Skip to content

KUSABERTO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L66417701P
Administrator: Albert Kadria
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit do të jetë: a) Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista aeroportuale. Ujësjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për nënstacione, kabinat e transformatorëve, linja të TN e T/Mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare e kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportues(shkallë lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie e telekomunikacioni. Impiante të brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV-ni etj, 2 Punime topogjeodezike. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Pastrimi i ujërave, liqenore dhe lumore. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimi i tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Sistemet kundra zhurmës në infrastrukturë. Shpime gjeologo-inxhinjërike, puse e shpime për ujë. b) Në fushën e tregtisë në drejtimet e mëposhtme: Import-Eksport, tregtimi i artikujve të ndryshëm i të gjitha llojeve me shumicë e pakicë. Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë. Tregtimi i artikujve të ndryshëm ushqimorë. Tregtimi i artikujve të ndryshëm bujqësor e blegtoralë. Tregtimi i frutaperimeve. Tregtim automjetësh të çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe tregtimi i pjesëve të këmbimit për to. Tregtim pajisjesh elektro-shtëpiake, elektronike, higjeno-sanitare, prodhimesh qeramike, prodhimeve të artizanatit etj. Tregtim bimësh mjekësore e eterovajore, plehrash kimike, pesticidesh, konfeksioneve e tekstile, artikujve të farmaceutikës e kozmetikës, këpucë të çdo lloji, galanteri dhe artikuj lëkure. Tregtim pijesh alkoolike dhe jo alkoolike. Hapje autoshkolle, hapje pike lavazhi dhe servisi për automjete. Tregtim me shumicë e pakicë të karburanteve. c) Në fushën e transportit, në drejtimet e mëposhtme: Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit, transport pasagjerësh brenda e jashtë vendit, transport materialesh ndërtimi e lëndë të para brenda e jashtë vendit. d). Hapje e shfrytëzim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendra pushimi e kurative. Punime të duraluminit e tregtimi i tyre. Punime druri. Tregtim prodhimesh të ndryshme druri si: orendi, dyer, dritare, etj, Përmirësimi i pyjeve, shfrytëzimi, përpunimi dhe tregtimi i lëndës drusore, mbrojtja dhe përmirësimi i livadheve e kullotave, mbrojtjen e pyjeve nga zjarri e dëmtuesit, përmirësim i florës e faunës së zonave. Veprimtari në studim, projektim dhe zbatim punimesh, ndërtim dhe meremetim i veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe. Punime të ndryshme alumini, llamarine, punime ulluqesh e të ngjashme dhe tregtimi i tyre. Punime hekuri, lyerje dhe tregtimi i tyre. Shtrime pllakash, lyerje ndërtesash. Tregtim i të gjithë produkteve të hekurit, aluminit dhe llamarinës. Tregtim pajisjesh elektro-shtëpiake, 3 elektronike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: KUSABERTO
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.02.2016
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
MAQELLARE Lagjja "Qendër", Rruga "Maqellarë-Tiranë", ndërtesa me numër pasurie Nr.312/1, zona kadastrale Nr.2592.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare