Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN

REKA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 13:56:50

NIPT: L27705201B
Administrator: Arjan Xhihani
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve: "Zaje”&”Turaj” & "Xhaferaj" & "Kollovoz" & "Novosej"&, ”Mështëken”. në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit dt. 07. 02. 2012, regjistruar me Nr. 105 rep dhe Nr 24 kol. Me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: REKA ENERGY
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14.02.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: MAR ENERGY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31804006Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Arjan Xhihani, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022,

REKA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.12.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K17529209Q, me adresë në Kukës, Rruga e Xhamisë, (ndërtesë dy katëshe Nr. 30), Kodi Postar 8516, me administratore Rexhep Miftaraj dhe Entela Myftari me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.05.2022, terhequr nga QKB date 13.05.2022, Pronare perfitues te subjektit REKA ENERGY, zoterues te 25% te kapitalit e me tepër janë :

Arjan Xhihani, shtetas shqiptar, lindur me 1965 pronar perfitues per 37.4% te kapitalit, pasi zoteron aksione ne shoqerine meme MAR ENERGY .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.08.2015.

Marisa Montina, shtetase italiane, lindur me 1960 pronare perfitues per 36.26% te kapitalit, pasi zoteron aksione ne shoqerine meme MAR ENERGY .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.08.2015.

Rexhep Miftaraj, shtetas shqiptar, lindur me 1935 pronar perfitues per 26% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme REKA.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 14.02.2012.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 07.02.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 223.087.239 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “REKA ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 07.02.2012, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "REKA" sh.p.k, "ALBAKONSTRUKSION" shpk dhe “XHOINO” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet do të ndërtohen në rrjedhën e përroit të Rekës dhe të Shishtavecit, rrethi Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Ndërtesa Kasmi Nr. 3, përballë Parlamentit, Kati i tretë, Nr. 12

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (07.02.2012)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.05.2022
Preventivi i punimeve
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (04.08.2015)
Kontrate shitje kuotash (15.09.2015)
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 210 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 880 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 245 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 245 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -282 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -280 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -233 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:-783 755,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani