Skip to content

Combined Group Contracting Company (K.S.C.)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-22 13:48:13
JSON

NIPT: L51623028A
Administrator: Odhise Bresha
Objekti i Veprimtarisë: Per te performuar te gjithe kontratat e pergjithshme, punime mekanike, punime inxhinierike sanitare, punime ndertimi, duke perfshire ndertesa, rruge, mbikalime, administrimin dhe supervizimin e tyre, dhe sherbimet perkatese, si dhe prodhimin dhe montimin e materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve te tyre. ( pas marrjes se miratimit nga Autoriteti Publik i Industrise), dhe tregtimin, paketimin dhe ambalazhimin e cimentos, karrieres se reres, materialeve, pjesen me te madhe te materialeve te rendesishme si, perzierje te gatshme betoni dhe prodhimi I punimeve te lyerjes, dhe dekoracionet e nevojshme per punimet civile pas marrjes se miratimit nga Autoriteti Publik i Industrise, dhe prodhimi i cimentos dhe blerja dhe importi i paisjeve, paisjet dhe makinerite e nevojshme per realizimin e qellimeve te kompanise, dhe te perfaqesuarve te kompanise, qe hyrie ne tendera te ngjashme me keto qellime, dhe shfrytezimi i tepricave financiare te disponueshme me kompanine ne rruge te investimeve ne portofolin fmanciar te menaxhuara nga palet e specializuara te kompanise, dhe kompaniam mund te ushtroje aktivitetet e lartpermendura ne Kuvajt dhe jashte tij si parim ose nga perfaqesuesi ligjor, dhe mund te kete interes ose te jete pjese nga nje forme e cfardoshme me palet qe ushtrojne biznese te ngjashme me biznesin e tij ose mund te bashkepunoje me to, te jete pjese me to ose te bleje keto pale ose ti antaresojne ato me te.
Emërtime të tjera Tregtare: Combined Group Contracting Company (K.S.C.)
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 23.04.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kuvajt
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 914 568 984,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Combined Group Contracting Company (K.S.C.), nje shoqeri aksionere qe funksionon sipas ligjeve te Kuvajtit, me licence tregtare Nr. M. M. 1143/2005, e regjistruar ne Dhomen e Tregtise dhe Industrise qe ne vitin 1965 me Nr. 633, e perfaqesuar nga Sulaiman Marouf, Raad Kh A A Qutbeldeen dhe ABDULRAHMAN AL MAROUF. (Sipas Certifikates se Regjistrimit te Dhomes se Tregtise dhe Industrise Kuvajt, date 07.12.2014)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Leje per shfrytezim materiali inert, baseni Vjose -
Çështje Ligjore: I. Me date 12.11.2019, me ane te Urdhrit Nr.91 Dosje., Nr.4650 Prot, lëshuar nga "Zyra e Permbarimit Privat EPSA" sh.p.k, drejtuar QKB, u urdherua bllokimi i kuotave te palës debitore Combined Group Contracting Company (K.S.C.) - Dege e shoqërisë së huaj me NIPT-L51623028A, si te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me date 25.11.2019, me ane te urdhrit Nr.4844 Prot. Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbaruese "EPSA", protokolluar nga QKB me Nr. 14810 Prot., datë 27.11.2019, u urdherua heqja e bllokimit mbi kuotat/aksionet dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, për debitorin "Combined Group Company (K.S.C)" SHPK me NUIS (NIPT)-L51623028A, vendosur me shkresën Nr.4650 Prot, date 12.11.2019.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise se huaj eshte 38.552.103 KD (dinar kuvajtian) dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e dates 22.01.2021
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, rruga Asim Vokshi, ndertesa 14, hyrja 4, apartamenti 6, Kodi Postar 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.01.2021
Statuti i shoqerise
Certifikata e Regjistrimit te Dhomes se Tregtise dhe Industrise Kuvajt, date 07.12.2014
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 12.11.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 25.11.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 98 069 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 66 054 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 69 420 011,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 42 771 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 790 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 720 543 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 621 174 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 245 893 816,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 087 039 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:189 925 334,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala