Skip to content

Synergy Marketing Group Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-06 12:30:57
JSON

NIPT: L82112023J
Administrator: Ervin Myftaraj
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit me cdo gje te perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbimeve ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare per vete si dhe per llogari te te treteve nepermjet sporteleve ashtu edhe nepermjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi per nevojat e veta dhe per nevojat e te treteve ne te gjitha fushat e turizmit. Sherbime taksi, sherbime transporti mallrash. pasagjeresh me minibuz dhe autobus dhe dhenie me qera te tyre. Organizime eventesh, fushata marketing dhe promocion per vete dhe per te tretet. Tregetim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem bujqesore dhe industriale. Tregetim materialesh ndertimi, materialesh elektrike dhe hidraulike. Tregetim pajisjesh elektronike dhe vajra lubrifikues. Servis automjetesh. Prodhim, riparim dhe montim mobiljesh. Tregetim import-eksport me shumice dhe pakice i materialeve dhe pajisjeve elektrike, industriale dhe elektroshtepiake; te pajisjeve dhe sistemeve te impianteve te ngrohjes dhe ftohjes; kondicionere dhe impiante te cfaredolloji. Tregtim i te gjitha llojeve te mallrave, makinereve, pajisjeve, impianteve te ndryshme me natyre publike, kultutrore, sportive, bujqesore, industriale, tregetare, si dhe automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme. Tregetim i pajisjeve elektronike, kompjutera, kancelari si dhe aksesore te ndryshem. Tregetimi i materialeve elektrike, elektromotorra, transformatora si dhe riparim i tyre. Projektim dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtepiake, elektrike, sistemeve te ngrohjes dhe ftohjes, kondicionereve, mirembajtjeje dhe servis per materiale dhe pajisje elektrike/industriale. Punime ne sektorin e ndertimit; Lyerje, suvatime, gips, ndertim objektesh. Tregetim i lendeve djegese (dru zjarri dhe solar). Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit, mirembajtjes se paisjeve elektronike dhe kompjuterike. Kryerje e te gjitha veprimtarive te tjera te fushes se teknologjise, elektronikes dhe informatikes. Pjese kembimi, kancelari, materiale pastrimi, banera. Sherbime pagesash si energji elektrike, uje, gjoba makinash, taksa, tatime, pagesat e kompanive te telefonise fikse, celulare, internetit, te kablloreve televizive, pagesa te kompanive te sigurimeve. Ofrimin e sherbimeve te printimit. fotokopjes, kancelarise, artikuj per femije, prodhimit apo shitjes se aksesoreve te sherbimeve te mesiperme. Tregti import-eksport te mallrave e sherbimeve te lidhura me sherbimet e mesiperme dhe mallra te tjera. Sherbime speciale dhe kosulence ne fushen e marketingut. Organizim eventesh promocionale, kulturore, konferenca, panaire, botime, kurse, trajnime komunikimi, plan marketing, menaxhim media apo kerkime tregu ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Ofrimin e sherbimeve te mesiperme ose te ngjashme me to per palet e treta (shoqeri private apo ente shteterore). Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj shoqeria mund te kryeje operacione tregetare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te administroje, te bleje, te shese, te jape me qira shoqeri e aktivitetet e tyre si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne shoqeri, konsorciume te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem me objektin e aktivitetit te Shoqerise ose qe i sherben realizimit te ketij objekti. Ne pergjithesi. Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj."
Emërtime të tjera Tregtare: Synergy Travel & Tours Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/09/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: VIII.5 - Agjenci udhëtimi
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 07.03.2022, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga Foto Xhavella, Pallati nr.Pasuri 300/40, Hyrja 2, Ap.34

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.08.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani