Skip to content

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-05-06 15:19:49
JSON

NIPT: K31608802W
Administrator: Olindo Shehu (në cilësinë e likuidatorit)
Objekti i Veprimtarisë: Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës. Ofrimin e garancive. Tregtim për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe një këmbim valutor, në treg të vet organizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë; Instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); këmbim valutor; Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen. Ofrimin e shërbimit të kasave të sigurimit. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 2 deri në 6 më sipër; Veprimtari financiare sipas ligjit.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03.06.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 553 742 768,00
Numri i pjesëve: 16 619
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Nr. i anëtarëve të bordit: Ahmed Aly Samy, Hesham Taher Kamel Eissa, Tarek Youssry Hafez Hamdy, Ahmed Sharawi, Sherin Kamel
Të punësuar: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 24 punonjës
Statusi: Shoqëri në likuidim e sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 10.04.2019, asambleja e përgjithshme e Banka e Kreditit të Shqipërisë sha vendosi të miratojë fillimin e procedurës së likuidimit vullnetar të shoqërisë dhe emëroi Deloitte Albania Shpk të përfaqësuar nga Z. Olindo Shehu, në cilësinë e likuidatorit të shoqërisë.
Ndryshime
Shënime: Leje/liçenca

Nr. 15, datë 28.08.2002 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Perlat Rexhepi AL-KHARAFI 1

Adresa Email:
creditcba@icc-al.org

Telefoni:
272168

Faqja Web:
http://www.creditbankofalbania.al/index.php/sq/

Akte Tjetërsim Kapitali: Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit te Bankes se Kreditit te Shqiperise
Statuti I Bankes se Kreditit te Shqiperise
Vendimi i asamblese per transferimin e aksioneve me ane te akteve te trashegimise 07.01.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 02.05.2018
Certifikate trashegimie 05.05.2011
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (15.05.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -280 733 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -37 695 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 62 601 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 97 203 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -114 049 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -108 385 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 240 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:47 173 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:151 146 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 467 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: -31 603 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 124 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A_Lala