Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve "Kostenjë", "Gjuraj", Kostenjë 2" dhe "Neshtë" me vendodhje mbi përroin Zalli i Lunikut, Librazhd

HYDRO LUNIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-04 15:51:51

NIPT: L21724010C
Administrator: Trendafile Ismaili
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të saj ndërtimin, funksionimin dhe transferimin e centralit të "Kostenjë", "Gjuraj", "Kostenjë 2" dhe "Neshta" pranë Autoritetit kontraktues, përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në veprim, prodhimin, furnizimin, transportimin, shpërndarjen, ekspozimin dhe shitjen e elektricitetit në përputhje me Kontratën e Konçesionit, nënshkruar me 30.03.2012.
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO LUNIK
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 27/04/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 225 300,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SIL.CO shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2002 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21418001J, me adresë në Tiranë, Farkë, Sauk, Liqeni i Thatë, Pallati Rinia 04, Farkë, Sauk, me administratore dhe ortake te vetme Silvana Ismaili (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2022)

II. G.S.S shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.04.2008 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81604017G, me adresë në Tiranë, Rruga Don Bosko, Pallati Grapshi 6/2, me administrator dhe ortak te vetem Edvin Zeqja. Shoqeria eshte c'regjistruar pa likuidim, perthithur nga shoqeria NETWORK INTERNATIONAL shpk (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2022)

III. EUROPA ELETTROINDUSTRIALE srl, shoqëri e krijuar në përputhje me ligjin italian, me seli në Resana (TV) kod fiskal dhe numër identifikues 04161220266, e regjistruar në regjistrin e shoqërive të Trevios, në dhomën e tregtisë më 06.07.2007, e përfaqësuar nga administratori z. Sgarbossa Lorenzo (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë Nr. 1543 Rep. Nr. 553 Kol., datë 27.04.2012, të dorëzuar në QKB)

*Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 28.12.2017, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur pezullimin e përkohshëm të aktivitetit të shoqërisë HYDRO LUNIK shpk nga data 28.12.2017 deri në një afat të pacaktuar.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.03.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.702.149.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 8% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria HYDRO LUNIK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 30.03.2012, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "EUROCOSTRUZIONI srl", "SIL.CO", "G.S.S" dhe "EUROPA ELETTROINDUSTRIALE" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve "Kostenjë", "Gjuraj", Kostenjë 2" dhe "Neshtë" me vendodhje mbi përroin Zalli i Lunikut, rrethi Librazhd.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Liqeni i Thatë, Pallati Rinia 04, Farkë, Sauk.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 1279 Rep. Nr. 701 Kol. datë 30.03.2012
Statusi i ri i shoqërisë datë 02.06.2015
Kontratë shitje kuotash Nr. 12449 Rep. Nr. 3904 Kol. datë 31.10.2013
Kontratë shitje kuotash Nr. 420 Rep Nr. 1629 Kol. datë 30.08.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.04.2022
Vendimi I asamblese per rritje kapitali (26.07.2015)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali (14.07.2015)
Aneksi 1 i kontrates
Te dhenat e shoqerise HYDRO LUNIK ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 03.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci Kontabël 2013
Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2016
Bilanci Kontabël 2014
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 458 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 578 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -19 362 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -538 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 247 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -670 624,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala