Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Sekë, me vendodhje në lumin e Urakës, rrethi Mat

SEKA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-17 13:41:37

NIPT: L32116020A
Administrator: Sokol Muceku, Fabio Scuero
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirmbajtjen e centralit hidrolektrik "Seke"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar, dhe transferimin ne perfundim te kontrates tek Autoriteti Kontraktues, ne zbatim te Kontrates se koncesionit ne formen "BOT" (ndertim - operim - transferim) per ndertimin e centralit hidroelektrik "Seke" n. 7030 Rep. n. 2134 Kol. date 12.06.2013 dhe kontrates shtese nr. 2247 Rep n. 1095 Kol date 18.08.2017.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SEKA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/07/2013
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 305 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: HYDRO-PROJECT shpk, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2008 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi NIPT K81323009J, me adresë në Dibër, Rukaj, Bruc, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruc, Burrel, Bashkia Mat, me administratore Bardhyl Muceku dhe Francesca Maria Bona. Ortaket e shoqerise jane: Bardhyl Muceku (10%) dhe IDROP (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.01.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

ELIGIO SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues per 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I.Me date 09.12.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 2705 Rep., Nr. 982 Kol, ndërmjet shoqërisë “SEKA HYDROPOWER” shpk (barrëdhënës) dhe Intesa San Paolo Bank Albania (barrëmarrës), si garanci per kontraten e kredise bankare me nr. 2686 rep, nr. 975 kol, date 07.12.2020, me shume principali 10.000.000 (dhjete milion) euro.

II. Me date 23.06.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 542/5 Prot, për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “SEKA HYDROPOWER “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L32116020A, me perfaqësues ligjor Sokol Muceku. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.06.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.177.887.502 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: SEKA HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “GENER 2” shpk dhe HYDRO-PROJECT shpk për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, datë 12.06.2012, për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Sekë” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues.
Hidrocentrali “Sekë” do të ndërtohet në lumin e Urakës, rrethi Mat, me këto karakteristika: me fuqi të instaluar 11.200 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 54.622.647 kw/h
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Adresa:
Lezhe, MIRDITE, Selite, Rruga Zalli Hotaj, HEC Zais

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 7030 Rep. Nr. 2134 Kol. datë 12.06.2013
Akti i themelimit
Vendim i asamblesë së ortakëve për largimin e ortakut GENER 2 datë 18.09.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2022
VKM Nr. 101, datë 24.6.2020 mbi licencimin e shoqerise "Seka Hydropower" ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike
Marreveshje siguruese date 07.12.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 15.12.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.04.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 109 766 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -108 984 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -11 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:527 922 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:388 211 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:70 802 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 321 866,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


ERALD ENERGJETIK
Kukës
VELESHICA ENERGY
Tiranë
PESHKU-PICAR 1
Gjirokastër
ERALD 2 ENERGY
Kukës
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani