Skip to content

INDUSTRIALIMPEKS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61814041J
Administrator: Magdaleni Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Importimi dhe eksportimi i artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, konfeksione etj. Tregtimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektroshtëpiake, konfeksione etj. Transporti nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore, etj, i mallrave të sipërpërmendur për llogari të vetë shoqërisë si dhe shoqërive dhe personave të tjerë juridike private dhe shtetërore; Shërbime komisioneve për të gjitha operacionet tregtare që do të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit në emër dhe për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridike private dhe shtetërore brenda dhe jashtë vendit; Kryerja e rolit të agjentit dhe magazinës doganore, përfaqësuesit 2 dhe distributorit (shpërndarësit) të autorizuar ose ekskluziv sipas rastit. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin: hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: INDUSTRIALIMPEKS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22.06.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 900 000,00
Numri i pjesëve: 6 900
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 2 Femra / 1 Mashkull
Anëtarë Bordi: Merita Shaqelli; Fredi Dervishi; Anisa Kotorri
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Pezullimi i aktivitetit:

01. Në datë 07.04.2010: Në bazë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme Nr.01 datë 08.02.2010, u vendos pezullimi i aktiviteti tregtar të shoqërisë, dhe kalimi në statusin "Pezulluar".
02.Në datë 11.09.2014: Në bazë të Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë Nr.516Prot., datë 10.09.2014,u vendos aktivizimi i aktivitetit të pezulluar, dhe kalimi në statusin "Aktiv".
03.Në datë 01.08.2016: Në bazë të Kërkesës Nr.01 datë 25.07.2016 të administratorit, u vendos pezullimi i aktivitetit tregtar te shoqërisë, dhe kalimi në statusin "Pezulluar".
04.Në datë 13.02.2017: Në bazë të Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë Nr.01 datë 10.02.2017,u vendos aktivizimi i aktivitetit të pezulluar, dhe kalimi në statusin "Aktiv".
05.Në datë 22.02.2017: Në bazë të Kërkesës Nr.02 datë 15.02.2017, u vendos pezullimi i aktivitetit tregtar te shoqërisë, dhe kalimi në statusin "Pezulluar".
II-Në datë 15.12.2017: Në bazë të Urdhrit Nr. 1145/9 Prot. datë 07.12.2017, protokolluar në QKB Nr.17159prot., datë 12.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "JUS" Shpk., është vendosur: "Sekuestro mbi kuotat e debitorit INDUSTRIALIMPEKS Sha me Nipt- J61814041J dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për Shumën e detyrimit prej 157.252 USD dhe 1.289 Lekë". Pala kreditore: N.N Vllaznimi Bubvec. Objekti: Pagim detyrimi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; 5 Maji; Ish Ndërm. Kimike.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 123 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 95 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 239 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 495 000,00
Punuar Nga : A.B