Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 355

CHIMICA D’AGOSTINO S.P.A. ( ish "Chimica Dott.Francesco D'Agostino S.p.a Bari Italia")

L21409008V
(Prodhim,perpunim dhe tregtim te produkteve kimike ne pergjithesi dhe dytesore qe kane perdorim te ndryshem si industriale, ekologjike, farmaceutike, kozmetike dhe shtepiake,detergjent,detersive dhe produkte hig)

Tirane -6751680 ALL

Alitalia-Societa Aerea Italiana s.p.a

L44817202A
(Shoqëria ka për objekt kryesor ushtrimin, në mënyrë të drejtpërdrejte dhe/ose nëpërmjet shoqërive që kontrollon dhe/ose enteve dhe/ose konsorciumeve, e veprimtarive të lidhura me linjat dhe lidhet a)

Durrës -221433885 ALL

ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo - Dega Tirana

L31311005F
(Veprimtaria arkitektonike dhe inxhinierike dhe këshillimi teknik, përveç zhvillimit profesional të dokumenteve të planifikimit. Dega në veprimtarinë e tregtisë së jashtme mund të zhvilloje tere veprim)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company (Ish Rsm Company)

L04803001U
(Ndertim i larte dhe i ulet.Ndertimi i autostadave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive.Vendosja e instalimeve per uje,gaz,ngrohje,ventilacion dhe per ftohje.Nxjerrje e gurit per ndertim.Nxjerrje e zhavorr)

Tiranë 11874574 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

51N4E

K82409002D
(Aktivitet në fushën e arkitekturës, ndërtime urbane, projekte si brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë, dhënie të këshillave ndërtimore për ndërtuesit, vizatim dhe hartim/Dizajn të planeve të ndër)

Tiranë 15269455 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

I.S.D.C-Dega ne Shqiperi

K91609008K
(Te huazoje ose te mbledhe para nepermjet kredive afat gjata dhe afat shkurtra,obligacioneve,lenies peng ose leter me vlere e krijuar permes saj apo aseti prone e Kompanise.Te bleje,shes,hipotekoje,jap me ko)

Tiranë 1140921 ALL

ADRIATIC PETROLEUM PLATFORM PTE. LTD

L41820007N
(Të miratoje, nënshkruaje, ekzekutoje, plotësojë dhe dorëzojë çdo kontratë, marrëveshje sigurimi, vepër, instrumente, sipërmarrje, aplikime, autoritete, pëlqime dhe dokument të tjera me një vlere d)

Tiranë -478976 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trans Adriatic Pipeline AG Albania

K92402023O
(Te veproje ne perputhje me objektivat e Shoqerise te cilat jane:te planifikoje, te zhvilloje dhe te zoteroje pronesine ligjore te nje linje tubacioni gazi si dhe te çdo pajisje te perfshire. Dega mund te angaz)

Tiranë 21446330 ALL

ASSOPLAST ALBANIA

L71626028Q
(Veprimtari prodhimit, ndertimit, mirembajtjen, riparimin, tregtimin, dhenien me qera dhe cdo veprimtari tjeter a aplikueshme produkteve zejtare dhe strukturave ne rezine, ne materiale plastike dhe materiale te )

Tiranë ALL

BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD (ish-SAXON INTERNATIONAL ENERGY LTD-ALBANIA BRANCH)

K43128401L
(Kryerja e operacioneve hidrokarbure në zonat e miratuara nga Marrëveshjet Hidrokarbure. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha objekteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure. Përdorimi, shitj)

Fier -4711536000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALKO-IMPEX General Construcion

K91326028I
(2670-Thyerja e gurit dhënja e formës dhe finicioni; 4521- Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët; 4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve; 4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve)

Tiranë 14436799 ALL

Casanova + Hernandez architects Dega Shqiptare

L82016014E
(Aktivitetet kryesore të shoqërisë do të jenë në fushën e projektimit, zbatimit, konsulencës, ndërtimit dhe mbikqyrjes së punimeve të ndryshme si më poshtë: - Arkitekturë (të brendshme dhe të jas)

Tiranë ALL

IBAS shpk (ish "PBC SH.P.K.")

L72217001G
(Publikimi i softuereve te tjere. Tregtia me shumice e pajisjeve elektronike dhe te telekomunikimit, si dhe pjeseve te tyre.Tregtia me shumice e kompjutereve, e pajisjeve periferike te kompjutereve dhe softuerev)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOSTRUTTIVA S.C.P.A. (Ish CONSORZIO VENETO COOPERATIVO)

L51411018S
(Qoftë në Itali apo jashtë saj, qoftë vetëm apo të bashkuar me ndërmarrje të tjera, duke patur pjesëmarrje të përbashkëta, apo në çfarëdo mënyre sipas ligjeve fuqi, të lidhë marrëveshje kontra)

Tiranë 7620194 ALL

Granit SHA Shkup 2 Dega Tiranë

L91308021B
(Ndërtimi i rrugëve, autostradave. Ndërtimi i objekteve civile dhe industriale. Ndërtimi i i të gjitha llojeve të punimeve speciale të ndërtimit. Mirëmbajtja e rrugëve dhe autostradave. Punimi i ujësj)

Tiranë ALL

INNOVAWAY SPA

L91316043C
(Shërbime mbështetëse në fushën e studimit të kontrollit të sistemeve dhe të qarkullimit të informacioneve brenda tyre dhe në fushën aplikative shumëgjuhëshe nga larg dhe onsite (Help Desk dhe Servi)

Tiranë ALL

INC S.P.A

L91330024U
(Shoqëria zhvillon aktivitetin e shoqërisë së ndërtimit, si kontraktor i përgjithshëm dhe promoter drejtpërdrejtë apo nëpërmjet shoqërive të tjera.)

Tiranë ALL

SOCIETE INTERNATIONALE DES TRAVAUX MAROC

L91330022E
(Punime ndërtimi të rrugëve dhe autostradave (gërmimexhade, etj) ;punime për mirëmbatjen e rrugëve dhe autostradave ;punime për ndërtimin e veprave të artit (ura dhe viadukte betoni ose metalike);punim)

Tiranë ALL

Sos Broker srl

L91331019M
(Veprimtari të shitjes dhe asistencës telefonike)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI (ish "N.T.P. Eurokos-Dega në Shqipëri")

K91727010A
(Ndërtim i ulët dhe i lartë, ndërtim komplet i objekteve ndërtimore, i autostradave, rrugëve, vepra arti, ura, aeroporteve, objekteve sportive, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizim)

Tiranë 4027017 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni