Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 724

Eurasia

L61503051A
(Tregetimi i pajisjeve te zyres, printera, fotokopje, kompjutera si dhe çdo pjese kembimi e servisi per to, tonera per printera, kancelari, etj. Servis per printera dhe fotokopje. Tregetimi i vajrave lubrifikan)

Tirane ALL

AGSM Holding ALBANIA (Ish HOLDING AGSM ALBANIA)

L61703017D
()

Tiranë ALL

ADRIATIC OIL & TRADE

L68002511T
(Import-eksport hidrokarbure, tregtimin vendas dhe ndërkombëtar të produkteve hidrokarbure, tregti me shumicë dhe tregti pakicë të këtyre produkteve; administrim magazina dhe operacione magazinimi; transp)

Lezhë ALL

ADTN

L62121006Q
(Ndërtim, tregtim, të sistemeve dhe rrjeteve të telekomunikacioneve. Prodhim të shërbimeve audio dhe video. Ndërtimi dhe tregtimi i sistemeve të telekomunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i)

Tiranë ALL

AL.GLOBAL OIL

L62214509P
(Importin dhe eksportin e hidrokarbureve te gjitha llojeve, te karburanteve, naftes, gaz dhe nenprodukteve te tyre me shumice si dhe perpunimi i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEGMENT ( ish "SEGMENT SHPK")

L21916035A
(Ne fushen e tregtise dhe te karakterit te pergjithshem: Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda )

Tiranë 5918650 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALBA"

J92227004L
(Import dhe eksport perpunim, paketim dhe shitje me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, pjese kembimi, goma, bateri, materiale elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve, aksesore etj)

Tirane 26612480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albametal ( ka perthithur "NOVELL CORE"- L62626201F)

L43402201R
(Tregtim me shumicë dhe pakicë i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit; Importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakice i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elek)

Elbasan 128572666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EDMOND (Ish EDMOND SH.P.K)

J62013007C
(Import eksport, tregti me shumice e pakice, Artikuj e mallrave te ndryshme,(njethundrake etj) Shitje mjete transporti,motorçikleta e pjese kembimi, riparim mjete transporti. motorçikleta.Transport e spedicion)

Tiranë 11769800 ALL

LUXODE STUDIO (ish " NOVAKTI")

L61415029I
(Tregti me shumice i nenprodukteve te hidrokarbure. Sherbime: urbanistike dhe arkitektonike te llojeve te ndryshme, Tregti: Import-tregtim automjete, pjese nderrimi, autogoma, bateri, lubrifikante, makineri, paj)

Tiranë ALL

BUJARI

J62904138T
(Import-eksport, shitje me shumicë e pakicë mallra e artikuj të ndryshëm lëndë të para, makineri që shërbejnë për prodhimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, transport të mallrave e pasagjereve, agje)

Berat 691821 ALL

F.K ELBASANI SH.A 

K42528205S
(Veprimtari sportive, shitje blerje lojtaresh,etj.)

Elbasan -19893227 ALL

ALBTURIST-VLORE.

K36813207V
(Aktivitet turistik, shërbime hotelerie dhe shërbime ushqimi social.)

Vlorë 237403 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROSIG SHA (Ish DUKAGJINI AL)

K41926801W
(Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj ushtrimin e veprirntarise se sigurimit dhe risigurimit, nepermjet pergatitjes, ofrimit, nenshkrimit dhe zbatimit te kontratave te sigurimit "Jo Jete", sipas term)

Tiranë 85044639 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELVA 2001 SH A

K12809402J
(Import ekpsort-transport,tregtim me shumice i naftes brut,gazit natyror,gazit te lengshem,i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine,mazut,bitum,koks nafte,squfur,vajra lubrifikant etj.Studime dhe asist)

Tirane 59740216 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROPETROL DURRES ALBANIA (ish "Europetrol SG Sh.a")

K24010212N
(Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga Shoqeria.Blerjen ose mar)

Tiranë 115767481 ALL

INSIG SH.A

L71325019D
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jo-Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligji)

Tiranë ALL

SERJANI ER

L23230401A
(Import-Eksport, transport, tregtim me shumice e pakice i vajrave lubrifikante, Filtra, Bateri.Tregtimi i gomave te automjeteve dhe pjese kembimi te automjeteve te ndryshme. Import eksport, rrota teknologjike, r)

Fier 823880 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Raiffeisen INVEST - Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive (ish "Shoqeria Administruese e Fondeve te Pensionit Raiffeisen - Raiffeisen Pension Funds Management Company"; ish "Instituti Privat i Pensioneve Suplementare Raiffeisen - Raiffeisen Pensions"; ish "INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPËRISË")

K51928001I
(Administrimi i fondeve te pensionit vullnetar nepermjet mbledhjes dhe investimit te fondeve te pensioneve ne perputhje me dispozitat e ligjit Nr.10197 dt. 10.12. 2009 "Per fondet e pensionit vullnetar" si dh)

Tiranë 323948703 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA LEASING

K42319009K
(Ushtrim i qerasë financiare. Përfshirja dhe kryerja në Shqipëri dhe jashtë saj e të gjitha veprimtarive (transaksioneve) që janë të lejueshëm konform ligjeve përkatëse dhe rregulloreve të autoritet)

Tiranë 130178000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni