Skip to content
Zhvillimi i marrëveshjes hidrokarbure datë 03.12.2008 për vendburimin e Visokës.

Terraoil Swiss (Ish Transoilgroup)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 07:16:04

NIPT: L11725004I
Administrator: Shefqet Dizdari
Objekti i Veprimtarisë: Zbulimi dhe shfrytëzimi i çfarëdo minerali sidomos i burimeve të naftës si dhe rafinimi i tyre, përpunimi, shpërndarja dhe shitblerja në mbarë botën. Shoqëria mund të krijojë degë dhe filiale brenda dhe jashtë vendit, të marrë pjesë në shoqëri të tjera brenda dhe jashtë vendit, të zotërojë, hipotekojë, tjetërsojë, admiminstrojë pausuri të patundshme jashtë vendit, të fillojë financime për llogari të vet apo të të tjerëve si dhe të garantojë dhe bëhet dorëzane për filiale dhe palë të treta. Shoqëria do të jetë operatori për zhvillimin e marrëveshjes hidrokarbure datë 03.12.2008 për vendburimin e Visokës.
Emërtime të tjera Tregtare: Terraoil Swiss
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/11/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Terraoil Swiss AG (Ish Transoilgroup AG, Ish TERRAOIL SWISS INC, Ish TERRAOIL SWISS SA), një shoqëri e themeluar në 24.08.2010 dhe që funksionon sipas ligjeve të Zvicrës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar të Zvicrës (UID) CHE-115.925.456, me seli në Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Zvicer, me drejtor Hans-Peter Vogt, Shefqet Dizdari, Frank Gregor Wettstein, Peter Krempin, Silvio Campestrini. Ortaket e shoqerise jane: Peter Krempin me 31.4% te kapitalit, Shefqet Dizdari me 31.4% te kapitalit dhe 470 ortake te vegjel me 37.2% te kapitalit ne total Sipas të dhënave të Zefix- Central Business Name Index (regjistrit tregtar te Zvicres), datë 11.03.2022, dhe faqes zyrtare te shoqerise https://terraoil.swiss/)

Subjekti Juridik Terraoil Swiss nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP, deri me date 11.03.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.07.2022, terhequr nga QKB date 27.01.2023, Pronaret perfitues te subjektit Terraoil Swiss zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Shefqet Dizdari , shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 31.4% te kapitalit, pasi zoteron 31.4% te kapitalit te shoqerise meme TERRAOIL SWISS AG, ndersa shoqeria TERRAOIL SWISS AG zoteron 100% te kapitalit tek Terraoil Swiss. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.01.2019

Peter Krempin , shtetas gjerman, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 31.4% te kapitalit, pasi zoteron 31.4% te kapitalit te shoqerise meme TERRAOIL SWISS AG, ndersa shoqeria TERRAOIL SWISS AG zoteron 100% te kapitalit tek Terraoil Swiss. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 05.07.2022

37.2% te kapitalit te shoqerise meme nuk jane identifikuar.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Peter Krempin, Hans Peter Vogt, Frank Gregor Wettstein
Të punësuar: Shoqëria më 31 dhjetor 2017 kishte të punësuar 132 punonjës.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 20.02.2022, eshte depozituar urdhëri Nr. 648 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service ku është urdhëruar: Vendosjen e mases së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, “Terraoil Swissme” sha, Nuis( Nipt)- L11725004I per ekzekutimin e titullit ekzekutiv.

II. Me date 02.03.2023, eshte depozituar Urdhëri Nr. 752 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service ku është urdhëruar: Pezullimi i ekzekutimit te Titullit Ekzekutiv, per te cilin eshte leshuar Urdheri i Ekzekutimit, vendim Nr.4602 Regj Them, date 10.05.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.12.2008 - Liçencë Marrëveshja me Ndarje Prodhimi të naftës ("MNP") ndërmjet Albpetrol sh.a dhe IEC Visoka (transferuar te Terraoil Swiss AG-Ish Transoilgroup AG)
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: Shoqëria operon në Shqipëri në zonën naftëmbajtëse të Visokës sipas Marrëveshjes Hidrokarbure të Shoqërisë mëmë Terraoil Swiss AG (Ish Transoilgroup AG) dhe Albpetrol sh.a, shoqëri në pronësi shtetërore nën liçencën ekzistuese të Albpetrol me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN). Marrëveshja e Visokës u bë efektive në dhjetor 2008 dhe ka një kohëzgjatje prej 25 vitesh me mundësinë e zgjatjes së afatit, me kërkesë të Shoqërisë dhe aprovimin nga qeveria dhe entet regullatore.

Shoqëria është operatori për Liçencë Marrëveshjen me Ndarje Prodhimi të naftës (""MNP"") midis Terraoil Swiss AG (Ish Transoilgroup AG) dhe Albpetrol sh.a. Sipas kushteve të MNP, është e nevojshme që Shoqëria dhe Shoqëria mëmë të bejnë shpenzime kapitale në fushën e naftës të cilat aprovohen nga AKBN dhe Albpetrol. Investimi ka për qëllim për të përmirësuar pajisjet dhe infrastrukturën ekzistuese, shpimin e puseve të reja dhe rritjen e prodhimit të naftës së papërpunuar në nivele të qëndrueshme tregtare. Më 18 dhjetor 2017, aksionarët e Shoqërisë, AKBN dhe Albpetrol mbajtën Takimin e Këshillit ku u ra dakord për planin e investimeve të Shoqërisë për vitin 2018. Gjate takimit u parashikuan dy skenarë në lidhje me investimet që parashikojmë të kryhen:

- Skenari i parë: Nëse çmimi në treg do të jetë poshtë 70$/Bbl parashikohen disa ndërhyrje vitale dhe testime ne puse ekzistuese dhe rivënien në punë nga fondi i ndalur, të cilat do të mundësonin shtimin e prodhimit sipas metodave alternative dhe te reja. Vlera e investimit e parashikuar në këtë skenar do të jetë deri në 5 milionë USD.

- Skenari i dytë: Nëse çmimi do të jetë mbi 70$ dhe do të tregojë qëndrueshmëri në këtë nevel, atëherë parashikohet kryerja e një investimi në rreth 14 milionë USD, ku përfshihet shpimi i 10 puseve të reja. Por për ta theksuar, realizimi i këtij projeksioni per skenarin e dyte është shumë i varur nga mjedisi ekonomik dhe financiar, në të cilin do të operohet. Nëse çmimi i shitjes (mesatar i ponderuar) nuk ngrihet mbi 70$/Bbl, realizimi i projekteve të investimeve te parashikuara për këtë skenar kthehet në i pamundur për t’u realizuar, për shkak të defiçitit shumë të madh që krijohet në Cash Flow-n operacional. Gjatë tremujorit te pare te vitit 2018 Shoqeria ka angazhuar tre kompani të huaja të cilat po testojnë disa metoda alternative për të rritur prodhimin e puseve aktuale.

Sipas Marrëveshjeve Hidrokarbure Shoqëria do ti dorëzojë në natyrë Albpetrolit prodhimin Paraekzistues (“PPE”) të puseve të marra në dorëzim nga Shoqëria. PPE do të jetë 70% e mesatares së prodhimit të naftës bruto të çdo pusi në 6 muaj kalendarik para muajit në të cilën është bërë marrja, dhe rënie çdo muaj pas marrjes mbi bazën e një rënie prodhimi eksponencial prej 10% në vit (Sipas Pasqyrave Financiare 2017, Terraoil Swiss).

Shenime per Pasqyrat Financiare:

Të ardhurat për fundin e vitit 31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2016 përbëhen nga shitjet e naftës së papërpunuara në tregun vendas dhe atë të huaj. Klientët e Shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017 përbehen tërësisht nga Porto Romano sh.a me 100% (2016: 70%) të shitjeve të përgjithshme.

Të ardhurat financiare përbëhen nga të ardhurat e fituara nga diferencat e kursit të këmbimit, të cilat për vitin 2017 kanë qenë të larta, rreth 788.415.000 lekë, fakt që ka sjellë dhe një fitim të lartë për këtë vit.

Në 31 dhjetor 2017 Shoqëria ka përllogaritur të tërë shpenzimin për detyrimin për PPE dhe PPA për Albpetrol në 5.349,79 ton metrik (2016: 5.826,20), në vlerën 9.941 Lek (2016: 107.281 Lek) të matur me çmim në Brent të 31 dhjetor 2017. Ndryshimi i gjendjes së inventarit për PEP dhe PPA ka rezultuar pozitiv dhe është njohur në Pasqyrën e Performancës. (Pasqyrat financiare 2017, Transoil Group)
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Kulla Fratari, Nr.27, Ap 8-A.

Adresa:
Fier, Portez, Sektori i parë
Durrës, Porto Romano, Durrës
Fier, Ballsh, Rruga Nacionale Fier-Ballsh, Pranë Stacionit të Dekantimit, Godina nr.1 Visokë
Fier, Patos, Sektori Dekantim Fier Qender - Mallakastër Qendër Sektori i dytë
Fier, Qender - MALLAKASTER QENDER Sektori i dyte

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.01.2023
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi per transferten bankare ndaj 30.03.2012
Vendimi per ndryshimin e emrit 28.01.2019
Te dhenat e ortakut sipas regjistrit tregtar te Zvicres, date 11.03.2022
Te dhenat e subjektit Terraoil Swiss ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 11.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr date 27.01.2023
Marreveshje Hidrokarbure date 27.01.2023 http://www.akbn.gov.al/marreveshjet-hidrokarbure-kompanite/
Situata aktuale e licencimit sipas AKBN date 28.01.2023 http://www.akbn.gov.al/situata-aktuale-e-licencimit/
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Uredher per venien e sekuestros konservative date 20.02.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Vendim per pezullimin e ekzekutimit date 02.03.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 77 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -46 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -394 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -71 949,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -39 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 760 560 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -418 005 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -400 356 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -333 050 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -848 086 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -759 625 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:514 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:349 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:215 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:385 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:388 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 294 449 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:575 701 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:696 415 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 707 699 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 329 338 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 464 140 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani