoritete bashkiake, lokale ose të tjera ose me çdo person dhe shoqëri që mund të ndihmojë për arritjen e qëllimeve të shoqërisë ose disa prej këtyre qëllimeve dhe të marrë nga këto autoritete qeveritare, persona apo shoqëri të drejtat, privilegjet, statutet, kontratat, lejet apo koncesionet të cilat shoqëria i vlerëson se janë të përshtatshme apo të dëshirueshme për t'u marrë dhe zbatuar, apo për t'u ushtruar dhe vepruar në përputhje me to. Ofrimin e shërbimit të Modelit mbi Banak si një shërbim i ri pagese për shoqërinë, i cili finalizohet me pagesa me para elektronike.
Emërtime të tjera Tregtare: VODAFONE M - PESA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 900 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Nr. 31 -
Dt: 25.03.2015 -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Autostrada Tirane-Durrës, Rruga Pavaresia, Nr.61

Faqja Web:
 www.vodafone.al/m-pesa

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -269 821 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -13 730 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -955 035,00