Skip to content

BWB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-29 07:56:23
JSON

NIPT: L41730010L
Administrator: Gjergji Taho
Objekti i Veprimtarisë: Instalimi, manaxhimi dhe mirembajtja e impianteve per rrjete telefonie fikse dhe mobile dhe manaxhimin e faturimit per trafikun telefonik brenda dhe jashte Shqiperise; Shitblerja brenda dhe jashte Shqiperise te te gjitha sherbimeve te telekomunikimit me teper se trafiku telefonik si psh. sms, te dhena, kapacitet transmetues si ne tregun me shumice ashtu edhe ne ate me pakice; Tregtimi, realizimi, manaxhimi dhe mirembajtja e sistemeve informatike dhe pjeseve te tyre dhe sistemeve teknologjike te avancuara per shperndarjen e sherbimeve dhe aktiviteteve respektive per risite teknologjike ne fushen e informatikes dhe telematikes; Prodhimi, shitja, tregtimi dhe qiradhenia e impianteve dhe aparateve te lidhura me sektoret e treguar me siper (keshtu per shembull perpunues elektronik te dhenash, telefona fiks dhe mobile, programe informatike dhe pjeset e tyre); Organizimi dhe manaxhimi I kurseve te formimit, trajnimit dhe perfeksionimit te personelit operativ ne keta sektore edhe nepermjet sistemeve te teledidaktikes dhe te teleinformacionit; Organizimi I aktiviteteve promovuese; Prodhimi, tregtimi dhe kryerja e te gjitha sherbimeve ne Shqiperi dhe jashte saj te lidhura me aktivitete te promovimit dhe publicitetit per vete apo per te tjere te prodhimeve, sherbimeve, imazhit te personave fizike apo ente e shoqeri; Projektimi, organizimi, manaxhimi I fushatave publicitare qe kane per objekt imazhin dhe/ose te mira dhe/ose sherbime edhe agrikulturore dhe/ose tregtare, manifestime dhe evente sportive, artistike, kulturore ose te lidhura me boten e modes dhe te spektaklit nepermjet perdorimit te te gjithe sistemeve te komunikimit; Krijimi, promovimi dhe shperndarja e markave publicitare; shitja e hapesirave publicitare ne te perditshmet, periodiket apo kartela te posacme te vendosura ne territor. Aktiviteti I agjensise publicitare nepermjet instrumentave te shkruar ne leter (psh gazeta apo revista), elektronike, televizive, internet dhe sisteme dixhitale me kabell me vale apo tokesore. Kryerja e sherbimeve te lidhura me aktivitetet turistike dhe promovimit te territorit duke perfshire organizimin e udhetimeve dhe qendrimeve, te krocerave dhe me perfshirjen e mbledhjen e paketave turistike dhe shitja e biletave te transports me cfaredo lloj mjeti. Aktivitet te kerkimi te tregut ne sektoret e permendur me siper; Projektimi, realizimi, zgjerimi dhe manaxhimi I website dhe sherbime te tjera per komunikimin e avancuar perfshire aktivitetin e internet provider; Projektimi dhe realizimi si ne Shqiperi dhe jashte saj te platformave web based per prodhimin e arkitekturave te internetit me qellim te vecante manaxhimin e marketingut, publicitetit te ndermarrjeve, tregtise elektronike; Aktiviteti I kerkimit, perzgjedhjes, formimit dhe manaxhimit te personelit te punesuar ose per ushtrimin e aktivitetit te publicitetit dhe komunikimit te pershkruar me siper.Dhenie me nenqera te nje pjese te ambientit ne perdorim. Cdo veprimtari tjeter e lejuar nga ligji. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar per permbushjen e objektit te sipermendur, Shoqeria mund: te aplikoje per pajisjen dhe te pajiset me te gjithe licencat dhe lejet e duhura per kryerjen e cdo aktiviteti perfshire edhe me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme si edhe aktivitete 3 tregtare, financiare, qira, hipotekore apo krijimin e barreve te cilat mund te konsiderohen te dobishme apo te nevojshme per permbushjen e objektit te Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te bleje, ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte, interesa ne shoqeri te tjera qe kane objekt (objekti i aktivitetit) te ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi apo jashte saj; dhe te kryeje aktivitete publikimi, marketingu e reklamimi; te kryeje aktivitete per shitjen me pakice apo shumice te mallrave, pajisjeve sig do te konsiderohet e pershtatshme; te kryeje gdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem per permbushjen e objektit te Shoqerise. Shoqeria do te kryeje cdo aktivitet qe perfshihet ne objektin e saj te aktivitetit.
Emërtime të tjera Tregtare: Best Way to Balkans
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.05.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Paysera Albania, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.04.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01608007N, me adrese ne Tirane, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Fadil Rada, Pallati Donika, Kati i tretë, me administrator Idlir Ahmati. BWB shpk zoteron 80% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.03.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Bulevardi "Zogu i Pare", Qendra e Biznesit Tirana, Shkalla 1, Kati 7, Ap.12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 05.12.2016
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.09.2017
Vendim i ortakut te vetem per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 28.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 090 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 868 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 49 430 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 35 214 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 480 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 291 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 769 347 460,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 534 464 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 449 004 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 201 165 697,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:514 549 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 58 649 732,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala