Skip to content

AL - POINT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-24 16:09:35
JSON

NIPT: L02010022D
Administrator: Aleksandri Vasili
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimi,Germim dhe transportim dheu,Transport kombetar e nderkombetar mallrash e udhetaresh, ne rruge detare, tokesore apo ajrore,Import, eksport e tregtim te mallrave te ndryshem industrial apo ushqimore, artikujve te mobilcrise, artikujve kozmetike etj,Import, eksport e tregtimi i produkteve ushqimore, te fresketa apo te konservuara, frutave e perimeve, si dhe produkteve te tjera, Import, eksporti i produkteve te gatshme e gjysem te gatshme si dhe i lendeve te para per to,Import, eksport e tregtimi me shumice e pakice i konfeksioneve per meshkuj e femra te te gjitha llojeve te veshjeve si dhe aksesoret qe lidhen me keto konfeksione.Import, eksport e tregtimi me shumice e pakice i artikujve prej druri, mobileri, makineri, pajisje si dhe pjese kembimi te tyre,Import, eksport e tregtim me shumice e pakice i pajisjeve industrial, elektrike, elektroshtepiake, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: AL - POINT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.08.2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.04.2014, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 25355/20 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos bëhen ndryshime në emër të subjektit AL - POINT sh.p.k. pajisur me NUIS (NIPT)- L02010022D me administrator Z. Aleksandri Vasili.

II. Me date 21.05.2014, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 31314/30 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshi edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit 6 debitor, subjekti: " AL - POINT " sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT)- L02010022D, me administrator Z. Aleksandri Vasili.

III. Me date 16.06.2014, me ane te urdhrit Nr.2059-479 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “ALPOINT” sh.p.k, me NIPT L02010022D, me përfaqësues ligjor Z.Aleksandri Vasili. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

IV. Me date 21.10.2014, me ane te urdhrit Nr.2962-479 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “AL - POINT” me NIPT L02010022D, me përfaqësues ligjor Z. Aleksandri Vasili.

V. Me date 27.02.2015, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 16502/1 Prot., date lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit AL - POINT sh.p.k pajisur me NUIS-(NIPT)- L02010022D deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

VI. Me date 27.02.2015, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 16502/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit AL - POINT sh.p.k pajisur me NUIS-(NIPT)- L02010022D deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

VII. Me date 20.06.2016, me ane te Urdhërit Nr.1229 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 3261 Prot., date 23.06.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"BSA", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës se sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore Shoqeria "AL-POIN" Shpk me Nipt L02010022D.

VIII. Me date 21.07.2017, me ane te Urdhërit Nr. 2769 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 11967 Prot, date 24.07.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"BSA", drejtuar QKB, u urdherua heqja e sekuestro konservative mbi kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria "AL-POIN" shpk me Nipt L02010022D, vendosur me ane te shkreses Nr.1229 Prot, datë 20.06.2016.

IX. Me date 22.12.2017, me ane te Urdhrit Nr.11538 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Tiranë, protokolluar nga QKB me Nr.17843 Prot., date 29.12.2017, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe kapitalin e subjektit, shoqeria “Al-POINT” shpk me NIPT L 02010022D, perfaqesues ligjor Aleksandri Vasili.

X. Me date 28.06.2018, me ane te Urdhrit Nr.8775 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Tiranë, protokolluar nga QKB me Nr.17843 Prot., date 29.12.2017, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit debitor shoqeria “Al-POINT” shpk me NIPT L02010022D, sipas shkreses nr.11538 Prot, date 22.12.2017 te zyres permbarimore.

XI. Me date 13.12.2018, me ane te Urdhrit Nr. 89541 Prot, te Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u urdherua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise per subjektin AL-POINT me Nipt L02010022D.

XII. Me date 04.01.2019, me ane te Urdhrit nr. 405/4 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me nr. 236 Prot., date 08.01.2019, u urdherua QKB per sekuestrimin e aktiveve mbi personin juridik Shoqëria “AL - POINT” sh.p.k deri në një urdhër të përmbaruesit gjyqësor”.

XIII. Me date 28.05.2019, me ane te Urdhërit Nr. 5426 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7539 Prot., datë 28.05.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Ermir Godaj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative, mbi 100% të kuotave që zotëron pala debitore Aleksandri Vasili në shoqërinë “AL - POINT” sh.p.k., me NUIS (Nipt)- L02010022D, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

XIV. Me date 07.06.2019, me ane te Urdherit Nr.5599 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur mbi 1005 te kuotave qe zoteron debitori Aleksandri Vasili ne shoqerine AL - POINT sh.p.k, me Nuis Nipt - L02010022D, te urdheruar me shkresen Nr. 5426 Prot., datë 28.05.2019.

XV. Me date 10.07.2019, me ane te Urdhrit nr. 405/20 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, u urdherua QKB per heqjen e sekuestros nga shoqëria “AL - POINT” sh.p.k me Nipt L02010022D.

XVI. Me date 11.09.2019, me ane te urdhrit Nr.1529 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdherua vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore Aleksandri Vasil, shoqeria “AL - POINT” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L02010022D.

XVII. Me date 20.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 074/1 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Najada R. Beqaraj, u vendos masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore z. Aleksanderi Vasili me NUIS (NIPT) L0201002D, AL-POINT.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Dajt, Rruga "Myslym Keta", Shish Tufine, prane Polikninikes Shteterore.

Adresa:
Tirane, Dajt, Tufine, prane Poliklinikes shteterore : Objekt banimi dhe sherbimi 5 kate+papafingo+1 kate nentoke
Tirane, Godinë Banimi dhe Shërbime 2,6 dhe 7 Kate me 2 dhe 3 Kate Parkim Nëntokë, Rruga e Dibrës, Njësia Administrative Nr.4, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.12.2020
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 690 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 496 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 576 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 259 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 492 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 272 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 458 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:44 718 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:61 444 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:84 575 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 197 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:49 843 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 426 066,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 44 406 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 581 686,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala