Skip to content

REVE CONTACT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 17:31:11
JSON

NIPT: L61402030Q
Administrator: Elvis Muçollari (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime në "Call Center" dhe "Contact Center", ofrues shërbime internet, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe / ose ente publike, ndërmjetësimin tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e telepatikes, dhe shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit dhe edukim profesional, aktivitete të lidhura ose të ngjashme me ato të rreshtuara me sipër dhe çdo aktivitet tjetër i konsideruar i nevojshëm dhe i vlefshëm për realizimin e qëllimit të shoqërisë. Shoqëria mund ti kryejë aktivitetet e me sipërme për llogari të vet apo dhe përsonave të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: REVE CONTACT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 23.03.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 30.05.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Brigada VIII, Pallatet Agimi, Shk. 21, Kati 3, Ap. 363

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 23.03.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 30.05.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja