Skip to content

VENETO BANKA (Ish Banka Italiane e Zhvillimit, Ish Dardania Bank)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-14 10:07:07
JSON

NIPT: J71928004K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullim i kursimeve, dhënie kredie në forma të ndryshme, si dhe çdo aktivitet tjetër financiar.
Emërtime të tjera Tregtare: VENETO BANKA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.11.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 839 689 228,00
Numri i pjesëve: 9 125
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: INTESA SANPAOLO s.p.a, një shoqëri e themeluar në bazë të legjislacionit të Republikës së Italisë me seli në Piazza San Carlo, 156, Torino, Itali, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Torinos, me numër regjistrimi dhe kod fiskal 00799960158. (Sipas vendimit të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve të Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a, datë 04.05.2018, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Anëtarë Bordi: Paolo Genovese, Alessio Maggiolo, Massimo Lanza, Gabriele Gherardi, Ilir Panda
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: Licenca nr. 5/1998, date 11.01.1999 -
Revokuar licenca me vendimin nr. 60, datë 06.09.2018 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. -
Çështje Ligjore: I. Më datë 30.03.2005, me anë të vendimit nr. 3665 akti, të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë është vendosur pranimi i kërkesës së paditësit Marcello Aloisi për sigurimin e padisë, duke u vendosur sekuestro konservative. Objekti i padisë është detyrimi i të paditurit, bankës, të paguajë shumën prej 265.000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) euro ndaj paditësit. Urdhërohet Zyra e Rregjistrit të Pasurive të Paluajtëshme Tiranë të bëjë bllokimin e pasurive të paluajtëshme në emër të Bankës “Dardania” sh.a (Veneto Banka). Urdhërohet Zyra e Rregjistrit Tregtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë dhe Qendra e Rregjistrimit të Aksioneve Tiranë të bëjë bllokimin e aksioneve të Bankës “Dardania” sh.a (Veneto Banka).

II. Më datë 18.04.2005, me anë të vendimit nr. 3665 akti, të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, është vendosur: a) Ndryshimi i masës së sigurimit të padisë, vendosur me vendimin nr. 3665 akti, datë 30.03.2005; b) Zëvendësimi i masës duke vendosur si masë sigurimi, sekuestron mbi shumën prej 265.000 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) euro, në numrin e llogarisë nr. 45120/20/20/0900 në Bankën “Dardania Bank” sh.a (tani Veneto Banka).

III. Më datë 01.12.2015, me anë të urdhrit Nr.019 Prot, Nr.5110 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Enton Muhametaj”, është vendosur masa e sekuestros konservative në aksionet e palës debitore “VENETO BANKA” sh.a, sipas së cilës nuk duhet të kryhet asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit “Veneto Banka” sh.a, me qëllim shlyerjen e detyrimit ndaj kreditorit, Studios Përmbarimore “Kreon”.

IV. Më datë 29.12.2015, me anë të urdhërit Nr. 029 Prot, Nr. 5119, lëshuar nga studio përmbarimore Enton Muhametaj, është hequr masa e sekuestros në aksionet e palës debitore “Veneto Banka”, sha.

V. Më datë 25.10.2016, me anë të urdhërit Nr. 14089 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k, është vendosur masa e sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore "Veneto Banka" sh.a, me objekt pagesën e faturës ndaj kreditorit, shoqërisë Albdesign sh.p.k, për ekzekutimin e Urdhrit të Ekzekutimit Nr. 5443 Regj. Them, datë 19.09.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

VI. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr.14479 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k, u hoq masa e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "Veneto Banka" sh.a, vendosur me ane te urdhrit Nr. 14089 Prot., datë 25.10.2016.

VII. Më datë 10.05.2018, u firmos Projekt Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje ndërmjet INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sh.a dhe VENETO BANKA sh.a.

VIII. Më datë 18.09.2018, u lidh Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje ndërmjet INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sh.a dhe VENETO BANKA sh.a. Meqenëse të dyja shoqëritë janë në zotërim të Intesa Sanpaolo s.p.a, pra kanë një aksioner të përbashkët, Intesa Sanpaolo s.p.a vlerësoi paraprakisht mundësitë e ndryshme për racionalizimin e pranisë së saj në vend, duke marrë parasysh rentabilitetin e aktiviteteve të biznesit të të dy subjekteve. Pas vlerësimit, Intesa Sanpaolo s.p.a vendosi që të dyja kompanitë të jenë subjekt i bashkimit, ku Veneto Banka do të jetë shoqëria e përthithur dhe Intesa Sanpolo Bank Albania do të jetë shoqëria përthithëse, dhe kjo e fundit do të jetë i vetmi subjekt juridik pas përfundimit të bashkimit.

Kapitali i regjistruar i Intesa Sanpaolo Bank Albania sha nuk do të zmadhohet pas bashkimit, prandaj kjo marrëveshje nuk do të përfshijë dispozita mbi raportin e këmbimit të aksioneve, shumën e çdo pagese në mjete monetare cash ose kushtet e ndarjes së aksioneve në shoqërinë përthithëse. Në mënyrë të veçantë, pas bashkimit kapitali i regjistruar i Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a mbetet 5.562.517.674 (pesë miliard e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë.

Tërësia e aktiveve dhe detyrimeve të Veneto Banka, duke përfshirë të gjitha detyrimet tatimore dhe kreditë si dhe të gjitha pronat e paluajtshme, marrëdhëniet kontraktuale dhe marrëdhënie të tjera juridike, të arkëtueshmet dhe detyrimet, do të transferohen tek shoqëria përthithëse Intesa Sanpaolo Bank Albania, e cila do të aplikojë opsionin për konsolidimin retrospektiv, prandaj bilanci i parë pas bashkimit të Intesa Sanpaolo Bank Albania do të paraqitet si rezultat i inkorporimit të njëkohshëm të bilancit dhe gjendjes së pasqyrës së të ardhurave të Veneto Banka në Intesa Sanpaolo Albania duke filluar nga data 01.01.2018. Intesa Sanpaolo Bank Albania do të marrë në zotërim të gjitha librat, korrespondencën, të dhënat operative dhe të dhënat e tjera të biznesit që ruan dhe mban Veneto Banka.

Statuti ekzistues i Intesa Sanpaolo Bank Albania, i ndryshuar, nëse është e nevojshme, dhe i miratuar rregullisht, do të jetë statuti i kompanisë pas bashkimit. Anëtarët e organeve të Intesa Sanpaolo Bank Albania në datën e mbylljes do të jenë anëtarë të kompanisë së krijuar pas bashkimit. Administratori i deleguar dhe anëtarët e organeve drejtuese të Veneto Banka do të japin dorëheqjen ose do të revokohen në datën e mbylljes.
Ndryshime
Shënime: VENETO BANKA është përthithur nga INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake

Adresa:
1) Korçë, Bulevardi qendror "Gjergj Kastrioti", ish Hotel "Turizmi", Korçë
2) Vlorë, BLV. SKELE-VLORE, L.29 NENTORI
3) Tiranë, Sulejman Delvina ( Ish Muhamed Gjollesha) Nr.6
4) Shkodër, Rruga Studenti, (afër Radio Shkodrës), Pasuria me Nr.2/1132-N5 dhe Pasuria me Nr.2/1132-N6, Zona Kadastrale 8591.
5) Durrës, Sheshi pranë Bashkisë
6) Fier, Sheshi Fitorja, Bulevardi Jakov Xoxa, Pallati 27, Kati 1
7) Tiranë, Rruga Kavajës, përballë minibashkisë nr 6, Kombinat
8) Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, bulevardi Dëshmoret e Kombit, kullat binjake, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.01.2021
Vendim I aksionerit per rritjen e kapitalit 26.05.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 29.12.2015
Urdher per venien e sekuestros konservative 25.10.2016
Kontrate transferimi aksionesh 09.03.2005
Kontrate transferimi aksionesh 21.03.2005
Kontrate transferimi aksionesh 30.06.2005
Kontrate transferimi (aksionesh) nr. 32/3
Marreveshja e bashkimit me perthithje 18.09.2018
Raporti I ekspertit mbi bashkimin me perthithje 02.05.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative 01.12.2015
Vendimi I aksionerit per rritjen e kapitalit 27.02.2013
Vendimi I aksionerit per rritjen e kapitalit 27.04.2011
Marreveshje e pare modifikuese e kontrates se shitblerjes se aksioneve 26.01.2008
Kontrate shitblerje aksionesh 17.01.2008
Ekstrakti I regjistrit te aksioneve Veneto Banka 12.04.2017
Vendimi I aksionerit per rritjen e kapitalit 17.09.2009
Vendimi I asamblese per zvogelimin e kapitalit 12.05.2008
Vendimi I aksionerit per zmadhimin e kapitalit 07.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 396 177 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 741 415 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 043 855 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -521 451 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 93 110 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 94 611 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:140 585 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:625 813 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:945 686 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 849 342 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 790 440 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 638 244 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala