Skip to content

''HASALAMI'' (ish "EL- PROM") Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 12:25:07
JSON

NIPT: L61503008V
Administrator: Elsa Hasalamaj
Objekti i Veprimtarisë: Studime, projektime, mbikeqyrje te punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite sipas standarteve dhe ligjeve ne fuqi. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Punime ndertimi te ndryshme, si germime dheu, punime murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, ndertime civile etj. Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike. Veprimtari private në fushën e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndërtimit të linjave elektrike të TN, TM, TU mbitokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentralet, rrjete inxhinierie, objekte civile dhe industriale. Realizimi i impianteve të telekomunikacionit. Studim dhe projektim për makineri elektrike dhe të linjave të ndryshme industriale. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e kapital të transformatorëve elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike. Import - Eksport të materialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, të vjedhjeve dhe kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e mallrave të gatshëm dhe gjysmë të gatshëm. Tregtimi i pajisjeve telefonike të llojeve të ndryshme si dhe aksesorë* për ta. Studim, projektim dhe realizim të impianteve për mbrojtje kundra zjarrit. Studim, projektim dhe realizim të sistemeve të sigurisë elektronike dhe sistemeve të alarmit. Studim, projektim dhe realizim të impianteve 2 elektrike civile dhe industriale. Konsulence, revizion, ekspertize të projekteve të zhvillimit dhe te* studimeve të besueshmërisë se* efektiviteteve ekonomike, përcaktimin e prioriteteve ne* fusha te* ndryshme të ekonomisë, kryerjeve, provave dhe matjeve laboratorike. Konsulence* teknike, supervision, studime të* të gjitha llojeve ne* fusha te* ndryshme për shoqëri te* përbashkëta, përfaqësime, tranzitime qe* i lejon legjisLaçioni shqiptar. Import - Eksport, tregtimin e artikujve te* ndryshëm te* te* gjitha llojeve me shumicë* dhe pakicë*. Tregtim artikujsh industrial. Tregtim automjetësh të çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjesë këmbimi për to. Tregtim pajisje elektro-shtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, telekomunikacioni etj. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: ''HASALAMI''
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/03/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KALISI HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.06.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81818009A, me adrese ne Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 66, Hyrja Nr.3, Ap.24, me administrator Hamz Islamaj. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria BE - IS SH.P.K me 50% te kapitalit dhe shoqeria EL- PROM me 50% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 28.07.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 43967 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ HASALAMI ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L61503008V. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Milto Tutulani, Ndertesa 4, Hyrja 10, Ap.5, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash, date 14.05.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te deyrimit tatimor date 28.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 777 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 250 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 988 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 305 843,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 017 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -847 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 865 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:32 534 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 936 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 901 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 048 124,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani