Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 250

ENERGJIA VALAMARA (Ish VALMARA ENERGY)

L54615003D
("Ndërtimi dhe Operimi i Hidrocentraleve "Selca 2" dhe "Mesmal 1, 2, 3". Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike. Shitja dhe blerja e energjisë- elektrike. Kryerja e punimeve të ndërtim)

Korçë ALL

HEC ARSTI

L61601028F
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e HEC ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit.)

Shkodër ALL

BE-IS ENERGY

L61621008A
(Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Kalivar si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.)

Durres 0 ALL

KOVLU ENERGJI

L62010004L
(Ndërtimi i HEC-it Pocem, të tipit me digë në rrjedhën e poshtme të lumit Vjosë, të tipit BOT, (Ndërto-opero-transfero), prodhim, transmetim dhe shpërndarje të energjisë elektrike, nëpërmjet ndërt)

Tiranë 0 ALL

Albanian Highway Concession

L62427021G
(Zbatimi dhe permbushja e kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures "Autoriteti Kontraktues" dhe Koncesionarit, me objekt nde)

Tiranë ALL

HEC VILIQ 1&2

L67905202T
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Viliq" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues si dhe prodhimin, fu)

Kukës ALL

IDROLUSA

L72011006K
(Financim, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Lusa" mbi lumin Lusa. Prodhim, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar, )

Dibër ALL

H.K HEC Grabova 2

L72023004I
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Grabovë 2 tek autoriteti kontraktor Ministria e Energjisë dhe Industrisë ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, tra)

Tiranë ALL

GRABOVA HYDROPOWER

L72122043D
()

Tiranë ALL

Gealb Energy

L76607401A
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Guri i Bardhë 1, 2, 3 " dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të )

Dibër ALL

"ATEANI ENERGY"

L78305901P
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shutri 1" dhe "Shutri 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, )

Dibër ALL

M.C. ENERGJI GOJAN

L72021019A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e Lumit Fan i Madh, në Gojan Pukë, tek Autoriteti Kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku përfshihet financimi, projekti)

Tiranë ALL

SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT

L91918012B
(Shoqeria Koncesionare do te kete si objekt te veprimtarise se saj hartimin e Projektit perfundimtar, projektimi, venia ne pune e sherbimit te kontrollit ligjor te instrumenteve matese, nepermjet verifikimit te )

Tiranë ALL

Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"

L82327014A
(Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit rrugor "Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)".)

Tiranë ALL

KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT

L97531201R
(Shoqëria Konçesionare " KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT " SHPK, është subjekt i themeluar për qëllim të veçantë dhe ka objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesion)

Kukës ALL

LABORATORY NETWORKS

L91923002T
(Aktiviteti Ekonomik i Shoqërisë lidhet dhe është në funksion të implementimit dhe zbatimit të PPP/Marrëveshjes së Konçesionit që do të lidhet ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë në Republikë)

Tiranë ALL

"SUHA K"

L83921003U
(Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha e S)

Korçë ALL

G2 INFRA

L81926005L
(3.1 Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi: Projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen, në funksion të Konçesionit/partneritetit )

Tiranë ALL

"SUHA T"

L81521046K
(Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha T",)

Tiranë ALL

Shoqëria Koncesionare Z.M.A

L81729026T
(2.1.Objekti i Shoqërisë është projektimi, financimi, ndërtimi, mobilimi, mirëmbajtja, mbikëqyrja dhe kolaudimi i pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1, që përcaktohen në Kontratën e Konçesion)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni