Skip to content
Zhvillimi i një projekti konçesionar me karakter turistik, panoramik dhe informues si dhe ndërtimi i infrastrukturës përkatëse, në zonat Plazh Dhërmi dhe Plazh Perivoll. turistik Plazh Dhermi dhe Plazh Perivoll (Shfuqizuar me VKM Nr. 28, datë 22.01.2014)

NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-18 13:47:42

NIPT: L31608012F
Administrator: Hektor Kumi
Objekti i Veprimtarisë: Projektojë, Ndërtojë, Vërë në shfrytëzim, administrojë, mirëmbajë infrastrukturën rrugore dhe çdo lloj tjetër infrastrukturë shërbimi si dhe t’i transferojë ato në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues (Bashkia Himarë). Në veçanti shoqëria do të sigurojë përgatitjen, përcaktimin, zhvillimin, zbatimin dhe operimin në tërësi duke përfshirë ndërtimin e dy shëtitoreve apo dy rrugëve atë të Drimadhas "Perivoll" dhe atë të Dhërmiut, duke unifikuar hapësirën që do të shfrytëzohet duke e zhvilluar atë së bashku me të gjithë sipërfaqet ndihmëse që do të krijohen rishtazi; Aplikime shumë funksionale mbi infrastrukturën e re që të përdoren nga turistët, ambienteve për argëtim pushim dhe lëvizje të lirë. Kontroll të përdorimit të truallit në çdo bllok të saj që do të merret në konsideratë, kështu që një zhvillim i balancuar dhe kontroll i vëllimit të punimeve sipas prioriteteve do të arrihet; Ruajtjen e parametrave të hapësirave të domosdoshme të gjelbra për qytetarët, por dhe duke mos cënuar anën funksionale të kompleksit. Iniciativa ekonomike dhe rregulla planifikimi për ndërtimet, siç janë, ndërtime të tipit BOT (Ndërto, Opero, Transfero).
Emërtime të tjera Tregtare: NATIONAL AGENCY OF COASTAL MANAGEMENT ( NACM)
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/04/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: E U R O K O N T A K T, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K31721019N, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, pallati Ambasador 3, kati 2, hyrja 12, kodi postar 1010, me administrator Gjergji Kërpi dhe ortak te vetem Gent Prizreni (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

DHERMI DEVELOPMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.05.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L21730005T, me adresë në Vlore, Himare, DHERMI Lagjja Shkambo, Bulevardi i Plazhit Dhermi, Rruga Kryesore, ambient i hapur buze detit, numer pasurie 123/1, me administrator Hektor Kumi. Ortaket themelues te shoqerise jane: Andrea Kumi (51%) dhe Hektor Kumi (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hektor Kumi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues pasi zoteron 49% te kapitalit te DHERMI DEVELOPMENT-zoteruese e 40% te kapitalit te NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.

Andrea Kumi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues pasi zoteron 51% te kapitalit te DHERMI DEVELOPMENT-zoteruese e 40% te kapitalit te NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.

Gent Prizreni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te E U R O K O N T A K T-zoteruese e 60% te kapitalit te NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.04.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 04.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 12981 Prot, përVendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L31608012F, me perfaqësues ligjor Hektor Kumi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 03.12.2012
Data e Pranimit: 15.04.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Hoteleri-Turizëm
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit
Kosto e Shërbimit: Tarifa për njësi akomoduese në plazh – 500 lekë/njësi

Tarifa për njësi parkimi – 97.2 lekë/njësi sipas metodologjisë
Shënime: I. Më datë 01.08.2012, me anë të Vendimit Nr. 591 të Këshillit të Ministrave: a) U përcaktua autoriteti kontraktues për zhvillimin e një projekti konçesionar në zonat plazh Dhërmi dhe plazh Perivoll, me karakter turistik, panoramik dhe informues, ndërtimin e infrastrukturës përkatëse.

b) U miratua bonusi prej 2% të pikëve, për rezultatin teknik dhe financiar, në procedurën konkurruese (propozim i pakërkuar), që i jepet shoqërisë “Eurokontakt” sh.p.k.

II. Më datë 15.04.2013, Bashkia Himarë lajmëron bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Eurokontakt” sh.p.k dhe “Dhermi Development” sh.p.k dhe “M.C.Inerte” sh.p.k se oferta e paraqitur më datë 03.12.2012 si propozim i pakërkuar, për projektin “Zhvillimi i një projekti koncesionar me karakter turistik, panoramik dhe informues si dhe ndërtimi i infrastrukturës përkatëse, në zonat Plazh Dhërmi dhe Plazh Perivoll” është pranuar.

III. Më datë 22.01.2014, me anë të Vendimit Nr. 28 të Këshillit të Ministrave, u shfuqizua Vendimi Nr. 591 i Këshillit të Ministrave për përcaktimin e autoritetit kontraktues të projektit konçesionar dhe miratimin e bonusit për shoqërinë “Eurokontakt” sh.p.k
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himarë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, Pallati Ambasador 3, kati 2, Hyrja 12, Kodi postar 1010

Adresa:
Vlorë, Himarë, Dhërmi, Fshati Dhërmi, Bashkia Himarë, Vlorë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Statuti I shoqerise koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.08.2023
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (20.03.2018)
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike: VKM nr. 591 per percaktimin e autoritetit kontraktues per projektin koncesionar ne zonat e plazhit Dhermi dhe Perivoll (Njoftimi)
Njoftimi I pranimit te ofertes 15.04.2013
Njoftimi per te dhenat e kontrates 22.04.2013
Vendim I Keshillit te Ministrave per shfuqizimin e koncesionit date 22.01.2014 (Njoftimi)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -450 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -420 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -450 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -512 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -497 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -497 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 671 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 671 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -728 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -563 048,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani