Skip to content

EUROPETROL Durrës ALBANIA

JSON

NIPT: K24010212N
Administrator: Frident Kuqi
Objekti i Veprimtarisë: Përpunimi, transporti dhe tregtimi me shumicë i naftës bruto dhe i nënprodukteve të saj. Krijimin, shfrytëzimin e depove të karburanteve të zotëruara tërësisht ose të marra me kontrate nga Shoqëria. Blerjen ose marrjen me kontratë e përdorimin nga shoqëria të mjeteve përkatëse të transportit si dhe shfrytëzimin e çfarëdolloj mënyre transporti, si tokësore dhe detare. Çdo aktivitet që drejtpërdrejtë ose në përdorim industrial lidhet me naftën ose nënprodukte e saj. Importimi i të gjitha mjeteve, pajisjeve të nevojshme për kryerjen e aktivitetit të shoqërisë. Ndërtime civile e industriale. Shërbime juridike ( Avokatie ). Përpunimi, transporti dhe tregtimi me pakicë i naftës bruto dhe i nënprodukteve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROPETROL Durrës ALBANIA SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18.01.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 273 127 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Qazim Qazimi, Arjan Dhimertika, Gerian Kuqi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1 - Për ndikimin në mjedis
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: 22.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-763885-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.2775 Prot., Nr.776/1, date 15.12.2014 lëshuar Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “TDR GROUP" sh.a , ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria EUROPETROL Durrës ALBANIA sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K24010212N dhe Frident Kuqi në cilesine e administratorit. 2. 17.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-767309-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 2810 Prot, Nr.776/1 Dosje, datë, 17.12.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TDR GROUP"" sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë “EUROPETROL Durrës ALBANIA" sh.a, me NIPT K24010212N, dhe Z.Frident Kuqi, në cilësinë e administratorit, të bllokuar me shkresën Nr.2774 Prot, datë 15.12.2014, të shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group".29.09.2015
Numri i ceshtjes: CN-332780-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.1379/6 -1004-15 Prot, datë 29.09.2015, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE " sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqëria " EUROPETROL Durrës ALBANIA" sh.p.k, me NUIS(NIPT) K24010212N,. Ky aktiv të qëndroj i bllokuar deri në një urdhër të dytë. 15.10.2015 Numri i ceshtjes: CN-354933-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1379/13-1004-15 Prot., datë 09.10.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE" shpk, protokolluar nga QKR, me Nr. 8955 Prot., datë 12.10.2015, ku është urdhëruar:- Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori “EUROPETROL Durrës ALBANIA" Sha, me NUIS(NIPT) K24010212N. 30.08.2016 Numri i ceshtjes: CN-906109-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.494/4 Prot, date 26.08.2016, lëshuar nga Permbarues gjyqesor Z Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.6537 Prot., datë 29.08.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori "Euro Petrol Durrës Albania "Sh.a me NUIS K24010212N deri në nje urdher të dyte.4. 23.09.2016 Numri i ceshtjes: CN-944043-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 494/4 Regj. date 15.09.2016, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr. 7395 Prot. date 21.09.2016, per heqjen e sekuestros mbi aksionet qe zoteron debitori, subjekti "Euro Petrol Durrës Albania" Sh.a, me NUIS (NIPT) K24010212N
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Nr. 2, Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 5, Shkalla 1, Apartamenti 1

Adresa:
Durrës, KRUJE DR 1684 F Durrës, KRUJE DR 6585 D Durrës, KRUJE DR 6586 D SHKODER Boti me targe Sh 8895 D Durrës Gjysem Rimorkio DR 2891 F Durrës, KRUJE DR 7241 D Korce Bulgarec Dishnice Fshati Dishnice - Korçe. Durrës Spitalle, Prane Ures se Dajlanit, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 173/154 Durrës Terheqes DR 8786 E Durrës RTM DR 3783 F Durrës, KRUJE DR 1936 F Durrës Bot me targe ACR655 Durrës Depozita Karburanti, Ngjitur me Hidrovorin, Porto Romano Durrës Terheqes DR 3328 F Durrës Bot me targe AA 142 FL Durrës, KRUJE DR 6215 E Durrës GJYSEM RIMORKIO SCHWARZMULLER SH 9037 D Durrës ATV DR 3782 F

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 115 767 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 223 408 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 183 627 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 78 137 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 456 160 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 944 881 004,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015