Krijimi i instrumenteve që lehtësojnë gjetjen, përdorimin dhe vizibilitetin e informacionit mbi shpërndarjen e kontratave publike sipas kontraktorëve / klientëve.
• Rritje e kapacitetit të gazetarëve lokal në realizimin e shkrimeve mbi shpërndarjen e kontratave publike sipas Klientëve.
• Identifikim i shpërndarjes se kontratave publike (parasë publike) në klient sipas grupit gjinor.