Skip to content

DOMESTIC PRODUCTS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 14:15:45
JSON

NIPT: L61322505B
Administrator: Artan Thaqi (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë produktesh higjeno-sanitare të llojeve të ndryshme duke përfshirë si ato për përdorim përsonal ashtu edhe për ambiente, si detergjentë të llojeve të ndryshme. Kjo shoqëria do të ushtoje kete aktivitet duke zbatuar të gjitha kufijte dhe hapësirat ligjore që parashikon ligji i fushës në Republikën e Shqipërisë. Në kete kuptim kjo shoqëri do të operojë me tregun shqiptar duke pasur në bazë të veprimtarisë tregtare të saj, të gjitha porosite apo ofertimet që mundësojnë kryerjen e kësaj veprimtarie tregtare duke shfrytezuar potencialin e saj teknik. Në këte kuadër shoqëria do të respektoje të gjitha normat dhe kushtet e tregut shqiptar në kete fushë. Në funksion të veprimtarisë së mësipërme shoqëria merr përsipër të mundësojë me mjetet e veta financiare realizimin e këtij aktiviteti duke respektuar në çdo rast ligjin e fushës. Kjo shoqëri në funksion të aktivitetit të saj të cituar me lart mund të kryejë edhe import & eksport të produkteve që i shërbejnë aktivitetit po edhe të çfarëdo lloji tjetër mallrash që mundësojnë kete aktivitet. Po kështu shoqëria mund të kryejë edhe import & eksport për llogari të vet ose të të tretëve si aktivitet me vete. Shoqëria mund të operojë financiarisht me qëllim investimi të sigurte qofte me mjetet e saj financiare qofte duke marrë pjesë me kapitalin e saj (pjesërisht ose terësisht) në kapitalin e shoqërive të tjera shqiptare ose të huaja, dhe duke vepruar në mënyrë operative në shoqëri joint venture (bashkëpunimi), në shoqëri të përziera, shoqata apo grupime të përkohshme ndërmarrjesh të mëdha ose të vogla. Ajo mund të japë financime në forma të ndryshme në favor të shoqërive të grupit ku bën pjesë ose të shoqërive të tjera brenda normave ligjore, me përjashtim të çfarëdo lloj raporti me publikun. Gjithashtu mund të blejë kuota pjesëmarrjeje në shoqëri të tjera, ente, apo ndërmarrje me qëllim të një investimi të qëndrueshëm duke ushtruar kështu rolin e shoqërisë drejtuese të grupimit. Në kuadër të objektit të veprimtarisë së saj tregtare shoqëria mund të ofrojë financime të ndryshme nga kujtimet e saj në favor të shoqërive të grupit ku ajo bën pjesë, kur është rasti i tille, ose në favor të shoqërive të tjera që operojnë në fushën tregtare, e bere kjo në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, për në asnjë rast nuk mund të operojë kuotat e saj si mjete investimi për publikun e gjërë si dhe çdo lloj raporti tregtar me të (publikun) kufizim ky i përcaktuar në mënyrë eksplicite në ennin 68/3 i Ligjit nr. 9901 dt. 14-04-08 " për shoqëritë Tregtare" pjesa IV. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale, shitje pasurish të luajtshme apo të paluajtshme që do të gjykohen të nevojshme apo domosdoshme nga organi administrativ për arritjen e objektit social, përfshirë edhe lëshimin e garancive ( dorëzani, peng) apo të tjera garanci përsonale e /ose reale si në favor të të tretëve ashtu edhe falas.
Emërtime të tjera Tregtare: DOMESTIC PRODUCTS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/01/2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 10,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.03.2017 , me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Likujdimi i Shoqerise .Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 06.12.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, Mali i Robit, godinë kater katëshe, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 24.03.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrimi i Shoqerise , date 06.12.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja