Skip to content

VAL - GD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-16 14:37:32
JSON

NIPT: L81312005P
Administrator: Valter Harizi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e prodhimeve te drurit, tregtim me shumice e pakice te ketyre prodhimeve lendeve te para per prodhim druri, tregetim lendesh drusore, im¬port eksport,punimi i vilave te drurit, si dhe cdo veprimtari tjeter qe ka lidhje me lendet drusore. Ndertim te banesave civile, industriale, monumentale, kompletim te impianteve dhe perfundim te tyre; vepra restaurimi; ndertim te asfaltit; te aeroporteve dhe hekurudhave; te galerive; te urave, te digave, vepra speciale te betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujesjellesi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe te portit, impiante te mbareshtrimit, te pastrimit te ujit te pijshem, realizimit te impianteve te trajtimit te plehrave; realizimit te impianteve teknologjike dhe speciale per ndertimin, realizimin e karpenterise metalike; realizimin e impianteve per prodhimin dhe shperndarjen e energjise; zbulime; eksplorime te nentruallit, rregullim te terreneve dhe shpim pusesh. Shoqeria do te kryeje pune per ndarjen ne parcela dhe te urbanizimit ne pergjithesi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punesh si dhe te veproje si koordinuese teknike dhe administrative me sipermarrje te tjera; te tregtoje dhe te prodhoje me shumice detale te cfaredo lloj materiali ne pergjithesi per ndertimin; sjelljen e pajisjeve, dhe atrecaturave per kantiere, te kryeje blerjen, shitjen, ndertimin: administrimin dhe shkembimin e pasurise se palevizshme. Ajo mund te kryeje, pervec te gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, te tundshme dhe te patundshme, edhe qiramarrjen nese eshte e nevojshme dhe e mundshme per vazhdimin dhe realizimin e qellimit te shoqerise. Dhenie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri te luajtshme edhe te paluajtshme. Blerje-shitje pasuri te paluajtshme e te luajtshme.Veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit social, hoteleri, turizem, shitje materiale ndertimi. Import-export dhe tregti me shumice dhe pakice i te gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake, mekanike dhe elektromekanike, pajisje telekomunikacioni, automjeteve, pjese kembimi per automjete, pajisje elektrike, hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime bujqesore e blegtorale, te sinjalistikes rrugore, si dhe cdo lloj malli/produkti tjeter te lejuar nga legjislacioni shqiptar dhe nderkombetar. Menaxhimin per llogari te vet dhe / ose te te treteve te rrjeteve ose zinxhireve te hoteleve, apartamenteve per pushime, restoranteve, bareve dhe snack bareve, picerive, bareve rosticeri, pasticerive dhe dyqaneve te bukes, picerive, fast food-ve, garni (hotele vetem me sherbim mengjezi), strehave malore, kampingjeve, piano bar, diskove, lokaleve te nates, lokaleve argetuese, sallave te lojrave, diskove pub, rezidencave turistike hotelerish dhe ne pergjithesi ushtrime pub¬like ne fushen e sherbimit dhe te sektorit hoteleri turizem, te organizuara dhe te lidhura duke perdorur menyra te tilla si franchising (praktika te perdorimit te modeleve te sukseshme te bisnesit), aleanca strategjike dhe tregtare, filiale (ortakerite), partneritete, sipermarrje te perbashketa dhe cdo mjet te mundshem qe finalizojne krijimin e rrjeteve apo grupeve te kompanive ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Ofrimi i sherbimeve ne fushen e pasurive te 3 luajteshme dhe te paluajteshme, vleresimin e pasurive te paluajshme, sherbime konsulence dhe tregtare si dhe perfaqesim te te treteve ne fushen e pasurive te luajteshme apo te paluajshme, ndermjetesim dhe shitje me shumice dhepakice, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: VAL - GD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Berzhite , Ibe, Njesia Administrative Berzhite, Rruga Tirane Elbasan, Km 18, Fshati Ibe, Nr.pasurie 44/13, Zona Kadastrale 1977, vol 4, fq.21.

Telefoni:
0684048101

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani