Skip to content

"GENER 2" Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë

JSON

NIPT: K58615301M
Administrator: Bashkim Ulaj
Objekti i Veprimtarisë: 1. Në fushën e ndërtimi shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësave, Ujërave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit H2 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. 2 Në fushën e minierave shoqëria do të kryejë: Studimin, zbutimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin dhe shfrytëzimin e minierave publike dhe private për të tëra llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve të papërpunuara dhe të përpunuara. 3 Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjërë, për realizimin e hotelerisë, fshatë turistike, qendra turistike e të tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesorëve të nevojshëm, si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitness, njësi të shitjeve të konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale dhe të tjera të kësaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e të tjera. 4 Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Shoqëria gjithashtu do të kryejë dhe duke mos u kufizuar vetëm në, aktivitetet e mëposhtme: - Ngarkim dhe shkarkim të anijeve; Pritje dhe lëvrim të ngarkesave nga dhe për në anije; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numërim, pritje, përpunim, dhe lëvrim i ngarkesave nga dhe nëpër anije. -Sipërmarrje dhe realizimi i çfarëdolloj aktiviteti të ligjshëm lidhur dhe në shërbim të ngarkimit dhe shkarkimit të anijeve në çdo vendankorim, në porte. - Sipërmarrje, përgatitje dhe realizim i procesit të ngarkimit dhe të shkarkimit të konteniereve, të mjeteve të tjera transportuese, të anijeve, në interes dhe për llogari të pronarit të anijes, përgjithësisht të mjetit transportues, në interes dhe për llogari të pronarit të ngarkesës dhe/ose të porositësit të automjeteve/ trenit, anijes apo porositësve të tjerë të ligjshëm. -Sipërmarrje dhe realizim i ndërmjetësimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave me tren e automjete në interes dhe për llogari të shoqërisë dhe të Porositësve, persona të tretë. -Ngarkim dhe shkarkim i trenave; Pritje dhe lëvrim i ngarkesave nga dhe për në stacionet e destinuara; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numërim, pritje, përpunim dhe lëvrim i ngarkesave nga dhe për transport hekurudhor dhe tokësor; -Sipërmarrje dhe realizimi i punëve të ndërmjetësimit, agjencisë dhe transportit në interes të vetë shoqërisë ose të palëve të treta porositëse. 5 Në fushën e mjedisit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të mbrojtjes dhe ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujërave industriale, projektimin, mbikëqyrjen në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kënetave si dhe çdo veprimtari që ka rendësi për shoqërinë. 6 Në fushën e prodhimit. 7 Në fushën e shërbimeve. 8 Në fushën e botimeve publikimeve dhe reklamave. 9 Në fushën e tregtisë. 10 Në fushën e Telekomunikacionit. 11 Në fushën e Energjisë.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.07.2003
Rrethi: Kurbin
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 798 738 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN me Targe AA034LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Auto Ambulance DAIMLER BENZ, me Targe: AA364 LY Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion VOLVO, me Targe AA041LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN me Targe AA035LG Tirane Tirane TIRANE Lezhe Mamurras MAMURRAS Auto Ambulance DAIMLER CHRYSLER, me Targe: AA934 LX Lezhe Mamurras MAMURRAS Gjysem Rimorkio DE ANGELIS, me Targe: AA586MD Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion VOLVO, me Targe: AA795MA Lezhe Mamurras MAMURRAS Autobot Nafte DAIMLER, me Targe AA081LG Tirane Tirane TIRANE Iveco Fiat TR 5671 T Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN, me Targe AA043LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion Vetshkarkues VOLVO, me Targe: AA042LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN, me Targe: AA107 ME Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion Vetshkarkues MERCEDES BENZ, me Targe: AA455MF Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN me Targe 5 AA039LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion Vetshkarkues MERCEDES BENZ, me Targe: AA580 ME Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN, me Targe AA037LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MERCEDES BENZ, me Targe: AA465MF Lezhe Mamurras MAMURRAS Ambulance DAIMLER, me Targe AA364LY Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN, me Targe AA038LG. Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion IVECO FIAT me targe AA 466 MF Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamioncine IVECO, me Targe AA189LZ Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN, me Targe AA036LG Lezhe Mamurras MAMURRAS Koke terheqese traileri, me targe AA 249 NO Lezhe Mamurras MAMURRAS Autobot Uji RENAULT, me Targe: AA584MD Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN me targe AA 581 ME Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion me Vinc ASTRA, me Targe: AA587MD Lezhe Mamurras MAMURRAS Autoambulance FIAT, me Targe: AA733BA Lezhe Mamurras MAMURRAS Gjysem rimorkio - kazan vetshkarkues, me targe ADR 793 Lezhe Mamurras MAMURRAS Volkswagen Caddy me targe AA 895 AP Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveco Fiat me targe TR 1463 L Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion me Vinc MERCEDES BENZ, me Targe: AA872ML Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamioncine DAIMLER CHRYSLER, me Targe AA187LZ Lezhe Mamurras MAMURRAS Autobot Nafte MAN, me Targe AA359LZ Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MERCEDES BENZ, me Targe: AA106 ME Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 453 MF Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamion MAN, me Targe: AA113 ME Lezhe Mamurras MAMURRAS Kamioncine IVECO FIAT, me Targe: AA466MF Lezhe Mamurras MAMURRAS Gjysem 6 rimorkio - rimorkiator per mjetet e renda, me targe ADR 794
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
IV.1.B - Minerare
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mamurras

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.9,rruga "Jordan Misja",Zona Kadastrale 8330, aktivitet prodhues Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr. 12 ABA Busines Center, Kati i 5 teknik, Kodi Postar 1010, Palester Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Papa Gjon Pali II, ndertesa nr 12 ABA Busines Center Tirane Tirane TIRANE Strukture banimi dhe sherbime 1 deri 17 kat me 3 kat parkim nentoke ne Rrugen e Kosovareve Kukes Margegaj DRAGOBI Fshati Dragobi, rruga Azem Hajdari, km 19 Tirane Tirane TIRANE Toptani Shopping Center, Rruga Abdi Toptani, Njesia Bashkiake Nr. 10, Tirane 1001 Korce Trebinje TREBINJE Ndertimi i rruges QukesQafe Plloce, korridori i rruges Tirane-Korçe, seksioni 2, nga km 18+000, deri ne km 23+250 perfshire uren ne km 25+093 Tirane Tirane TIRANE Rruga Papa Gjon Pali i II-te, Aba Business Center, Kati i 4-ert teknik Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE Ndertimi i Rrjetit te Ri Elektrik 20 kv ne Fushe Kruje, Fideri 5 dhe Fideri 3, Fushe Kruje Tirane Kashar KASHAR Magazine dhe Zyra 3 kate + 1 Kat Nentoke ) ne adresen Zona Kadastrale 2105, Nr.Pasurie 83/13, Vol.20 Tirane Tirane TIRANE Kompleks me 5 struktura banimi dhe sherbime (A,B,C,D,E), 1 deri 17 kate me 3 kat sherbim dhe parkim ne rrugen Kristo Luarasi (Diga e Liqenit) Tirane Berxull Berxull "Magazina COIN", Berxull, Prane "Emigress", Tirane Shkoder Berdice BERDICE Harku i Berdices, Segmenti Harku i Berdices-Baks, Lot 1, "Rikonstruksion i Rruges se Velipojes" Tirane Tirane TIRANE Rruga Papa Gjon Pali II-te,Ndertesa ABA Business Center,Qendra Tregtar "Coin Tirana",Tirane Tirane Tirane TIRANE Kryqezimi i Rruges "Asim Zeneli" dhe Rruges "Papa Gjon Pali i II-te", "ABA Bussines Center", Kati 20. Vlore Vlore VLORE Ndertimi i rruges se unazes Vlore, Lot II dhe rehabilitimi i zonave publike perballe Pedonales Vlora, me vendndodhje ne Shkolla e Marines Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 2 , Rruga Abdi Toptani , Ndertim objekti , "Godine polifunksionale" , 1+7 kat, me 4 kate nentoke ( 1 kate sherbime dhe 3 kate parkim)

Adresa Email:
gener@gener2.al

Telefoni:
04 22 48 313 04 2248 312 04248312

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 260 525 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 327 594 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 90 093 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 94 625 962,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 44 556 208,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 116 456 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 163 252 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 362 332 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 253 098 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 14 516 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 198 779 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 863 354 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 611 597 518,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016