Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 250

Mbi 1000000 Fitim 2015

PRASLIN INVESTMENT (Ish PRASLIN-INVESTMENT-AL)

K52113007F
(Ndertime dhe zbatim punimesh per ndertim sera me konstruksion, me themele jo te vazhdueshme ose me themele te vazhdueshme, me plastmas ose xham; ndertime dhe zbatim punimesh per ndertim dhe/ose rikonstruksion g)

Tiranë 31039724 ALL

IEC VISOKA

K82101027I
(Marrje me konçesion nga Qeveria Shqiptare e fushës së naftës Visoka, kërkim, nxjerrje, përpunim dhe import eksport i saj dhe nënprodukteve të saj.)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN GREEN ENERGY

K71624027U
(a. Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike. b. Projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve për prodhimin e energjisë elektrike dhe infrastruktura e impianteve. )

Tiranë 46131627 ALL

ENERGO-SAS

K64006850W
(Prodhimi i energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë nga hidrocentrali Sasaj, si dhe ato që gjenden në natyre dhe janë të rinovueshme, si ajo diellore, e erës, gjeotermale, e biomasës os)

Sarandë ALL

BUSHTRICA HYDROPOWER

L72120013S
(Ndërtimi i Hidrocentralit Bushtrica 3, i tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike prodhuar nga Hidrocentrali Bushtrica 3. Shrytëzimi dhe mirëmbajtia)

Tiranë ALL

KALISI HYDROPOWER

L81818009A
(Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Veleshicë si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës Konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.)

Tiranë ALL

HEC DRITA ENERGY

L99524601K
(Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimi i Hidrocentralit DRITA, ku perfshihet Financimi, projektimin, ndertimi, venien ne pune, prodhimi, furnizimi,transmetimi,shperndarja,eksportimi dhe shitja e energjise ele)

Kukës ALL

AGE KUÇ

L56810204I
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Kuç për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë )

Vlorë -847310 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

WONDER POWER (Ish WONDER POWER SH.A)

K39003403C
(Gjithë veprimtaria konçesionare në Hidrocentralin e Bogovës, sipas përcaktimit në marrëveshjen e konçesionit dhe në liçensat e lëshuara në favor të shoqërisë konçesionare Wonder Power sha., nga )

Berat 42292021 ALL

HP ZALOSHJA ENERGY

L32126023F
(Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentralit "Bregu i Madh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, s)

Tiranë 0 ALL

ANSARA KONÇENSION

K83622201L
(Rihabilitimi , planifikimi, ndertimi, mirmbajtja, operimi dhe funksionimi I hidrocentraleve si dhe shitja e elektricitetit te prodhuar ne Shqiperi dhe jashte saj.)

Elbasan 189962 ALL

C & S ENERGY

K92402005Q
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Rapun 3", " Rapun 3A", "Rapun 4" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërn)

Tiranë 79544 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELEKTRO LUBONJA

K94003002M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Lubonjë" tek Autoriteti Kontratues, ku perfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, fumizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shit)

Korçë 1045791 ALL

VILDRI

L23328402B
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Myhejan 1, Myhejan 2, Myhejan 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërn)

Tirane -435900 ALL

HEC ZALL XHUXHË

L32201037O
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Zall Xhuxhe 1" dhe "Zall Xhuxhe 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shp)

Tiranë -350100 ALL

DiaVita

L52305009L
(Zbatimi i kontratës së konçesionit/partneritetit publik privat "Për Shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin )

Tiranë -53242 ALL

SANISERVICE

L51910021C
(Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rr)

Tiranë -4152673 ALL

ECO CLEANING

L81811019S
(Shërbim i pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit të diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe transferimi te Autoriteti Kontraktor.)

Tiranë ALL

AGE ERZEN

L51810011P
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Erzen për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike.)

Tiranë -29306 ALL

AGE TUJAN

L61320003O
("Vijimi i procedurave të aplikimit të filluara nga "Albanian General Electricity" Sha., dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Tujan në një)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni