Skip to content

KADI HOLDING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L91411031D
Administrator: Ashim Doma
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione. Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gure, çakull, gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme për ndërtim. Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre. Import eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë. Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake. Import-eksport, tregtimin me shumicë e pakicë të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikantë. Prodhime të blloqeve të betonit, te parafabrikateve te ndryshme. Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruksione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë. Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë. Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje. Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale. Ndërtime të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore. Punime restaurimi të ndërtesave të ndryshme. Punime karpenterie, prej druri dhe metali. Punime druri dhe të nënprodukteve të tij. Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit sipërfaqesh urbane. Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe materialeve të rrezikshme. Parkim automjetesh. Përdorimin e lëndëve plasëse e shpërthyese të përdorimit civil. Shërbime transporti të materialeve të ndryshme civile, dhe i lëndëve plasëse të (rrezikshme), për të tretët dhe me qera. Shërbime magazinimi të lëndëve plasëse e shpërthyese për të tretët. Prodhimin dhe përpunimin e mermerit. Marrje-dhënie me qera e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Zbulim kërkim, shfytëzim i mineralit të kromit, bakerit, hekur nikelit, quarcit, bakrit, dhe mineraleve të ndryshme metalore dhe jo metalore. Përpunim, pasurim dhe shkrirje e mineralit të kromit dhe mineraleve të ndryshme metalore dhe jometalore. Shërbime hotelerie dhe biznesi, bar-kafe, restorant, komplekse turistike bashkëkohore, organizime turistike, bileta udhëtimi, përkthime guida turistike. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Ndërtim dhe mirëmbajtje linjash prodhimi dhe transmetimi, telekomunikacioni, elektrike, gazi, nafte. Ndërtim, mirëmbajtje vreshtarie, prodhim. Shkatërrim, demontin i objekteve të ndryshme industriale, linjave të prodhimit, makinerive e pajisjeve të mjeteve të punës e transportit të klasifikuara si skrap. Grumbullimin, magazinimin, transportimin, përpunimin dhe riciklimin e mbetjeve ferrore e jo ferrore të (hekur, çelik, gizë, alumin, bakër, bronz e materiale të tjera), si dhe tregtimin e tyre në tregun vendas, eksportimin/importimin e tyre. Grumbullimin, magazinimin, transportimin, e materialeve të letrës, plastikës, gomës, qelqit, vajrave lubrifikantë, e të gjitha materaleve që janë të riciklueshme. Ngritjen e linjave të përpunimit të tyre si dhe tregtimin e eksportimin, importimin e tyre. Veprimtari dhe shërbime hotelerie dhe turizmi, shërbime restorantesh, organizime festash, ceremoni zyrtare, konferenca. Linja prodhimi në fushën e artikujve ushqimore, duke përfshirë prodhimin e të gjithë llojeve të artikujve ushqimore, si dhe furrë bukë, pasticeri etj. Veprimtari dhe shërbime në fushën energjitike, por pa u kufizuar në to, ndërtimin dhe shfrytëzimin e hidrocentraleve, prodhimin e shitjen brenda e jashtë vendit të energjisë elektrike, marrjen me konçesion ose me lejen dhe shfrytëzimin e minierave si dhe përpunimin, transportin, import-eksportin e lëndëve minerare apo nënprodukteve të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: KADI HOLDING
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.02.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.4, rruga 5 Maji, zona kadastrale nr. 8430, nr. pasurie 3/53

Faqja Web:
http.www.kadiholding.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.12.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala