Skip to content

BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA (Ish ALPHA BANK A.E.-Tirana Branch, Ish ALPHA CREDIT BANK A.E - Tirana Branch)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-14 10:05:28
JSON

NIPT: J72311006R
Administrator: Georgios Papanastasiou
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e aktiviteteve bankare dhe financiare në përputhje me ligjin ekzistues për bankat apo sipas ndryshimeve që mund të ketë në të ardhmen. Përkatësisht në përputhje me liçencën e lëshuar nga Banka e Shqipërisë banka do të ushtrojë aktivitetet e mëposhtme financiare : të gjitha format e kredi-dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; qiranë financiare; të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve qoftë në një këmbim valutor të huaj, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe: instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave, etj.), këmbim valutor, produkte derivative duke përfshirë por jo duke u kufizuar në kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit duke përfshirë këtu produkte të tilla si a seap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen, letra me vlerë të transferueshme, instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare duke përfshirë veprimet me arin, pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; ndërmjetësimin për transaksionet monetare: administrimin e aktiveve të tilla si administrimi i parave dhe portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit, shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme, sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; shërbimet këshilluese, ndërmjetësuese dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat" a" deri "f", duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofoli si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive; emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesës me celular, etj.) përfshirë emetimin e parasë elektronike. Ofron shërbime ndërmjetësimi në sigurime duke vepruar si agjent apo shoqëri brokerimi. Ofron shërbimin e kasave të sigurisë.
Emërtime të tjera Tregtare: ALPHA BANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21.09.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 960 119 835,00
Numri i pjesëve: 5 720 372
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: ALPHA BANK A.E (S.A) është themeluar si person juridik më 10.03.1918 dhe është regjistruar në Ministrinë Greke të Tregtisë me numër amze 6066/06/B/05, me seli në Athinë, Greqi, me administrator George Dimantopulous. (Sipas vendimit nr. 12825 Aktit, të Gykatës së Rrethit Tiranë për regjistrim personi juridik, datë 16 nëntor 1995, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kostantinos Dorkofikis, Ioannis Parlitsis, Artemis Theodoridis, Tatjana Elezi, Georgios Papanastasiou, Stavri Pashko, Ilir Ciko
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2018, Banka kishte 422 punonjës.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 3, datë 28.06.2010 - Kujdestar i letrave me vlerë i Qeverisë së RSH -
Nr. 7, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë -
Nr. 10, datë 07.01.1998 - Licencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Nr. 19, datë 27.12.2016 - Shoqëri Brokerimi në sigurime -
Çështje Ligjore: Më datë 26.07.2011, Këshilli Drejtues i ALPHA BANK konfirmon aprovimin e Komisionit Ekzekutiv të Bankës të datës 17.07.2011 lidhur me shndërrimin e filialit të Shqipërisë në institucion kreditues, që do të thotë që Alpha Bank Albania nuk është më degë e shoqërisë së huaj por bankë më vete në formën e shoqërisë aksionare. Sipas aktit të themelimit të shoqërisë "BANKA ALPHA ALBANIA SHA/ ALPHA BANK ALBANIA" SHA, datë 15.03.2012, aksionari themelues është: ALPHA BANK A.E. Emri i plotë i bankës është "BANKA ALPHA ALBANIA SHA/ ALPHA BANK ALBANIA SHA" dhe emërtimi tregtar është ALPHA BANK. Më datë 12.03.2012, me anë të shkresës nr. 315/1 Prot, Banka e Shqipërisë ka dhënë miratimin për shndërrimin e Degës së Bankës Alpha-Albania në filial/bankë vendase. Banka e Shqipërisë ka dhënë miratimin paraprak mbi statusin e Bankës Alpha Albania sh.a nëpërmjet shkresës nr. 592/3 Prot datë 23.04.2012 dhe Urdhrit nr.931 datë 23.04.2012. (Nuk ka dokument justifikues në ekstraktin e QKB për këtë vendim)

Në 29 Shkurt 2012, Banka u transformua në një filial, bazuar në vendimin nr.14 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë dhe u liçensua për të kryer transferta pagesash, aktivitete kreditimi dhe mbajtje depozitash, si edhe aktivitete të tjera sipas ligjit Nr.8365, datë 2 Korrik 1998 “Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë”, i amenduar në 18 Dhjetor 2006 dhe ligjit Nr.8269, datë 23 Dhjetorl 997 “Mbi Bankën e Shqipërisë”. Banka ka 34 degë në të gjithë vendin, nga të cilat 11 ndodhen në Tiranë. (Të dhënat nga Pasqyrat Financiare 2017)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra e biznesit G-KAM, kati i dytë.

Adresa:
1) Korçë, Rruga Bulevardi Republika, nr pasurie 2/262, vol.16, fq. 226, zona kadastrale 8561
2) Tiranë, Rruga Kavajës, 100 m ne hyrje të Kombinatit.
3) Vlorë, Lagjia 28 Nentori
4) Vlorë, Himarë, Rruga nacionale, Spilet, Përballë ish Restorantit Qendror
5) Berat, Lagjja 10 Korriku, Nr. pasurie 5/24, ZK.8503
6) Vlorë, Sarandë, Lagjia Nr.1, Sarande
7) Fier, RAMIZ ARANITASI, L.11 JANARI
8) Shkodër, "CAJUPI" LAGJIA VASIL SHANTO
9) Tiranë, ELBASANI-NR.45-PERB. KEND LOJRA
10) Gjirokastër, LAGJIA 18 SHTATORI
11) Fier, Lushnje, LAGJIA "XHEVDET NEPRAVISHTA"
12) Berat, Ura Vajgurore, Lagja 18 Tetori, Sheshi kryesor, 50 m nga Bashkia Tiranë, Rruga Vaso Pasha, godina 30, Hyrja 1, Apartamenti 1
13) Durrës, Fushë Krujë, Qendër, në krah të OSSH, përballë Opportunity Albania.
14) Lezhë, Laç, Lagja Nr. 3, Sheshi qendror, Pranë Bashkisë Tiranë, Rruga e Kavajës, Pranë Kishës Ortodokse
15) Vlorë, L. PAVARESIA, BUL. VLORESKELE
16) Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Kryqëzimi me Rrugën Komuna e Parisit
17) Gjirokastër, Tepelenë, Lagja Mustafa Matohiti, Ap. 1, Banesa 20
18) Durrës, Rruga Taulantia/1
19) Tiranë, Kamëz, Qender Kamëz, përballë bashkisë Kamëz.
20) Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Banesë Private përballë Institutit të Higjenës
21) Elbasan, Librazhd, Sheshi Gjorg Golemi, Bulevardi Kryesor, Pranë Policisë
22) Elbasan, LAGJIA QEMAL STAFA
23) Durrës, SKENDERBEJ, LAGJIA 4
24) Dibër, Peshkopi, lagjia Gjok Doci
25) Tiranë, Unaza e Re, Pallat i Ri 10 Katësh, Kati 1, 100 m larg Doganës
26) Korçe, Pogradec, Lagjia Nr.1, Pogradec
27) Dibër, Burrel, Lagjia Partizani Tiranë, Bulevardi Zogu I-rë, Nr. 47.
28) Lezhë, Lagjia Beslidhja, Lezhë
29) Tiranë, BUL B.CURRI PRANE SH.TEKNOLOG
30) Tiranë, SHESHI KARL TOPIA
31) Tiranë, Rruga "Papa Gjon Pali II"

Adresa Email:
jbodo@alpha.gr

Telefoni:
0692738199

Faqja Web:
http://www.alphabank.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar (20.02.2020)
Dokumenta te ndryshem (Statuti, Vendimet e asamblese)
Vendim I asamblese se aksionereve per emerimin e anetareve te bordit 31.05.2018
Vendimi I bordit te drejtoreve per bashkimin e degeve 19.05.2016
Shkrese drejtuar bordit drejtues per rritjen e kapitalit 20.06.2012
Vendimi I asamblese per emerimin e anetarit te bordit 30.03.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -910 884 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -884 959 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 383 546 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 649 087 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 479 422 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -14 437 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 39 392 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 893 322 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 057 018 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 548 383 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 319 431 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 038 576 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 134 718 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 766 962 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala