Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shefqet Kastrati
Rezultate gjithsej: 11

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI (Ish MESH)

J61813529P
(Import, eksport, tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, lëndëve djegëse, servis automjetesh, lavazh automjetesh, gomisteri, tregti të artikujve të ndryshëm, tregti me shumic)

Durrës 709283693 ALL

MURATAJ

J61825002V
(Ne fushen e tregtise se artikujve te ndryshem ,import-eksport i tyre.Tregtim te mjeteve te transportit. Veprimtari ne fushen e prodhimit te produkteve bujqesore,te qumeshtit dhe te nenprodukteve te tyre,mish)

Tiranë -1282588 ALL

KASTPETROL

J91823501N
(Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve brenda dhe jashte, import-eksport dh)

Durrës -5108646 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONTINENTAL GROUP (ish "A.K.U.S GROUP")

K01611001B
(Veprimtari turistike, Hotele dhe struktura te ngjajshme, akomodime per pushime, hapesira per kampingje parqe dhe çadra, aktivitete te sherbimit te pijeve dhe gastronomise, bar, restorant, piceri, brenda ambjen)

Vore 16357649 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA)

K21711502V
(Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit)

Durrës 1254826900 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

BA 3 (perthithur nga "Continental Group")

K81321036T
(Shoqeria ka si objekt te gjithe aktivitetitin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Tra)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GREEN FUEL

L11813503T
(Prodhimin e biokarburanteve te perftuar nga burime te rinovueshme si vajra vegjetale dhe dhjamra shtazore, nga biomasa e nga franksionimi i mbeturinave te shperbeshme organike si dhe prodhimin e lendeve te t)

Durrës 26736083 ALL

Shmel Express (ish "LoxDon")

L82016012L
(Shitja, blerja, perpunimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore; Zhvillimi i aktiviteteve ekonomike te shitjes dhe blerjes te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme; Qiradhenia dhe marrja me qira e objekteve)

Tiranë ALL

KASTRATI SHA

L92221506G
(Shoqeria do te organizohet dhe funksionoje si nje shoqeri HOLDING, me pjesemarrje direkte ose indirekte ne kapitalin tregtar te shoqerive te tjera tregtare, vendase ose te huaja. Ne funksion dhe permbushje t)

Durrës ALL

KASTRATI AVIATION HOLDING

M21612025K
(• Aktivitet në fushën e aviacionit civil; <br/>• Projektim, investim, ndërtim, administrim dhe menaxhim/operim i terminaleve dhe aeroporteve të aviacionit civil e jo vetëm, të strukturave, facilite)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni