Skip to content

ALBVUI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 11:10:54
JSON

NIPT: L51323010L
Administrator: Armand Zajmi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve elektromekanike civile dhe industriale te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve termik te kondicionimit dhe sistemeve te ventilimit per perdorim ne banesat civile, per perdorim industrial dhe special; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e sistemeve higjenike, sistemeve hidrosanitare, kuzhinave dhe lavanderive me gaz te nenstacioneve dhe kabinave te transformatoreve; linjat e transmetimit te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet, ndertimeve elektromekanike, sistemeve telefonike, transmetimin e te dhenave me fiber optike, baker dhe radio; perhapje e tingullit; elektrike; televizive; sinjalizim i zjarrit; sinjalizime alarm, video survejim dhe kontroll te aksesit dhe cdo gje tjeter e lidhur me fushen elektrike, elektronike, televizive dhe alarmeve si dhe importin dhe eksportin e tyre dhe projektimin, ndertimin dhe zbatimin e mirembajtjen e pajisjeve elektro-mekanike; Projektim dhe ndertim te objekteve civile-industriale-turistike prej murature e skelet beton-arme deri ne 20 kate; Projektim, ndertim dhe mirembajtje te rrugeve te te gjitha kategorive; Ndertimin e impianteve te energjise solare, tregtimin dhe instalimin e tyre ne Shqipense ose jashte saj. Perfaqesimi i firmave te huaja. Perfaqesimi i prodhimeve elektro-mekanike, elektrike, elektronike, termike, hidrosanitare dhe te ajrit te kondicionuar; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e ndricimit te jashtem me punimet e posacme civile te bashkengjitura dhe te gjitha aktivitetet dhe punimet e listuara me te cilat kompania ne te ardhmen do te pajiset; Tregeti me shumice e pakice te produkteve elektrike, elektronike, termike dhe sistemeve hidrosanitare ne pergjithesi; Kryerja e te gjitha operacioneve tregtare per pasurite e tundshme dhe te patundshme, financiare dhe te kredise qe mund te jene te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektivit social te kompanise; Objekti i shoqerise mund te ndryshohet apo te shtohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve; Shoqeria do te bashkepunoje me persona te tjere fizike ose juridike shqiptare ose te huaj qe ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi dhe ose jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBVUI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/01/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Adanela Aliaj; Calogero Vullo; Edlir Vrapi; Salvatore Vullo; Ajdin Sejdiu
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 14.09.2015, me vendim te asamblese se aksionereve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 11/10/2017, me ane te Urdhrit Nr.873 Prot, datë 04.10.2017, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G BAILIFF SERVICE, protokolluar nga QKB me Nr.14206 Prot, datë 06.10.2017, u urdherua vendosja e masës së sekuestros kosnervative vetëm mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore Z.Ajdin Sejdiu pranë shoqërisë "ALBVUI" sha me NUIS (NIPT) L51323010L në masën 51% të pjesëmarrjes së tij në aksione. Kreditor: Ljubo Mrnjavac; Objekt: Pagim Kredie

III. Me date 25/01/2018, me ane te Urdhrit Nr.527/2 Prot., datë 24.01.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z .Ajdin Sejdiu, pranë shoqërisë "ALBVUI" sh.a me NUIS (NIPT) L51323010L, në masën 51 % të pjesëmarrjes së tij në aksione.

IV. Me date 11/04/2018, me ane te Urdhërit Nr.371 Prot., datë 27.03.2018 lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative vetem mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z. Ajdin Sejdiu, ne masen 51 % te pjesemarrjes se tij, ne shoqerine “ALBVUI” sh.a, me NUIS (NIPT) - L51323010L. Kreditor: Ljubo Mrnjavac; Objekt: Pagim Shume

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e "Kavajes", Pallati" Baja-Bad" nr 1,Kati 10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.01.2023
Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 04.10.2017
Urdher per Heqje Sekuestro date 24.01.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 27.03.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 25.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 275 438,00
Punuar Nga : A.Baja