Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:KASTRATI GROUP
Rezultate gjithsej: 19

MAK ALBANIA

J61821059A
(Zhvillimi i veprimtarive private tregtare ne fushen e ndertimeve te ndryshme me karakter turistik, industrial social, ndertim banesash, etj. Gjithashtu, objekt i veprimtarise se saj do te jene: (i) veprimtari t)

Tiranë -149477971 ALL

AUTO STAR ALBANIA (Ish ASA AUTO STAR ALBANIA)

J62023007G
(Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transport)

Tiranë -17742800 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRIOTI & PETROL

K62421501O
(Import eksport tregtim me pakice te karburaneteve,lubrifikanteve,lendeve djegese,te gazte,mallra industrial,ushqimore,blegtoral ,materiale ndertimi,transport vendas dhe nderkombetar,per pasgjere,detar ajror,agj)

Durrës 17631160 ALL

LIRA M.P

K99530001D
(Tregetim me pakice te karburanteve e lendeve djegese.Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhime material ndertimi. Ndertime civile dhe ekonomike, nder)

Lezhe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)

L11718501C
(Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit)

Durrës 18751497 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KST ADVERTISING

L51406504H
(Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe ekspo)

Durrës 2817419 ALL

KAST & GAS

L51518502I
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Importi Importi – eksporti, depozitimi, )

Tiranë -538366 ALL

AL - INSPEKTIM

L52402504M
(Kontroll teknik i bombolave të gazit, kontroll teknik periodik i pajisjeve nën presion stacionere, kontroll teknik i çisternave metalike të transportueshme për lëndë të rrezikshme. Pajisjet nen presion )

Durrës ALL

RENDON OIL

L57716501I
(Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve, bio-karburanteve brenda dhe jashte, im)

Lezhe -312899 ALL

Kastrati Construction (Ish DownTown 1)

L61723012R
(Investimi me qellim zhvillimin, ndertimin, administrimin dhe shitjen e njc godine multifunksionale banimi dhe sherbimesh si nje Projekt i Shoqerise ("Projekti") me vendndodhje tek: Blv. Bajram Curri ne krah te )

Tiranë ALL

Albanian Highway Concession

L62427021G
(Zbatimi dhe permbushja e kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures "Autoriteti Kontraktues" dhe Koncesionarit, me objekt nde)

Tiranë ALL

TENET

L71516507R
(Transporti dhe tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje dhe dhenie me qira e pasurive te paluajts)

Durrës ALL

KASTRATI HOTELS & TOWER

L82106038D
(Veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje niveli te larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per cdo ra)

Tiranë ALL

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK

L82320043A
(Investime dhe sherbime ne fushen e hidrokarbureve, sherbime portuale dhe doganore, si dhe sherbime te ndryshme detare. Pjesemarrje dhe iniciativa te tjera koncesionare. Administrimin e aktivitetit ne zona te li)

Tiranë ALL

KASTRATI RESIDENCES

L91315035G
(Veprimtari tregtare të import eksportit, të turizmit, Ivestimi me qëllim zhvillimin, ndërtimin, projektimin, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import - eksport i të gjith)

Tiranë ALL

ALBANIA TREATMENT COMPANY

L91507011S
(Ndërtimi, operim, i stacionit të transferimit të përkohshëm të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Ndërtimi i impjantit të përpunimit të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të)

Vorë ALL

KASTRATI OIL

L92221505V
(Import, eksport, tregti me pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse, servis automjetesh, tregti të artikujve të ndryshëm, transport karburanti e mallrash, veprimtari në fushën e ndërtimit. Bar - Resto)

Durrës ALL

MARINA LIMION

L94602803N
(Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruks)

Vlorë ALL

MARINA BAY SARANDA

M04310802F
(Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministri)

Sarandë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni