Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Potam

HIDROPOTAM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 10:12:29

NIPT: L34524801G
Administrator: Aurora Gjika
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, financimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve të Potamit si dhe transferimi i tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, sipas objektit të kontratës së Konçesionit të formës BOT me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës Nr. 9844 Rep, Nr. 3109 kol, datë 22. 08. 2013 në zyrën e noterisë të noter Julian Zhelegu.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18.09.2013
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: W O N D E R është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, rruga Lekë Dukagjini, pallati përballë QKR, qendra e biznesit, kati i 2, me administratore Olimbi Gjika. Ortak te vetem te shoqerise Vasil Gjika me 100% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB date 24.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HIDROPOTAM, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Vasil Gjika , shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme
W O N D E R. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.09.2013.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 25.07.2018, me anë të urdhërit nr. 1137/9018-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “HIDROPOTAM” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Më datë 18.01.2019, me anë të urdhërit Nr. 254-0180-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 1089 Prot., datë 21.01.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori, shoqëria “WONDER” sh.p.k në shoqërinë “Hydropotam ”shpk, në masën 100 % te kuotave. Ky vendim u mor pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorit “AGNA” sh.a.

III. Me date 07.02.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise pa afat. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 22.08.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 291.900.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “HIDROPOTAM” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 22.08.2013, të nënshkruar ndërmjet shoqërisë “Wonder” sh.p.k dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Potam” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Potam” do të ndëtohen në pellgun ujëmbledhës të lumit Potam, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Potam 1” me fuqi të instaluar 2.200 kW dhe prodhim vjetor i energjisë elektrike 8.224.562 kWh.
Hidrocentrali “Potam 2” me fuqi të instaluar 1.250 kW dhe prodhim vjetor i energjisë elektrike 4.545.098 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Dhivër, Cerkovicë, Qendër Cerkovicë, Sarandë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (22.08.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 24.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 25.07.2018
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 18.01.2019
Grafiku i punimeve
Vendimi i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit te shoqerise 07.02.2020
EKSTRAKTI I PRONARIT PERFITUES date 12.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani