Skip to content

BANKA NDËRKOMBETARE TREGTARE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 14:06:41
JSON

NIPT: J71329002E
Administrator: Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së Bankës është ushtrimi i çdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe të veprimtarive të tjera të lidhura me këto, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe sipas ndryshimeve të këtij legjislacioni, të bëra herë pas here. Subjekt i liçencimit nga Banka e Shqipërisë (autoriteti rregullator përkatës), Banka mund të ushtrojë aktivitet si më poshtë: Të pranojë depozita monetare. Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare, qiranë financiare, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshtë: instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.), këmbim valutor, produkte derivateve (instrumente derivateve), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen, letra me vlerë të transferueshme, instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin, pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik dhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime, ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme, administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi parave dhe portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit, shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme, sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare, shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "b " deri "e " këtu e më lart, duke përfshirë referencë e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si kartat e debitit dhe të kreditit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar ( OTC ) ose ndryshe, të letrave me vlerë të transferueshme.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA NDËRKOMBETARE TREGTARE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.02.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 421 026 505,00
Numri i pjesëve: 14 210 265
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: ICB Financial Group Holdings, një shoqëri e së drejtës zviceriane, regjistruar në Regjistrin Tregtar të kantonit Schwyz, me numër CH130.3.009.158-0, datë 16 tetor 2003, me kapital aksioner 5.000.000 franga zviceriane dhe seli në adresën Honegger Treuhand AG, Rietbrunnen 20, 8801 Pfaffikon SZ. (Sipas vendimit Nr. 13782/14 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, datë 28.09.2004, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Sivagukan Thambirajah, Lim Teong Liat, Lee Ooi Kim, Hashimah Ismail, Mohd Nasir Bim Ali
Të punësuar: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 98 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 04.02.2019, me anë të urdhërit Nr.4785, Nr.745 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., u vendos masa e sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit “Banka Ndërkombetare Tregtare” sh.a, për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr.1689/U, datë 06.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me objekt pagim page ndaj kreditorit Andin Jakova.

Më datë 12.02.2019, me anë të urdhërit Nr.4785, Nr.962 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit “Banka Ndërkombetare Tregtare” sh.a, duke revokuar Urdhërin e Ekzekutimit Nr.745 Prot., datë 04.02.2019.
Ndryshime
Shënime: Leje/liçenca

Nr. 11, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë të RSH në bursë

Nr. 9, datë 20.02.1997 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë”
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 50, H.1, kodi postar 1023

Adresa:
1) Durrës, Rruga “Aleksandër Goga”, Lagjja Nr.9, pallati 71, kati 1
2) Tiranë, KOMUNA E PARISIT, KOMPLEKS KIKA
3) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Ndërtesa Nr. 50, Hyrja 1, kodi postar 1023.
4) Fier, Lagjja Kongresi i Përmetit, Rruga Jakov Xoxa, Nr. 11
5) Tiranë, MURAT TOPTANI PRAN GJ.CENTER
6) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Ded Gjo Luli nr.3, Godina Nr.7, kati 1, Filiali: Ded Gjo Luli

Adresa Email:
info@icbank-albania.com

Telefoni:
0682024845

Faqja Web:
http://www.icbank-albania.com/index.php/al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (25.02.2019)
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit dhe statuti I Bankes Nderkombetare Tregtare
Urdher per heqjen e sekuestros 12.02.2019
Kontrata e transferimit te aksioneve 15.06.2004
Miratimi I transferimit te aksioneve nga BSH
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 13.12.2017
Urdher per vendosje sekuestro 04.02.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -163 255 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -51 259 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -106 569 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 52 647 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 56 553 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 24 830 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:275 237 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:364 771 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:382 732 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 406 332 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 345 746 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 324 849 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala