Skip to content

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-21 13:39:01
JSON

NIPT: K31608802W
Administrator: DELOITTE ALBANIA SH.P.K (në cilësinë e likuidatorit)
Objekti i Veprimtarisë: Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës. Ofrimin e garancive. Tregtim për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe një këmbim valutor, në treg të vet organizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë; Instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); këmbim valutor; Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen. Ofrimin e shërbimit të kasave të sigurimit. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 2 deri në 6 më sipër; Veprimtari financiare sipas ligjit.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03.06.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 553 742 768,00
Numri i pjesëve: 16 619
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Anëtarë Bordi: Ahmed Aly Samy, Hesham Taher Kamel Eissa, Tarek Youssry Hafez Hamdy, Ahmed Sharawi, Sherin Kamel
Të punësuar: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 24 punonjës
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 10.04.2019, asambleja e përgjithshme e Banka e Kreditit të Shqipërisë sha vendosi të miratojë fillimin e procedurës së likuidimit vullnetar të shoqërisë dhe emëroi Deloitte Albania Shpk të përfaqësuar nga Z. Olindo Shehu, në cilësinë e likuidatorit të shoqërisë.

II. Më datë 02.05.2019, me anë të “Prokurës së Posaçme”, me nr. rep 630 e kol. 275, administratori Olindo Shehu i shoqërisë DELOITTE ALBANIA SH.P.K (likuiduesi) emëron si përfaqësues Gerhard Teli, për të ndjekur procedurat e likuidimit të shoqërisë “BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË” sh.a, me tagra të të përcaktuara saktësisht në këtë prokurë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1, poshtë Fakultetit Gjeologji-Miniera

Adresa Email:
creditcba@icc-al.org

Telefoni:
272168

Faqja Web:
http://www.creditbankofalbania.al/index.php/sq/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit te Bankes se Kreditit te Shqiperise
Statuti I Bankes se Kreditit te Shqiperise
Vendimi i asamblese per transferimin e aksioneve me ane te akteve te trashegimise 07.01.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 02.05.2018
Certifikate trashegimie 05.05.2011
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar (21.02.2020)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -280 733 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -37 695 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 62 601 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 97 203 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -114 049 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -108 385 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 240 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:47 173 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:151 146 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 467 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: -31 603 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 124 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A_Lala