Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Thanë, Mollas

DELIA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-22 07:40:39

NIPT: K92108014N
Administrator: Viktor Delia
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Thanë" dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Koncesionit Nr. 3430 Rep Nr. 753 Kol date 18. 08. 2009 si dhe çdo aktivitet tjetër që veças ose së bashku me ato të përmendura me sipër do të ndikojnë në zhvillimin e rritjen e veprimtarisë së shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: DELIA ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: DELIA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 09.06.1994, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J81517002U, me adresë Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Ramazan Demneri”, Nd. 24, H. 2, me administrator dhe ortak te vetem Viktor Delia (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 22.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Viktor Delia, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues pasi zoteron 100% te pronesise te DELIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 09.09.2009.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Hydro Green Energy Murriz, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 14/08/2018, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L82028008U, me adresë Tiranë, Rruga Ramazan Demneri, Ndertesa 24, Hyrja 2, me administrator Luljeta Delia. DELIA ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.08.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.042.888.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: “Delia Energji” shpk është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 18.08.2009 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë “Delia Group” shpk. Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Thane dhe Mollas dhe transferimin etyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues Konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Thane” shfrytëzon ujërat e rezervuarit të Thanës dhe ka këto karakteristika: Fuqi e instaluar 1.400 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 6.000.000 kWh.
Hidrocentrali “Mollas” shfrytëzon rrjedhjen që vjen nga hidrocentrali Banjë, në lumin Devoll dhe ka këto karakteristika: Fuqi e instaluar 13.600 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 60.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Ramazan Demneri'', Godina Nr. 24, Hyrja 2

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 19.08.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 22.04.2022
Aneks 1 - Preventiv hidrocentrali i Thanes dhe Mollasit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 22.04.2022
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Bilanci 2011
Bilanci 2015
Akti i Themelimit te shoqerise DELIA ENERGJI
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -39 778 769,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 153 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 144 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 53 194,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala