Skip to content

Media Group Publico L.L.C
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 13:16:50
JSON

NIPT: M22122001B
Administrator: Berat Buzhala
Objekti i Veprimtarisë: Web Portalet.
Emërtime të tjera Tregtare: Media Group Publico L.L.C
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 22/09/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 233 160,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Media Group Publico L.L.C, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar Kosovare, e themeluar me 24/02/2022, regjistruar ne Kosove, me adrese Prishtinë, Rruga Perandori Justinian, Nr. 69 dhe numri unik identifikues 811906653. Ortak i vetem i shoqerise Berat Buzhala. Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar Kosovar, date 23.09.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 2.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit 23.09.2022 (116.58)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Dora Distria, hyrja 2, Numri i Pasurise 7/637+2-B1, Bodrum, Zona Kadastrale nr. 8270, volumi 78, faqe 179

Faqja Web:
www.nacionale.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar Kosovar date 23.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 23.09.2022
Vendim i Ortakut te Vetem, Hapje Dege date 19.09.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro