Skip to content

VAL - GD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-26 12:00:27
JSON

NIPT: L81312005P
Administrator: Valter Harizi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e prodhimeve të drurit, tregtim me shumicë e pakicë të këtyre prodhimeve lëndëve të para për prodhim druri, tregtim lëndësh drusore, import- eksport,punimi i vilave të drurit, si dhe cdo veprimtari tjetër që ka lidhje me lëndët drusore. Ndërtim të banesave civile, industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm, realizimit të impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale për ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin e impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve dhe shpim pusesh. Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese teknike dhe administrative me sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë detale të cfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve, dhe atrecaturave për kantierë, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin: administrimin dhe shkëmbimin e pasurisë së palëvizshme. Ajo mund të kryejë, përvec të gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të shoqërisë. Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të paluajtshme. Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme.Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale ndërtimi. Import-export dhe tregti me shumicë dhe pakicë i të gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektroshtëpiake, mekanike dhe elektromekanike, pajisje telekomunikacioni, automjeteve, pjesë këmbimi për automjete, pajisje elektrike, hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime bujqësore e blegtorale, të sinjalistikës rrugore, si dhe cdo lloj malli/produkti tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar dhe ndërkombëtar. Menaxhimin për llogari të vet dhe / ose të të tretëve të rrjeteve ose zinxhirëve të hoteleve, apartamenteve për pushime, restoranteve, bareve dhe snack bareve, picerive, bareve rosticeri, pasticerive dhe dyqaneve të bukës, picerive, fast food-ve, garni (hotele vetëm me shërbim mëngjezi), strehave malore, kampingjeve, piano bar, diskove, lokaleve të natës, lokaleve argëtuese, sallave të lojrave, diskove pub, rezidencave turistike hotelerish dhe në përgjithesi ushtrime publike në fushën e shërbimit dhe të sektorit hoteleri turizëm, të organizuara dhe të lidhura duke përdorur mënyra të tilla si franchising (praktika të përdorimit të modeleve të suksshme të biznesit), aleanca strategjike dhe tregtare, filiale (ortakëritë), partneritete, sipërmarrje të përbashkëta dhe cdo mjet të mundshëm që finalizojnë krijimin e rrjeteve apo grupeve të kompanive në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ofrimi i shërbimeve në fushën e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, vlerësimin e pasurive të paluajshme, shërbime konsulence dhe tregtare si dhe përfaqësim të të tretëve në fushën e pasurive të luajtshme apo të paluajtshme, ndërmjetësim dhe shitje me shumicë dhe pakicë, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: VAL - GD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bërzhitë, Ibë, Njësia Administrative Bërzhitë, Rruga Tiranë- Elbasan, Km 18, Fshati Ibë, Nr.pasurie 44/13, Zona Kadastrale 1977, vol 4, fq.21.

Telefoni:
0684048101

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani