Skip to content

HYPAR GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 13:08:11
JSON

NIPT: L81528022A
Administrator: Lorida Spaho
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari bar-kafe dhe restorant. Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne shoqeri o dege shoqerie dhe ne pune te tjera te jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analiza tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar ne perpunimin automatik te te dhenave, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te tretet. Sherbime konsulence dhe asistence per nderkombetarizimin e ndermarrjeve; te siguroje ndihme teknike per institucionet dhe kompanite edhe nepermjet perpunimeve kompjuterike, si dhe mbeshtetjen elektronike ne distance; trajnim profesional ne klase dhe ne distance; tregtim elektronik; studime marketingu. Per te arritur kete objekt, shoqeria mund te perdore gjithashtu edhe sherbimet e paleve te treta (te punesuar, keshilltare, anetare te tjere te shoqerise, profesioniste, agjente, perfaqesues, etj.) sipas formave, menyrave dhe metodave te" percaktuara nga ligji ne fuqi. Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme investimi qe mund teparaqiten ne cdo sektor te ekonomise se vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte te trete, investitor i vetem ose investitor mazhoritar me qellim arritjen e objektivave ekonomike te shoqerise dhe pjesemarrjes ne projektete me impakt social qe diktojn rritjen ekonomike te vendit dhe standartet e tij te jeteses. Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose private, vendase dhe te huaja; kryerja e sherbimeve ne emer dhe ne favor te personave fizike, shoqerive, konsorciume, shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private, kombetare ose te huaj, dhe te individeve permes perpunimit te te dhenave. Procesi i perzgjedhjes per rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve te informacionit, edukimit dhe trajnimit. Blerja, shitja, shkembimi, ndertimi, renovimi, menaxhimin dhe dhenia me nenqira, leasing, te pasurive te patundshme ne pergjithesi, te tipit urban dhe rural, duke perfshire ndertimin e pasurive te patundshme. Blerja, perdorimi, licencimi, per arsye te ndryshme, dhe shitja e te drejtave te pronesise industriale te cdo lloji dhe natyre. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit te tregut; aktiviteti i kerkimit dhe zhvillimit. Duke marre perfaqesime, mandate, te delegoje per llogari te shoqerive tregtare, industriale, ushqimore dhe sherbimeve ne pergjithesi duke marre pozicione brenda sferes se ndermjetesimit tregtare. Import-eksport, prodhim e tregtim, me shumice e pakice te artikujve industrial si nafte, beznine,gaz, vaj per makina; artikujve te ndryshem ushqimor;mineraleve te te te gjitha llojeve; materialeve te ndertimit; te paisjeve elektrike dhe elektronike; te mjeterve te ndryshme te transports tokesor, ujor dhe ajror si dhe pjeseve te tyre; te makinerive per prodhim ,amballazhim te te gjitha llojeve ; te paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, ushqimor, mjeksor, farmaceutik, sportiv, kulturor etj. Ndertime te te gjitha llojeve. Agjensi udhetimesh. Bar kafe. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROPA CAFFE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 20.06.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Luigj Guraguqi, Pallati 2/2, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 12.04.2018
Kontrate Shitblerje Kuotash date 01.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 677 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 069 572,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 162 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -376 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:21 240 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 719 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:31 477 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 370 048,00
Punuar Nga : A.Baja