Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Bënçë dhe Tepelenë

FERAR ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-21 13:19:49

NIPT: K91915001Q
Administrator: Ferid Sukaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, Operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Benca dhe Tepelena" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: FERAR ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/07/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FERAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J71904009W, me adresë në Tiranë, Rruga Isa Boletini , Pallati i Shoqërisë Ferar, Kati i parë me nr. Pasurie 5/740/ND-N8., me administrator Arjan Çukaj. Ortaket e shoqerise jane: Arjan Çukaj (50%) dhe Ferid Sukaj (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 21.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Ferid Sukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 50% te pronesise te FERAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2009.

Arjan Çukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 50% te pronesise te FERAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 18.02.2022, me ane te shkresës nr. 4120 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror), u kerkua te vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit FERAR ENERGY PF, pajisur me NUIS (NIPT)- K91915001Q.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 675.221.200 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Hidrocentrali “Bënçë” dhe “Tepelenë” do të ndërtohen në lumin e Bënçës, rrethi Tepelenë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Bënçë” me Fuqi të Instaluar 1735 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 9.850.000 kWh.
Hidrocentrali “Tepelenë” me fuqi të instaluar 3670 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 20.490.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Isa Boletini, Pallati Ferar, Shkalla 2, Kati 1, Pasuria me nr.5/740/ND-N8, vol.35, faqe 56, Zona Kadastrale 8360

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 21.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 21.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (23.02.2012)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -96 521,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -120 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -33 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -480 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -881 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -966 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 071 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 000 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018

Koncesionare të tjera


ECO CLEANING
Tiranë
DITEKO
Tiranë
HYDRO LUNIK
Tiranë
ZALL HERR ENERGJI 2011
Dibër
Punuar Nga : A.Lala