Skip to content

ALBTELECOM 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61824053N
Administrator: Tahsin Yilmaz
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimet e komunikimeve elektronike, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për komunikimet elektronike në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe në përputhje me përcaktimet e licencave që jepen për shoqërinë nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ku përfshihen por pa u kufizuar, shërbime të tilla si : shërbimi publik i telefonisë tokësore fikse, shërbimi publik e telefonisë tokësore të lëvizshme, transmetimi i të dhënave etj. ; kryerja e veprimeve financiare dhe tregtare që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejt apo tërthorazi me aktivitetin e saj, duke përfshirë këtu edhe zgjerimin e aktivitetit, krijimin e shoqërive të reja, si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të reja brenda dhe jashtë vendit. Të marrë përsipër transaksione në lidhje me pasuri të 2 luajtshme dhe ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhënës ose hipotekar i cili mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm nga administratori, në mënyrë që të përmbushet objekti i aktivitetit të shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos tejkalojnë përcaktimet e sipërcituara; të kryejë aktivitete botuese dhe reklamuese; të nënshkruaje obligacione apo garanci të çdo lloji, përfshirë këtu edhe garanci të pagimit të kambialit; të zotërojë drejtpërdrejt ose tërthorazi, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë qëllime të ngjashme me ato të shoqërisë, brenda dhe jashtë territorit të Republikës se Shqipërisë. Kryerja e aktiviteteve financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritetet rregullatorë kompetente, të cilat përfshijnë por nuk kufizohen vetëm tek arkëtimi dhe transferimi i parave. Kryerja e aktivitetit import-eksport në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritetet rregullatorë kompetente. Kryerjen e aktivitetit të transmetimeve dhe ritransmetimeve audio dhe audiovizive nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit për transmetimet dhe ritransmetimet audio dhe audiovizive të çdo lloji si dhe shitjen e produkteve apo shërbimeve audio dhe video në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritet rregullatorë kompetentë. Ofrimi i formimit profesional për punonjësit dhe bashkëpunëtoret në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe rregulloret përkatëse të miratuara nga autoritetet rregullatorë kompetente. Kryerja e të gjitha veprimeve në lidhje me regjistrimin dhe shitjen e domaineve. Furnizimi, tregtimi dhe shpërndarja e pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës, të mjeteve transmetuese të të dhënave dhe të kasave fiskale, si dhe të produkteve dhe aksesoreve të komunikimit por dhe në lidhje me shërbimet e elekomunikacionit dhe shërbimet audiovizive. Ofrim i shërbimeve të asistencës teknike dhe mirëmbajtjes së telekomunikacionit, të zërit, figurës, të mjeteve transmetuese të të dhënave dhe të kasave fiskale.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTELECOM
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 147 483 647,00
Numri i pjesëve: 18 250 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 9 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Saim Ustundag; AHMET GALIP TOZGE; BOULOS H.B DOANY; Tahsin Yilmaz; Aysegul Adaca Ogan; Erjon Luçi; Hydajet Kopani (Kryetar); Mehmet Ertugrul Gurler; Mahmut Can Çalik
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet Tip Peugeot me targë AA453NS.
2)Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet Tip Peugeot me targë AA452NS.
3)Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjetit tip Kamionë, i markës RENAULT, Modeli Premium 420 me targë 07MGP44.
4)Tiranë, Tiranë, Tiranë, Furgon tip Wolksëagen AA297IZ.
5)Tiranë, Tiranë, TIiranë Automjet tip autoveturë (furgon)- Ford Tourneo, Targa AA127JG.
6)Tiranë, Tiranë, Tiranw, Furgon tip Wolksëagen TR 8825 P
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X.2.B - Formim profesional
-
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje (CT Telecom Sh.a):Në datë 13.01.2011:Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 17.10.2008 është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje e datës 17.07.2008, midis shoqërisë përthithëse Albtelecom Sh.a dhe Shoqërisë së Përthithur CT Telecom Sh.a me Nipt-K72121015P. Pas bashkimit, shoqëria CT Telecom Sh.a do të rezultojë me statusin “Ç’regjistruar”.

Bashkimi me përthithje (Eagle Mobile Sh.a):Në datë 14.04.2011:Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 31.03.2011, është miratuar nisja e procedurave të Bashkimit me Përthithje të shoqërisë Eagle Mobile Sh.a nga shoqëria Albtelecom Sh.a, pasi të dyja shoqëëritë janë pjesë e grupit CALIK dhe Shoqëria Eagle Mobile Sh.a zotërohet 100% nga Shoqëria Albtelecom Sh.a. Në datë 30.08.2012, është depozituar Projekt Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje datë 29.08.2012 dhe në datë 31.01.2013 është depozituar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje e datës 25.01.2013. (Dokumentacioni bashkëngjitur-Vendimi i këshillit, projekt marrëveshja, marrëveshja e bashkimit dhe statuti i shoqërisë Albtelecom Sh.a pas bashkimit).

Masa Konservative:
I-Në datë 20.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.77 Prot, datë 15.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR Group" Sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria :"ALBTELECOM" Sh.a me NIPT J61824053N”. Pala kreditore:Shoqëria “Easy Call” Sh.p.k. Objekti:Kontratë Nr.11374 datë 10.12.2014. Kjo masë është hequr në datë 04.02.2016, në bazë të Nr.167Prot. datë 28.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit "TDR GROUP" sh.p.k.
II-Në datë 01.02.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. Urdhrit Nr. 145 –Prot, Nr.1069/1 -Dosje, datë 25.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP “ sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e palës debitore, shoqëria " ALBTELECOM" sh.a, me Nipt-J61824053N”. Kjo masë është hequr në datë 11.02.2016, në bazë të Urdhrit Nr.181–Prot, Nr.1069/1-Dosje, datë 29.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP” sh.p.k.

Themelimi i Shoqërisë ATI Sh.p.k-Në datë 11.01.2018:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.15.12.2017, është miratuar krijimi i shoqërisë së re ATI Sh.p.k për të bërë të mundur zgjerimin e aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria ATI SH.p.k, do të ketë selinë në Prishtinë në Republikën e Kosovës, dh me ortakë shoqërinë Albtelecom dhe me kapital themeltar 1000Eur.

Marrëveshje Barre Siguruese:
Në datë 13.12.2013:Është depozituar Marrëveshja e Sigurisë e datës 04.11.2013, lidhur midis Shoqërisë CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (CETEL TELECOM) dhe Credit Europe Bank N.V.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar; Autostrada Tiranë - Durrës; Km.7.

Adresa:
Lezhë, Shengjin Shëngjin, Rruga Nënë Tereza.
-Gjirokastër,Gjirokastër, Gjirokastër, Lagja 18 shtatori, pranë Albapostes (Posta Shqiptare).
-Fier Ballsh Ballsh, Lagja 5 Shkurti.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Ali Demi, Pallati Nr .135 , Shkalla 7/1.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Kont Uran, Pasuria Nr. 2/13, Vokumi 15, Faqe 42, Zona kadastrale 8380.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Lagja Varrosh Nr.3.
-Dibër, Burrel Burrel, Sheshi Ahmet Zogu.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Marin Barleti.
-Shkodër, Pukë, Pukë, Qendër Pukë.
- Kukës, Bajram Curri, Bajram Curri Lagja Nr.2.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Don Bosko, Njësia 6, godina 10 katëshe, kati përdhe.
-Tiranë, Vorë, Vorë Sheshi Vora; Rruga: "Demokracia", Nr.13, Qendra Tregtare.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Elbasanit, Pallati 4, Shk. 4, Kati I.
-Korçë, Maliq , Maliq Blloku nr 1, Bulevardi Rinia.
-Kukës, Bajram Curri, Bajram Curri Lagjia "28 Gushti, Rruga " Sulejman Vokshi", Pallati Nr. 3; Kati 1.
- Durrës, Durrës, Durrës Shkozet, lagja nr 14, godina Euro Busines 2006.
-Vlorë, Sarandë, Sarandë, Mustafa Matohiti Lagja NR.1.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Bulevardi Zogu i I, Pallati Nr. 1, Kati 1, pranë stacionit të trenit. Tiranë, Tiranë, Tiranë, Kryqëzimi Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit dhe Rruga Pjeter Bogdani (në krah të Bankës Botërore)Tiranë.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Mulla Xhaferii L.28 Nëntori
-Fier Patos PATOS Lagjja "1 Maj", Rruga "Republika", Pallati 3, Shkalla 1, Hyrja 1, Tiranë.
-Tiranë, Rrogozhinë Rrogozhinë Lagja nr 1.
-Gjirokastër, Tepelenë Tepëlenë Lagja Selam Musai.
-Fier, Fier, Fier, BRIG. XI SULMUESE -L.Kastriori.
-Durrës, Nikël Rinas, Tirana International Airport Nënë Tereza, Rinas.
-Tiranë, Kashar Katund i Ri, Zona kadastrale 2119, Nr. pasurie 167/33, volum 10, faqe 185, Katund i Ri.
-Dibër, Bulqizë, Bulqizë Lagja Minatori.
-Shkodër, Koplik, Koplik, Qendër Koplik.
-Lezhë, Lezhë, Lezhë, Lagjja Varosh, zona kadastrale 8631, nr pasurie 4/400.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, 11 Nentori - Lagja 28 Nentori.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga “Lord Bajron", Pallati 54/1, Shkalla 1, Apartamenti 1, Laprake.
-Gjirokastër, Kelcyrë, Këlcyrë Lagja nr 1, rruga Kryepeshkopi Anastas.
-Vlorë, Ksamil, Ksamil Qendër.
-Tiranë, Tiranë, TIRANË, RESHIT COLLAKU.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja Pavaresia, Kulla Nr.1 Hanxhari.
-Korçë, Leskovik Leskovik Blloku nr 2.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Dibres, Nr. 2, tek Selvia.
-Vlorë, Delvine Delvinë, Lagja Sinan Ballaci.
-Fier Fier FIER Lagjia Liri, Rruga Jakov Xoxa, Pallati Sharra.
-Vlorë, Himare Spile Spile qender.
-Durrës, Krujë, Krujë, Qendër Krujë.
-Kukës, Kukës, Kukës, Lagja Nr.5.
-Durrës, Fushe Krujë, Fushë Krujë Lagja Kastrioti, qender .
-Korçë, Korçë Korçë, Lagjja Nr.12, Bulevardi "Gjergj Kastrioti", Pallati Nr.2, Kati 0.
-Durrës, Durrës, Durrës, Lagja 13, hekurudha plazh.
-Vlorë, Orikum, Orikum Lagja Princesha Rugjina, rruga Ahmet Zogu.
-Elbasan, Peqin, Peqin Lagja Xhami -Ish Klubi Oficere.
-Berat Kuçove Kuçovë Lagja Llukan Prifti.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga "Hoxha Tasim", Pallati Nr. 261/2 , Kati 1..
-Durrës, Shijak Shijak Qender, Lagjja "Popullore", Godina Nr.1 (3 kateshe).
-Korçë, Korçë Korçë, Bulevardi Republika Nr.16.
-Lezhë, Rrëshen Rrëshen Rruga At Gjergj Fishta, Godina Nr. 24, perballe Bashkise se qytetit.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Rruga Sulejman Delvina, Pallati 13, Kati 1.
-Tiranë, Kavajë, Kavajë Lagja Nr.3.
-Tiranë, Kamëz, Kamëz Bulevardi Blu, Qendra e Biznesit Kamez, kati I.
-Berat Berat, Berat, Lagja 10 Korriku.
-Gjirokastër, Permet Përmet Lagja Partizani.
-Berat Çorovodë, Çorovodë Lagja Çlirimi.
-Berat Ura Vajgurore, Ura Vajgurore, Lagja 18 tetori, rruga 4 Dëshmorët.
-Berat Poliçan, Poliçan Lagja nr 2, rruga e Bogoves.
-Korçë, Ersekë, Ersekë Rruga Dëshmorët, zona kadastrale 1594, nr pasurie 7/76 dhe 7/75.
-Kukës, Has, Has Lagjja nr.1, rruga Muzaket, porta 6, perballë komisariatit te policies.
-Korçë, Bilisht, Devoll, zona kadastrale 1187, nr pasurie 5/137, rruga Fuat Babani.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Kryqezimi i 21 Dhjetorit, Sheshi Ataturk.
-Elbasan, Cërrik,Cërrik Lagja nr 2.
-Korçë, Pogradec, Pogradec Rinia Lagja Nr.2.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Rruga Çameria, pranë Postes Shqiptare.
-Lezhë, Mamurras, Mamurras Lagjja Zef Hoti, perballe me Banken Raiffeisen Mamurras Kurbin.
-Elbasan, Gramsh Gramsh, Lagja Holta- Pallati 46.
- Elbasan, Librazhd, Librazhd, Lagja Nr.1-Pallati 36.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Sheshi Ëillson, Rruga Miqesia,Pallati Sigma, Kati perdhes.
-Elbasan, Prrenjas PRRENJAS Lagja nr 1, pallati nr 28/1.
-Fier Roskovec Roskovëc Lagjja Nr.1 Rruga Kryesore, Godina.Nr.6.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Bulevardi 'Bajram Curri'', pallati 31, shkalla 1, apartamenti 1, kati 1.
-Durrës, Durrës, Durrës Lagjja nr 1, Rruga Tregtare, zona kadastrale 8512, nr pasurie 24/48-N1.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu 1, tek Sheshi Parruce, Pallati Nr. 27, Kati 1.
-Durrës, Durrës, Durrës, Rruga Ismail Qemali, lagjja nr 11, nr pasurie 1/155, zona kadastrale 8514, volumi 32, faqe 215.
-Dibër, Peshkopi, Peshkopi, Elez Isufi.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga "Myslym Shyri", Nr. 42, (Pranë godines Albtelecom).
-Gjirokastër, Memaliaj, Memaliaj Lagja nr 4 Lezhë, Laç, Laç Lagjia Nr. 3, Rruga Erion Hoxha, Pallati 43, Kati 1.
-Fier Divjakë, Divjakë Sheshi Santa Barbara.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga "Llambi Bonata", Pallati Nr.41, Kati 1, Apartamenti Nr.7.
-Fier Lushnje, Lushnje Shëtitorja Kongresi i Lushnjes.
-Durrës, Durrës, Durrës Lagjja 4, Rruga Skenderbej, Zona kadastrale 8514, vol.18, Nr.pasurie 2/28-N6.
-Elbasan, Labinot fushë Xibrakë, Xibrakë, Zona kadastrale 3864, nr.pasurie 664/12, volum 4, faqe 115.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bulevardi Zogu i Pare, Pranë njësise bashkiake 8 & 9 ose Pranë zyrës postare nr. 4.

Faqja Web:
www.albtelecom.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Bashkimi me Përthithje-Shoqëria e Përthithur-CT Telecom
Bashkimi me Përthithje-Shoqëria e Përthithur-Eagle Mobile Sh.a
Marrëveshje Barrë Siguruese
Krijimi i Shoqërisë ATI Sh.p.k (Seli në Kosovë)
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 139 327 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 244 677 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 005 754 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 471 461 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 745 831 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 939 371 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 517 623 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 093 465 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 9 102 565 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 703 840 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 2 121 662 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 142 767 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 233 720 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 598 672 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 787 206 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 532 504 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 9 185 102 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 10 116 654,25
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 11 266 326 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 9 863 340 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 10 457 609 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 11 423 425 026,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017

Punuar Nga : A.B